Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Kommuniké från årsstämman i Auriant Mining AB (publ.)

ån årsstämman i Auriant Mining AB (publ.)

På årsstämman i Auriant Mining AB (publ) avhållen den 12 maj 2016 fastställdes
i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015 samt
beslutades att anta styrelsens förslag att Bolagets fria egna kapital om –38
432 897,94 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Ersättning till styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen under tiden
fram till nästa årsstämma godkändes. Styrelsearvode beslutades utgå med 400 000
kronor till styrelseordförande Lord Peter Daresbury, 250 000 kronor till
ordinarie styrelseledamot Ingmar Haga och med 200 000 till ordinarie
styrelseledamot Preston Haskell. Valberedningen föreslår vidare att arvode till
styrelsesuppleant James Provoost Smith skall utgå med 100 000 kronor. Om
styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode skall
uppgå till 25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter med en
styrelsesuppleant. Lord Peter Daresbury, Ingmar Haga och Preston Haskell
omvaldes av årsstämman till ordinarie ledamöter. James Provoost Smith omvaldes
till styrelsesuppleant. Lord Peter Daresbury omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som
huvudansvarig revisor valdes till bolagets revisor. Arvode till revisorn skall
utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 samt beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Besluten fattades i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag som
finns tillgängliga på bolagets hemsida www.auriant.com

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, styrelseordförande

Tel: + 44 194 886 1900

e-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt
skede och två prospekteringstillgångar under utveckling. Sedan den 19 juli
2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic
Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold
Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503
015 50 eller www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förvntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.