Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-13

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 13 april 2021

Hoist Finance årsstämma ägde rum tisdagen den 13 april 2021. Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand via poströstning. En webcast med VD Klaus-Anders Nysteens reflektioner avseende år 2020 publicerades innan årsstämman på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning betalas ut.

Beslut om ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Styrelseledamöterna Malin Eriksson, Henrik Käll och Lars Wollung omvaldes. Fredrik Backman, Mattias Carlsson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman valde Mattias Carlsson till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Ingrid Bonde (ordförande), Cecilia Daun Wennborg, Liselotte Hjorth och Robert Kraal lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2022. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag;

1 475 000 kronor till ordföranden, 490 000 kronor vardera till styrelse-ledamöterna, 200 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 175 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet, 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2021

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2021. Programmet omfattar maximalt 900 000 aktier som utbetalas till deltagarna under verksamhetsåren 2022 - 2024. Säkringsåtgärder kommer att ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier och kostnader hänförliga till programmet. Den maximala kostnaden för Aktiebonusplan 2021 uppskattas till cirka 47 000 000 kronor plus tillkommande kostnader för ingående av aktieswapavtalet, vilka beräknas uppgå till ca 100 000 kronor.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

  • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes (i) Per Anders Fasth, Mattias Carlsson och Niklas Johansson till ledamöter i risk- och revisionsutskottet med Per Anders Fasth som utskottets ordförande, (ii) Mattias Carlsson och Peter Zonabend till ledamöter i ersättningsutskottet med Mattias Carlsson som utskottets ordförande, och (iii) Malin Eriksson, Henrik Käll, Per Anders Fasth och Helena Svancar till ledamöter i investeringsutskottet med Malin Eriksson som utskottets ordförande.

För vidare information vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.