Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Konecranes Oyj: KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT 26 april 2019 kl. 09.00.

KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

STARK TILLVÄXT INOM KONCERNENS ORDERINGÅNG

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s delårsrapport
januari-mars 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som
bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor
på adressen www.konecranes.com

.

Konecranes har sedan 1 januari 2019 tillämpat IFRS 16-standarden för
leasing. Siffrorna för jämförelseperioden 2018 har inte återutgivits. Se
not 4 för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 16-standarden och övriga
väsentliga bokföringspolicyer.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period
året innan.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET 
– Orderingång 848,1 MEUR (683,1), +24,2 procent (+22,2 procent i jämförbara
valutakurser), med stark tillväxt inom alla affärsområden.
– Orderingång för Service 255,4 MEUR (238,5), +7,1 procent (+3,8 procent i
jämförbara valutakurser)
– Orderstock 1 877,6 MEUR (1 575,8) i slutet av mars, +19,1 procent (+17,0
procent i jämförbara valutakurser)
– Omsättning 758,2 MEUR (672,8), +12,7 procent (+10,8 procent i jämförbara
valutakurser), ledd av alla tre affärsområden.
– Justerad EBITA-marginal 6,4 procent (5,5) och justerad EBITA 48,3 MEUR
(37,2), återspeglar säljvolymtillväxt och kostnadsbesparingsåtgärder till
följd av synergieffekter
– Rörelsevinst 27,3 MEUR (23,8), 3,6 procent av omsättningen (3,5)
– Resultat per aktie (efter utspädning) 0,17 EUR (0,11)
– Fritt kassaflöde 28,0 MEUR (-2,2)
– Nettoskuld 649,0 MEUR (524,3) och skuldsättningsgrad (gearing) 53,8
procent (43,8), ökningar till följd av implementeringen av den nya IFRS
16-standarden för leasing

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN
Efterfrågeomgivningen inom de industriella affärssegmenten är stabil och
ligger fortfarande på en sund nivå. Den globala containergenomströmningen
ligger fortfarande på en bra nivå även om den bromsade in i början av 2019.
Följaktligen är utsikterna för beställningar kopplade till
containerhantering stabila.

FINANSIELL STYRNING
Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2019 ökar med 5–7
procent på årsbasis. Konecranes förväntar sig att den justerade
EBITA-marginalen för helåret 2019 förbättras jämfört med helåret 2018.

NYCKELTALEN  

  Januari - Mars  
  1-3/ 2019 1-3/ 2018 Förändr. % R12M 1-12/ 2018
Orderingång, MEUR 848,1   683,1 24,2 3 255,3   3 090,3
Orderstock vid periodens slut, MEUR 1 877,6 1 575,8 19,1     1 715,4
Omsättning, MEUR   758,2 672,8 12,7   3 241,5   3 156,1
Justerad EBITDA, MEUR 1 72,1 55,2 30,6 342,6 325,7
Justerad EBITDA, % 1 9,5% 8,2%   10,6% 10,3%
Justerad EBITA, MEUR 2 48,3 37,2 29,9 268,2 257,1
Justerad EBITA, % 2 6,4% 5,5%   8,3% 8,1%
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1 42,2 27,8 51,7 234,0 219,6
Justerad rörelsemarginal, % 1 5,6% 4,1%   7,2% 7,0%
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 27,3 23,8 14,9 169,7   166,2
Rörelsemarginal, % 3,6% 3,5%   5,2% 5,3%
Vinst före skatter, MEUR 18,3 11,5 59,5 145,5 138,7
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 13,2 8,3 59,5 103,2 98,3
Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,17 0,11 58,5 1,35 1,29
Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,17 0,11 58,5 1,35 1,29
Räntebärande nettoskulder/ eget kapital, % 53,8% 43,8%     42,5%
Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1 1,9
1,8     1,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4%     8,4% 7,9%
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3 13,5%     13,5% 12,5%
Fritt kassaflöde, MEUR 28,0 -2,2   103,3 73,1
Medelantal anställda under perioden 16 024 16 278 -1,6   16 247

                       

1 Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2 Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också
not 11 i bokslutssammandrag
3 Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i
bokslutssammandrag
 

VD och koncernchef Panu Routila:

Vi såg under Q1 en fortsatt stark ordertillväxt på årsbasis, vilket gjorde
kvartalet till en bra inledning av 2019. Vår bra orderingång jämfört med
försvagande makroindikatorer förevisar den sencykliska karaktären av vår
industrikranverksamhet samt vårt starka utbud inom vissa växande
industrisegmenter.

Tillväxten leddes av affärsområdet Hamnlösningar som tog hem en stor order
för den nyetablerade Hadarom-containerterminalen i Israel. Som vi
offentliggjorde i februari består beställningen av en komplett linje av
automatiserade containerkranar och mjukvaruintelligens, inklusive vårt
terminalhanteringssystem och styrsystem för utrustning. Hadarom-projektet
är ett signaturprojekt för Konecranes och förevisar väl den förmåga som vår
nya affärsenhet för lösningar etablerats förra hösten har. 

Ordertillväxten i affärsområdet Service uppgick till nästan 4 procent under
Q1 i jämförbara valutakurser. Dessutom ökade avtalsbasens årsvärde
sekventiellt med cirka 9 MEUR, även om tillväxten delvis baserade sig på
valutakursfluktuationerna. I affärsområdet Industriutrustning drevs den
starka ordertillväxten på årsbasis fram av industrikranar i alla regioner.

Vi gjorde stora framsteg mot våra målsättningar kopplade till
integrationen. Omsättningen ökade med tvåsiffriga procenttal, vilket är en
återspegling av den ordertillväxt vi såg förra året. Omsättningstillväxten
var solid inom alla affärsområden.

Därtill förbättrades koncernens justerade EBITA-marginal till 6,4 procent.
Förbättringen drevs fram av affärsområdet Service där den justerade
EBITA-marginalen ökade med 3 procentenheter från föregående år och uppgick
till 15,7 procent. Förbättringen inom Service hänförde sig till stor del
till lyften av en högre försäljningsvolym. Vi förväntar oss att
försäljningstillväxt inom affärsområdet Service minskar under kommande
kvartal, vilket påverkar förbättringstakten av den justerade
EBITA-marginalen.

Integrationen av MHPS går framåt i god takt och enligt plan. Under Q1 nådde
vi på årstaktsbasis 126 MEUR av det totala run-rate synergimålet på 140
MEUR. Ackumulerat var 92 MEUR av värdet synligt i vår resultaträkning vid
kvartalets slut. Vi är nu i slutändan av programmet i affärsområdet Service
och vi är också nära vårt mål för de övergripande inköpsbesparingarna.

Vi har genomfört aktiviteter i många viktiga synergiområden, men några
viktiga integreringsaktiviteter kvarstår i affärsområdet
Industriutrustning. För det första, vårt fokus på harmoniseringen av
produktplattformar fortsätter. Vårt långsiktiga mål är att förminska numret
av plattformar till 11-14 från nuvarande 20. Förutom att skära existerande
överlappande plattformar, kommer vi att lansera helt nya produkter. Därmed
planerar vi att centralisera tillverkning av vissa produkter till färre
ställen.  

För det andra, optimeringen av tillverkningen och verksamheten pågår
fortfarande i ett par länder. Medan goda framsteg har nåtts i Tyskland i
vår fabrik i Wetter, är samtalen med facket angående en eventuell
nedläggning av fabriken i Vernouillet, Frankrike, på gång. Dessa processer
medförde ytterligare tillfälliga driftskostnader och påverkade både
produktion och lönsamhet inom Industriutrustning under Q1.

Därtill påverkades den justerade EBITA-marginalen inom Industriutrustning
av en svagare mix i vår processkransverksamhet. Dessutom har amerikanska
tullar påverkat oss negativt under kvartalet. Även om amerikanska tullar
och förändringar i vårt leveransnätverk sannolikt kommer att innebära
ytterligare kostnader även fortsättningsvis förväntar vi oss att den
justerade EBITA-marginalen inom Industriutrustning kommer att förbättras
för helåret 2019 jämfört med 2018.

Trots de försvagade globala makroindikatorer, har vår övergripande
efterfrågeomgivning fortsatt legat på en sund nivå. Vår orderstock för 2019
är stark och vi förväntar oss att nå vårt riktmärke om 5–7 procent för
försäljningstillväxten på helårsbasis. Vi förväntar oss dessutom även
fortsättningsvis en förbättring av koncernens justerade EBITA-marginal
under 2019 jämfört med 2018.

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS

En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet, Restaurang Savoy
(adress Södra Esplanaden 14, Helsingfors) den 26 april 2019 kl. 11.00 finsk
tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och koncernchef Panu
Routila och finansdirektör Teo Ottola.

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl. 11.00 på
www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 12 april 2019 för detaljerad
konferensinbjudan.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Plc planerar att publicera en halvårsrapport för januari–juni
den 25 juli 2019.

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar
och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens
omsättning till 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 000 anställda i 50
länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

Bilaga

* KC_2019_Q1_SV_Final

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.