Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-12

Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB (publ)

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 11 maj 2021 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att ingen utdelning utgår på grund av 2020 års resultat. Balanserade medel om 29 791 992 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om omval av Petra Apell, Jan Bertus Marten (Marcel) Warntjes, Johan Sedihn och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Johan Sedihn till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2021.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag som presenterades i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i tio (10) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 40 400 780. Vidare beslutade stämman att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att bestämma avstämningsdag och vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för split ska vara 19:e maj 2021.

För ytterligare information kontakta Johanna Norén, CFO SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.

Författare Cision