Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Konecranes Oyj: KALLELSE TILL KONECRANES ABP:S BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 11.05.2020 kl. 09:15
KALLELSE TILL KONECRANES ABP:S BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som
hålls torsdagen den 11.6.2020 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor på
adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. Bolagets aktieägare och deras
ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter
endast genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram
motförslag eller ställa frågor på förhand i enlighet med denna
kallelse och andra instruktioner av bolaget. Instruktioner för
aktieägarna finns i denna kallelse under rubriken C Anvisningar för
deltagarna i bolagsstämman.Bolagets styrelse har fattat beslut om ett
särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga
lagstiftningen som godkänts av riksdagen 24.4.2020. För att begränsa
spridningen av COVID-19 pandemin har Bolaget fattat beslut om att
vidta de åtgärder som lagen möjliggör för att bolagsstämman ska kunna
hållas på ett förutsägbart sätt och med hänsyn till Bolagets
aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.
Till följd av dessa orsaker ordnas bolagsstämman utan aktieägarnas
eller deras ombuds närvaro på platsen för bolagsstämman.

Bolagets ledning deltar inte i bolagsstämman på platsen för
bolagsstämman. Styrelsens eller ledningens presentationer framförs
inte på bolagsstämman och ingen direktsändning ordnas av
bolagsstämman. Verkställande direktörens och styrelsens ordförandes
översikter som bandats in på förhand publiceras på bolagsstämmodagen
på bolagets webbplats www.konecranes.com/agm2020.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman
Advokat Stefan Wikman fungerar som ordförande för bolagsstämman. Ifall
Stefan Wikman inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som
ordförande, utnämner styrelsen en person som styrelsen bäst anser
lämpa sig för uppdraget som ordförande.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
Bolagets chefsjurist Sirpa Poitsalo fungerar som protokolljusterare
och övervakare av rösträkningen. Ifall Sirpa Poitsalo inte av vägande
skäl har möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare
av rösträkningen, utnämner styrelsen en person som styrelsen bäst
anser lämpa sig för uppdraget som protokolljusterare och övervakare
av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

Som representerade vid bolagsstämman anses de aktieägare som har
röstat på förhand inom loppet av förhandsröstningsperioden och som
enligt 5 kap. 6 § och 6a § i finska aktiebolagslagen har rätt att
delta i bolagsstämman. Röstlängden fastställs på basis av den
information som tillställs av Euroclear Finland Ab.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2019

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand,
anses bolagets årsberättelse, innehållande bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, som bolaget publicerat
3.3.2020 och som finns tillgängliga på bolagets webbplats, framlagda
för bolagsstämman. Verkställande direktörens översikt publiceras på
bolagsstämmodagen på bolagets webbplats www.konecranes.com/agm2020.

7. Fastställande av bokslutet
Styrelsen föreslår, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa
bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets
utdelningsbara medel utbetalas 0.65euro i dividend per aktie.
Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens
avstämningsdag 15.6.2020 är antecknade som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.
Dividenden utbetalas 23.6.2020.

Därtill föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen,
utöver ovanstående beslut, att efter eget gottfinnande besluta om
utbetalning av dividend så att av moderbolagets utdelningsbara medel
på basis av bemyndigandet kan utbetalas upp till maximalt 0.55 euro i
dividend per aktie i en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft
till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma. Den totala
sammanlagda utdelningen för räkenskapsperioden 2019 på basis av
bolagstämmans beslut och styrelsens eventuella beslut om utbetalning
av dividend på basis av bemyndigandet kan därmed uppgå till maximalt
1.20 euro per aktie.

Bolaget kommer att publicera skilt eventuella beslut angående
utbetalning av dividend, och samtidigt bekräfta
dividendutbetalningens avstämningsdag och utbetalningsdag. Dividend
som utbetalas på basis av bemyndigandet utbetalas till aktieägare som
på dividendutbetalningens avstämningsdag är antecknade som aktieägare
i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören för räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2019

10. Behandling av ersättningspolicyn
Eftersom det är möjligt att delta på bolagsstämman endast på förhand,
anses Konecranes ersättningspolicy som omfattar principerna för
ersättning åt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och
verkställande direktörens ställföreträdare, framlagd för
bolagsstämman. Bolagsstämmans beslut om att bifalla
ersättningspolicyn är rådgivande.

Ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets internetsidor
www.konecranes.com/agm2020.

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att till
styrelseledamöterna, med undantag för personalrepresentanten i
styrelsen, betalas oförändrade årsarvoden enligt följande:
styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens
viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses
av styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om
en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2021 års
ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en
proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller
hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare föreslår nomineringsrådet att 40 procent av årsarvodet
utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för
styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i
offentlig handel. Aktier som överlåts som utbetalning av arvodet ska
förvärvas i enlighet med ett program för handel som upprättas av
bolaget. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och
överlåtelseskatten i samband med förvärv eller överlåtelse av aktier
som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara
möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller
andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av bolaget
eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Ytterligare föreslås att ordföranden för styrelsens revisionskommitté
och ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i
mötesarvode och övriga styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i
mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.

Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i
enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och
dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive
personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att antalet
medlemmar i styrelsen fastställs till sju (7).

13. Val av styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande
styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth,
Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum återväljs för en mandatperiod
som utgår vid utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, samt att
Niko Mokkila och Janne Martin väljs till nya styrelseledamöter för
samma mandatperiod. Janne Martin har utsetts bland Konecranes
arbetstagare och föreslås av nomineringsrådet väljas till full medlem
av styrelsen i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan
Konecranes och dess arbetstagare.

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Ole Johansson, Bertel
Langenskiöld och Anders Nielsen meddelat nomineringsrådet att de inte
står till förfogande för återval till styrelsen vid bolagsstämman.

Aktieägarnas nomineringsråd rekommenderar att Christoph Vitzthum utses
till ordförande ifall ovan nämnda personer väljs
tillstyrelseledamöter.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på
bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2020. Samtliga
kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla kandidater, med undantag för Janne Martin, anses vara oberoende
av bolaget, och alla kandidater, med undantag för Niko Mokkila, anses
vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Janne Martin anses
vara beroende av bolaget på grund av sin ställning som arbetstagare
hos bolaget och Niko Mokkila anses vara beroende av bolagets
betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som Managing
Director för Hartwall Capital Oy Ab.

14. Beslut om revisorns arvode
På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen
för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget
godkänd faktura.

15. Val av revisor
På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen
för bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för
räkenskapsperioden som utgår den 31.12.2020. Ernst & Young Ab har
meddelat att CGR Kristina Sandin skulle fungera som huvudansvarig
revisor.

16. Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 4 § i bolagets bolagsordning
ändras att lyda enligt följande:

4 § Styrelsen och mandattid

Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10)
ordinarie medlemmar.

Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas
till styrelsens ordförande.

Som en följd av ändringen kan styrelsens ordförande, och om det anses
vara nödvändigt viceordförande, framöver väljas vid bolagsstämman.

17. Ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ändra arbetsordningen för
aktieägarnas nomineringsråd enligt följande:

3 § Nomineringsrådets uppgifter och arvoden
En ny punkt 3 c. läggs till enligt följande, och...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.