Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-08

Kommuniké från Bilias årsstämma 2016

Bilia AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från Bilias årsstämma 2016

Göteborg, Sverige, 2016-04-08 12:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

-- Utdelning om 7:50 kronor per aktie fastställdes
-- Styrelse valdes och styrelseordförande och revisionsbolag omvaldes
-- Styrelsen bemyndigades fatta beslut om nyemission riktad till Arnold Kontz
-- Incitamentsprogram för emission av teckningsoptioner infördes
-- Instruktion till valberedningen utfärdades
-- Oförändrade riktlinjer för ersättning till koncernledningen antogs
-- Styrelsen gavs förnyat mandat att besluta om återköp/överlåtelse av aktier

Vid dagens årsstämma fattades bland annat nedanstående beslut, vilka är i linje
med vad som presenterats i kallelsen inför stämman:

Räkenskaper och utdelning
Efter att ha fastställt resultat och balansräkning samt koncernresultat och
koncernbalansräkning, fastställde årsstämman den föreslagna kontantutdelningen
till 7:50 kronor per aktie (6:00). Avstämningsdag fastställdes till den 12
april och utdelning beräknas bli utbetald genom Euroclear den 15 april 2016.
Övriga medel balanserades i ny räkning.

Ansvarsfrihet och val av styrelse samt revisionsbolag
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för
verksamhetsåret. Stämman beslutade att välja om: Ingrid Jonasson Blank, Anna
Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Gustav Lindner, Jan Pettersson,
Mats Qviberg och Jon Risfelt; samt nyval av Eva Cederbalk och Laila Freivalds.
Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande. Efter stämman utsåg
styrelsen återigen Jan Pettersson till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande fördelning: styrelsens
ordförande och vice ordförande erhåller 320 000 kr var, övriga ledamöter
erhåller 200 000 kr var, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 75 000 kr,
ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 35 000 kr var, ordförande i
ersättningsutskottet erhåller 25 000 kr samt ledamöterna i ersättningsutskottet
10 000 kr var. Ovanstående innebär en arvodeshöjning om 20 000 kr per ledamot
samt 25 000 kr för ordförande i revisionsutskottet och 10 000 kr per utskotts
ledamot.

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2017.

Nyemission
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut att öka bolagets aktiekapital
och rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Société de Participations
Financières Groupe Arnold Kontz. Betalning av de nya aktierna ska ske genom
kvittning av fordran på bolaget om EUR 12 500 000. Fordringen ska omräknas till
SEK och teckningskursen ska fastställas till 95% av den genomsnittliga kursen
för Biliaaktien under perioden 18-22 april 2016. Bakgrunden till beslutet är
ett avtal där Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i
Luxemburg, varvid betalning delvis ska erläggas med aktier i Bilia.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)
genom riktad emission av 140 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till
teckning av lika många aktier till marknadspris. Teckningsoptionerna emitteras
till det helägda dotterbolaget Bilia Incentive AB och ska erbjudas till ledande
befattningshavare, övriga i management och vissa övriga anställda.

Riktlinjer för ersättning till ledningen

Föreslagna riktlinjer för ersättning till koncernledningen fastställdes av
årsstämman. Riktlinjerna är oförändrade från föregående år.

Förvärv eller överlåtelse av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av egna aktier, varvid
Bilias innehav aldrig får överstiga 10% av totalt antal vid var tid utgivna
aktier, samt rätt att besluta om överlåtelse av förvärvade aktier, antingen
såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom
direkt försäljning på börsen.

Göteborg den 8 april 2016

Bilia AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO
Gunnar Blomkvist, Bilia AB,
tel 031-709 55 00.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.