Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Konecranes Oyj: Konecranes Abp:s nomineringskommittés förslag till styrelsesammansättning och kompensation

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 6.2.2019 kl. 13:00

Konecranes Abp:s nomineringskommittés förslag till styrelsesammansättning
och kompensation

Förslag till styrelsesammansättning

Konecranes Abp:s nomineringskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman
28.3.2019 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att de nuvarande
styrelseledamöterna Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf
Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Anders Nielsen, Päivi Rekonen och Christoph
Vitzthum återväljas för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2020 års
ordinarie bolagsstämma.

Förutsatt att styrelseledamöterna väljs enligt det som föreslagits är deras
avsikt att utse Christoph Vitzthum till styrelseordförande och Ole
Johansson till viceordförande.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets
internetsidor www.konecranes.com. Samtliga kandidater har gett sitt
samtycke till valet.

Alla kandidaterna anses vara oberoende av bolaget och, med undantag för Ole
Johansson, bolagets betydande aktieägare. Ole Johansson anses vara beroende
av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som
styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab.

Styrelsens kompensation

Styrelsens nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att till de
styrelse­ledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av
2020 års ordinarie bolagsstämma betalas oförändrade årsarvoden enligt
följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens
viceordförandes årsarvode är 100 000 euro och annan styrelseledamots
årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före
utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad
till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller
hennes verkliga mandatperiod.
           
Ytterligare föreslår nomineringskommittén att 50 procent av årsarvodet
utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för
styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig
handel. Aktier som överlåts som utbetalning av arvodet ska förvärvas i
enlighet med ett program för handel som upprättas av bolaget.  Bolaget ska
betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv
eller överlåtelse av aktier som används till utbetalningen av arvodet.
Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av
rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av
bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Styrelseordföranden, styrelsens viceordförande samt övriga
styrelseledamöter är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode
för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Ordföranden för styrelsens
revisionskommitté är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för
varje revisionskommittémöte han eller hon deltar i. Personer anställda av
bolaget är ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot
kvitto.

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör för investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Christoph Vitzthum, styrelseordförande, ringbud tfn. +358 40 195 5511

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar
och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 omsatte koncernen
3 136 miljoner euro. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50
länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmänna medier
www.konecranes.com

Författare Hugin