Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Konecranes Oyj: KONECRANES ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020 29 APRIL 2020 9.00

FOKUS PÅ SÄKERHET OCH KUNDERNAS KRITISKA VERKSAMHET
Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s
delårsrapport januari-mars 2020. Pdf-version av den fullständiga
rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns
också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

Rapporten omfattar en jämförelse mot Konecranes historiska siffror som
beskriver Konecranes fristående ekonomiska information så som den
rapporteras för 2019. I dessa ingår inte siffrorna för MHE-Demag,
eftersom förvärvet av MHE-Demag slutfördes i januari 2020. Konecranes
och MHE-Demags kombinerade verksamhet inleddes den 2 januari 2020.

Som underlag för jämförelse inkluderar den här rapporten kommentarer
om MHE-Demags ekonomiska prestanda under 2020 under separata
rubriker.

Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat
anges.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
- Orderingång 737,0 MEUR (848,1), -13,1 procent (-13,4 procent i
jämförbara valutakurser), driven av en minskad orderingång inom
affärsområdena Industriutrustning och Hamnlösningar, vilket delvis
motvägdes av tillväxt inom affärsområdet Service. Borträknat
MHE-Demag minskade orderingången med 17,4 procent

- Avtalsbasens årsvärde inom affärsområdet Service ökade med 11,4
procent (+13,1 procent i jämförbara valutakurser) till 281,9 MEUR
(253,1). Orderingången för Service var 266,1 MEUR (255,4), +4,2
procent (+3,4 procent i jämförbara valutakurser). Borträknat
MHE-Demag ökade avtalsbasens årsvärde med 6,5 procent medan
orderingången inom Service minskade med 2,9 procent

- Orderstocken var 1 961,3 MEUR (1 877,6) i slutet av mars, +4,5
procent (+5,4 procent i jämförbara valutakurser). Borträknat
MHE-Demag minskade orderstocken med 2,6 procent

- Omsättning 769,6 MEUR (758,2), +1,5 procent (+1,2 procent i
jämförbara valutakurser), driven av tillväxt inom affärsområdena
Service och Hamnlösningar. Borträknat MHE-Demag minskade omsättningen
med 1,3 procent

- Justerad EBITA-marginal 2,7 procent (6,4) och justerad EBITA 21,1
MEUR (48,3); minskningen av den justerade EBITA-marginalen berodde
främst på en kostnadsöverskridning på uppskattningsvis 18 MEUR som
hänförde sig till genomförandet av ett hamnkransprojekt inom
affärsområdet Hamnlösningar och ytterligare kostnader orsakat av
slutförandet av det processkransprojekt som påverkade vår lönsamhet
under fjärde kvartalet. Borträknat MHE-Demag var justerad EBITA 20,8
MEUR och den justerade EBITA-marginalen 2,8 procent

- Rörelsevinst 7,8 MEUR (27,3), 1,0 procent av omsättningen (3,6)
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,14 euro (0,17)
- Fritt kassaflöde 53,8 MEUR (28,0)
- Nettoskuld 771,3 MEUR (649.0) och skuldsättningsgrad (gearing) 61,7
procent (53,8), ökningen berodde i huvudsak på förvärvet av MHE-Demag

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN
Den globala utsikten för efterfrågan är förknippad med stor osäkerhet.
Till följd av koronaviruspandemin (COVID-19) håller efterfrågan bland
industrikunderna på att minska i Europa och Nordamerika jämfört med
första kvartalet. Även om Kina uppvisar tidiga tecken på en
förbättrad efterfrågan i förhållande till början av 2020, håller
efterfrågan i övriga Asien och Stillahavsområdet på att försvagas.

Den globala containergenomströmningen har minskat kraftigt och många
hamnoperatörer skjuter upp beslutsfattandet i den rådande
situationen. Trots detta ser de långsiktiga utsikterna inom
containerhantering goda ut överlag.

FINANSIELL STYRNING
På grund av den snabbt utvecklande situationen som orsakas av
Coronaviruspandemin (COVID-19) anser Konecranes att det är för tidigt
att göra motiverade uppskattningar eller att ge finansiell styrning
för 2020.

NYCKELTALEN
[][][][][][][][]
Januari
- mars
1-3/ 1-3/ Förändr. R12M 1-12/
2020 2019 % 2019
Orderingång, MEUR 737,0 848,1 -13,1 3 056,2 3 167,3
Orderstock vid periodens slut, 1 961,3 1 877,6 4,5 1 824,3
MEUR
Omsättning, MEUR 769,6 758,2 1,5 3 338,2 3 326,9
Justerad EBITDA, MEUR [1] 46,0 72,1 -36,2 347,1 373,2
Justerad EBITDA, % [1] 6,0 % 9,5 % 10,4 % 11,2 %
Justerad EBITA, MEUR [2] 21,1 48,3 -56,4 247,8 275,1
Justerad EBITA, % [2] 2,7 % 6,4 % 7,4 % 8,3 %
Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 12,1 42,2 -71,4 220,3 250,4
[1]
Justerad rörelsemarginal, % [1] 1,6 % 5,6 % 6,6 % 7,5 %
Rörelsevinst (EBIT), MEUR 7,8 27,3 -71,5 129,2 148,7
Rörelsemarginal, % 1,0 % 3,6 % 3,9 % 4,5 %
Vinst före skatter, MEUR 16,1 18,3 -12,1 116,3 118,5
Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 11,5 13,2 -12,7 81,1 82,8
Resultat per aktie, före 0,14 0,17 -14,7 1,00 1,03
utspädning, EUR
Resultat per aktie, efter 0,14 0,17 -14,7 1,00 1,03
utspädning, EUR
Räntebärande nettoskulder / eget 61,7 % 53,8 % 52,6 %
kapital, %
Nettoskulder / Justerad EBITDA, 2,2 1,9 1,8
rullande 12 månadersperiod (R12M)
[1]
Avkastning på sysselsatt kapital, 6,2 % 6,3 %
%
Justerad avkastning på sysselsatt 11,1 % 12,7 %
kapital, % [3]
Fritt kassaflöde, MEUR 53,8 28,0 174,3 148,5
Medelantal anställda under 17 023 16 024 6,2 16 104
perioden

1) Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se
också not

11 i bokslutssammandrag
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också
not 11 i

bokslutssammandrag

VD och koncernchef Rob Smith:

Världen förändrades dramatiskt under första kvartalet 2020. Varenda
ett land och företag världen över har, antingen direkt eller
indirekt, känt allt mer av de effekter som
COVID-19-coronaviruspandemin medfört. Vårt fokus är på våra
anställdas säkerhet och på att stödja våra kunders kritiska
verksamheter globalt. Vårt oeftergivliga fokus på dessa mål
säkerställer att våra anställda, våra kunder och vår verksamhet
kommer ur denna aldrig tidigare skådade period säkert och vid utmärkt
hälsa.

Viruset spred sig snabbt i världen och länderna började vidta
omfattande begränsningar beträffande människors och företags dagliga
liv. Detta har lett till att den globala ekonomin har lidit, och det
finns ingen klar konsensus om hur återhämtningen kommer att se ut.
Många länder har ännu toppen av antalet infektioner framför sig och
enligt många prognoser kommer återhämtningen att ta flera år. Vi har
förberett oss på flera olika återhämtningsscenarier med stor fokus på
att säkerställa att vår kostnadsbas är fullt anpassad till den
minskade och osäkra efterfrågan.

Under första kvartalet begränsade många av Konecranes kunder
tillträdet till sina verksamhetsplatser, vilket påverkar våra
möjligheter att arbeta där. Det är särskilt utmanande att leverera
och installera ny utrustning samt utföra service på plats. Även om
vår rapporterade omsättning ökade en aning på årsbasis tack vare det
nyligen inträffade förvärvet av MHE-Demag, minskade den jämförbara
omsättningen med cirka 1,3 procent jämfört med året innan. Under
andra kvartalet förväntar vi oss att coronavirusets inverkan på
omsättningen kommer att vara särskilt negativ.

Även vår egen verksamhet har påverkats av pandemin.
Materialleveranserna har blivit allt svårare och vissa av våra
fabriker stoppades under vissa perioder av första kvartalet. I slutet
av april är våra fabriker i Indien, Malaysia, Filippinerna och
Sydafrika stängda. I nuläget förväntar vi oss att dessa avbrott har
en begränsad inverkan på vår globala leveransverksamhet; till stor
del tack vare det att våra europeiska komponentfabriker har hållits i
drift utan avbrott.

Pandemin påverkar efterfrågan på Konecranes produkter och tjänster.
Under första kvartalet minskade orderingången, innefattande
MHE-Demag, med cirka 13 procent på årsbasis. Även om coronavirusets
effekter var särskilt tydliga i våra industriverksamheter, berodde
nedgången inom affärsområdet Hamnlösningar främst på det stora
greenfield-automationsavtalet till Hadarom som bokfördes under första
kvartalet 2019, vilket var svårt att jämföra sig med på årsbasis. På
grund av krisen förväntar vi oss att orderingången under andra
kvartalet minskar sekventiellt inom alla våra tre affärsområden.

Konecranes spelar en viktig roll i tryggandet av ett kontinuerligt
flöde av livsmedel, medicinsk utrustning och andra viktiga material
när vi kämpar mot krisen. Inom Service planerar vissa kunder som
bromsat in sin fabriksverksamhet större moderniseringar. En ljus
punkt under första kvartalet var att avtalsbasens årsvärde ökade med
8,1 procent i jämförbara valutakurser jämfört med året innan, utan
att räkna in MHE-Demag. Inga signifikanta beställningar har
annullerats inom något av affärsområdena, och även om många
hamnoperatörer skjuter upp beslutsfattandet har vi inte ännu sett att
planerade hamninvesteringar skulle ha avbrutits.

Coronaviruspandemin belastar lönsamheten, men under första kvartalet
påverkades koncernens justerade EBITA-marginal huvudsakligen av
engångskostnader inom Hamnlösningar och Industriutrustning.
Koncernens justerade EBITA-marginal på 2,7 procent gick ner från 6,4
procent från motsvarande kvartal i fjol. Hamnlösningar hade en
kostnadsöverskridning av engångskaraktär på uppskattningsvis 18 MEUR
i ett hamnkransprojekt i USA. Lönsamheten inom Industriutrustning
tyngdes av ytterligare kostnader orsakade av färdigställandet av det
processkransprojekt som påverkade vår lönsamhet under fjärde
kvartalet.

Vi förväntar oss en signifikant sekventiell minskning av omsättningen
under andra kvartalet och vi justerar vår kostnadsbas i alla delar av
verksamheten för att kunna anpassa oss till den minskade omsättningen
och osäkra efterfrågan. Dessa åtgärder kommer att gynna oss redan
under andra kvartalet och vi förväntar oss att den justerade
EBITA-marginalen kommer att förbättras på kvartalsbasis.

Ett av mina viktigaste fokusområden efter andra kvartalet är att
åstadkomma en vändning inom processkransverksamheten...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.