Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-28

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

ammikuuta 2016 klo 14.00

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 7. maaliskuuta 2016 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon
päärakennuksen Finlandia-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa
Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa kello 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 1,3975 euroa
A-sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 9. maaliskuuta 2016 ja osinko maksetaan 16. maaliskuuta
2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan, jolloin vuosipalkkiot
olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000
euroa ja jäsenet 33 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan
suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron
kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin
siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em.
kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Mahdolliset matkakulut
ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin,
Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
tilintarkastajaa.

15. Tilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina Vilske.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään
52 440 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta
ja B-sarjan osakkeita enintään 44 820 000 kappaletta. Hankittavista
osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta
hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa
hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön
B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan
osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön
hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta
hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat
tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä
KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Hallituksen ja sen valiokuntien
päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21. maaliskuuta 2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24. helmikuuta 2016 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 2. maaliskuuta 2016 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/,

- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 770 6873.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151
ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24. helmikuuta 2016. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 2. maaliskuuta 2016 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. tammikuuta 2016 yhteensä 525 406 314
osaketta jakautuen 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 449 197 602 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen
ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten,
että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 28. tammikuuta 2016

KONE Oyj
HALLITUS
Lisätiedot:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.
Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla
ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa
sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän
kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan
käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat
rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden
huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli
8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000.
Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: KONE OYJ via Globenewswire

HUG#1981957

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.