Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

Konecranes Oyj: Konecranes och Cargotec offentliggör planerad verksamhetsmodell på hög nivå och ledningsgrupp för det Framtida Bolaget

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 4.11.2021 kl. 9.00

Konecranes och Cargotec offentliggör planerad verksamhetsmodell på hög nivå och ledningsgrupp för det Framtida Bolaget

Som tidigare offentliggjorts kommer Konecranes och Cargotec att gå samman genom en fusion för att skapa en global ledare inom hållbara materialflöden. Fusionen förväntas att ske i slutet av H1/2022, och Konecranes och Cargotec offentliggör idag den planerade verksamhetsmodellen på hög nivå och ledningsgruppen för det Framtida Bolaget.

"Den planerade verksamhetsmodellen på hög nivå för det Framtida Bolaget är ett resultat av flera månaders integrationsplanering och benchmarking av bästa praxis inom ett flertal industrier. Valet av den planerade ledningsgruppen är ett resultat av en noggrann urvalsprocess. Dagens tillkännagivande är en viktig milstolpe på vägen att skapa en global ledare inom hållbara materialflöden. Jag är övertygad om att vi har de rätta ledarna för att ta vara på den potentialen", säger Mika Vehviläinen, vald VD och koncernchef för det Framtida Bolaget.

Det Framtida Bolaget syftar till att bli en kundcentrisk organisation med ett team av globala topproffs. Det Framtida Bolagets planerade verksamhetsmodell på hög nivå skulle vara en kundfokuserad modell, där varje av de fyra självständiga verksamheterna tjänar ett klart kundsegment: industri, maritim, hamnar och vägar. Verksamheterna skulle vara agila och självständiga och skulle säkerställa att beslutsfattandet sker nära kunderna.

Från och med verkställandet av fusionen är det Framtida Bolaget planerat att bestå av följande verksamheter. Deras ledare skulle vara medlemmar i det Framtida Bolagets ledningsgrupp och rapportera till Mika Vehviläinen, VD och koncernchef för det Framtida Bolaget. Namngivnings- och varumärkesprocesserna för de planerade affärsområdena pågår och är en del av integrationsplaneringen.

Industriella verksamheten

Det Framtida Bolaget planerar att kombinera Konecranes affärsområden Service och Industriutrustning för att stärka positionen som global ledare inom lyft. Verksamheten skulle dra nytta av utbudet på service och utrustning samt av kundexcellensen för att skapa försäljningsmöjligheter genom hela livscykeln för industriella kunder. Dessutom skulle de stöda ökad livslängd för hållbara lyftprodukter. Denna verksamhet skulle ledas av Fabio Fiorino, som för närvarande är direktör för affärsområdet Service hos Konecranes.  

Maritima verksamheten

Cargotecs nuvarande MacGregor-verksamhet skulle fortsätta att tjäna skeppsbyggare, skeppsägare och operatörer med en stark portfolio av produkter, tjänster och lösningar. Verksamheten skulle gynnas av att vara del av en större grupp inom områden som hållbarhet, upphandling och det digitala. Verksamheten skulle ledas av Leif Byström, som för närvarande är direktör för MacGregor hos Cargotec.

Hamnverksamheten

Det Framtida Bolaget planerar att skapa en ny verksamhet genom att kombinera Cargotecs Kalmar-verksamhet och Konecranes affärsområde Hamnlösningar till att bli en livscykelpartner för kunder i hamnar och terminaler. Verksamheten skulle ta vara på fördelar inom teknologi och innovation samt skalfördelar för att tillhandahålla materialhanteringslösningar från ände till ände, inom bland annat utrustning, mjukvara och tjänster. Verksamheten skulle ledas av Michel van Roozendaal, som för närvarande är direktör för Kalmar Mobile Solutions hos Cargotec.

Vägverksamheten

Cargotecs nuvarande Hiab-verksamhet skulle fortsätta som världens ledande leverantör av lasthanteringsutrustning på väg, intelligenta tjänster och smarta samt uppkopplade lösningar. I det Framtida Bolaget skulle verksamheten gynnas inom områden som hållbarhet, upphandling och det digitala. Verksamheten skulle ledas av Scott Phillips, som för närvarande är direktör för Hiab hos Cargotec.

Det Framtida Bolagets koncernverksamhet skulle fokusera på utvalda områden som främjar värdeskapande samarbete mellan verksamheterna samt de olika aktiviteterna för ett offentligt noterat bolag. Funktionernas omfattning planeras att vara följande och de valda medlemmarna i ledningsgruppen skulle rapportera till det Framtida Bolagets VD:  

Finans skulle till exempel ansvara för det Framtida Bolagets bokföring på koncernnivå och finansiell rapportering, treasury skattefrågor, internrevision och investerarrelationer. Finans skulle ledas av finansdirektör Teo Ottola, som för närvarande är finansdirektör hos Konecranes. 

HR skulle dra nytta av det Framtida Bolagets globala talanger, sätta policyer och processer och stöda verksamheterna inom områden som ledarskap, personaladministration, talangledning, mångfald och inkludering samt medarbetarupplevelse. HR skulle ledas av Mikko Pelkonen, som för närvarande är HR-direktör hos Cargotec.

Teknologi skulle driva hållbarhet och det Framtida Bolagets koncerninsatser inom t.ex. avancerad forskning, innovation, IT på koncernnivå och det digitala. Teknologi skulle ledas av Juha Pankakoski, som för närvarande är direktör för teknologi hos Konecranes.

Integration skulle driva och koordinera integrationsverkställande och upphandlingsprogram. Integration skulle ledas av Topi Tiitola, som för närvarande är direktör för integration och projektledning hos Konecranes.

Strategi och M&A skulle etablera det Framtida Bolagets bolagsstrategi och riktning. Direktören för Strategi och M&A kommer att väljas senare.

Lagärenden och efterlevnad skulle ansvara för bolagets förvaltning, lagärenden och efterlevnad i verksamheterna och andra lagärenden. Lagärenden och efterlevnad skulle ledas av Outi Aaltonen, som för närvarande är direktör för lagärenden hos Cargotec. 

Public Affairs och kommunikation skulle ansvara för det Framtida Bolagets bolagsrelationer, det Framtida Bolagets brand och kommunikationsaktiviteter på koncernnivå. Direktören för Public Affairs och kommunikation kommer att väljas senare.

Den planerade ledningen för det Framtida Bolaget har bekräftats av bägge bolagens styrelser.

Den planerade ledningsgruppen skulle träda i kraft endast från och med verkställandet av fusionen, vilket förtillfället förväntas att ske i slutet av H1/2022. Planer kring verksamhetsmodellen på hög nivå inklusive verksamheterna och affärsenheterna (inklusive men icke-begränsade till planerna att kombinera två affärsområden inom industriområdet och att kombinera de nuvarande hamnverksamheterna för att skapa en ny verksamhet inom hamnar), koncernverksamheterna, funktionerna, framtida organisationsstrukturen och ytterligare urval är villkorat av separata beslut så väl som olika lokala juridiska krav. Tills alla villkor för verkställandet av fusionen uppfylls och transaktionen slutförs, fortsätter Konecranes och Cargotec sin verksamhet helt separat och självständigt, och de nuvarande medlemmarna i Konecranes ledningsgrupp kommer att fortsätta ansvara för sina nuvarande ansvarsområden.

Således består Konecranes ledningsgrupp fram till verkställandet av fusionen av de nuvarande medlemmarna:

Rob Smith, VD och koncernchef (fram till 31.12.2021)
Teo Ottola, finansdirektör, VD:s ställföreträdare (även tillförordnad VD från och med 1.1.2022)
Fabio Fiorino, direktör, affärsområdet Service
Carolin Paulus, direktör, affärsområdet Industriutrustning
Mika Mahlberg, direktör, affärsområdet Hamnlösningar
Juha Pankakoski, teknikdirektör
Anneli Karkovirta, HR-direktör
Sirpa Poitsalo, direktör, lagärenden
Topi Tiitola, direktör, integration och projektledning

KONECRANES ABP

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer, tfn. +358 (0) 20 427 2050

VIKTIGT MEDDELANDE

Fusionen och fusionsvederlagsvärdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, säljas eller levereras inom eller till USA, utom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte träffas av, Securities Act.

Informationen i detta meddelande är inte riktad till, eller avsedd för distribution till eller användning av, någon person eller entitet som är medborgare eller bosatt i, eller befinner sig i, USA eller på eller i någon annan plats, stat, land eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion och det utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan från eller på uppdrag av Konecranes eller någon annan person att köpa eller sälja några värdepapper.

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som "mål", "tror", "förväntar sig", "siktar mot", "avser", "kan komma att", "förutser", "uppskattar", "planerar", "prognostiserar", "kommer att", "kan ha", "sannolikt", "bör", "skulle", "skulle kunna" och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 500 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Centrala medier
www.konecranes.com

Författare Cision