Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

KONECRANES OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2021, 28.7.2021 klo 8.30

Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Vahvat tilaukset ja neljäs peräkkäinen kvartaalikohtainen oikaistun EBITA-kateprosentin ennätys

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2021. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 806,7 miljoonaa euroa (581,5), +38,7 prosenttia (+41,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Kunnossapidon sopimuskannan arvo pysyi lähes ennallaan (0,0 raportoiduilla valuutoilla laskettuna), mutta kasvoi 1,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oli 282,8 miljoonaa euroa (282,9). Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 257,5 miljoonaa euroa (209,1), +23,1 prosenttia (+26,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Tilauskannan arvo oli 1 974,8 miljoonaa euroa (1 904,5) kesäkuun lopussa, +3,7 prosenttia (+4,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 759,3 miljoonaa euroa (704,7), +7,7 prosenttia (+10,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa, mutta pieneni Teollisuuslaitteissa.
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,6 prosenttia (8,2), ja oikaistu EBITA-kate oli 65,3 miljoonaa euroa (57,5). Korkeampi liikevaihto ja strategiset hankkeet vauhdittivat kannattavuuden kasvua.
- Liiketulos oli 46,6 miljoonaa euroa (42,7), 6,1 prosenttia liikevaihdosta (6,1). Uudelleenjärjestely- ja transaktiokustannukset olivat 10,4 miljoonaa euroa (5,9).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,38)
- Vapaa kassavirta oli 15,4 miljoonaa euroa (53,7)

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

- Saadut tilaukset olivat 1 569,5 miljoonaa euroa (1 318,5), +19,0 prosenttia (+21,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 512,7 miljoonaa euroa (475,2), +7,9 prosenttia (+11,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Liikevaihto oli 1 463,3 miljoonaa euroa (1 474,2), -0,7 prosenttia (+1,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).
- Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,3 prosenttia (5,3), ja oikaistu EBITA-kate oli 121,6 miljoonaa euroa (78,6). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.
- Liiketulos oli 84,1 miljoonaa euroa (50,5), 5,8 prosenttia liikevaihdosta (3,4). Uudelleenjärjestely- ja transaktiokustannukset olivat 20,7 miljoonaa euroa (10,1).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,53) euroa.
- Vapaa kassavirta oli 33,0 miljoonaa euroa (107,5).
- Nettovelka oli 624,4 miljoonaa euroa (770,2) ja nettovelkaantumisaste 50,6 prosenttia (62,8).

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN KYSYNTÄNÄKYMÄT

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy COVID-19 pandemian aiheuttamaa epävarmuutta.

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö on palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle Euroopassa. Pohjois-Amerikassa kysyntäympäristö on edelleen koronapandemiaa edeltänyttä tasoa jäljessä. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntäympäristö on Kiinan ulkopuolella edelleen heikompaa kuin ennen koronapandemiaa.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu ennätyskorkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2021 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2020.

TUNNUSLUVUT

Toinen Tammi -
vuosineljännes kesäkuu
4-6/ 4-6/ Muutos% 1-6/ 1-6/ Muutos% R12M 1-12/
2021 2020 2021 2020 2020
Saadut tilaukset, MEUR 806,7 581,5 38,7 1 569,5 1 318, 19,0 2 978, 2 727,

5 3 3
Tilauskanta kauden 1 974,8 1 904, 3,7 1 715,
lopussa,
MEUR 5 5
Liikevaihto yhteensä, 759,3 704,7 7,7 1 463,3 1 474, -0,7 3 168, 3 178,
MEUR
2 0 9
Oikaistu käyttökate 86,5 83,0 4,1 165,5 129,0 28,3 393,2 356,7
(EBITDA), MEUR 1
Oikaistu käyttökate 11,4 % 11,8 11,3 % 8,8 % 12,4 11,2
(EBITDA), % 1 % % %
Oikaistu EBITA, MEUR 2 65,3 57,5 13,5 121,6 78,6 54,7 303,8 260,8
Oikaistu EBITA, % 2 8,6 % 8,2 % 8,3 % 5,3 % 9,6 % 8,2 %
Oikaistu liikevoitto, 57,0 48,5 17,5 104,8 60,6 72,9 269,1 224,9
MEUR 1
Oikaistu 7,5 % 6,9 % 7,2 % 4,1 % 8,5 % 7,1 %
liikevoittoprosentti 1
Liikevoitto, MEUR 46,6 42,7 9,3 84,1 50,5 66,8 207,5 173,8
Liikevoittoprosentti, 6,1 % 6,1 % 5,8 % 3,4 % 6,5 % 5,5 %
%
Voitto ennen veroja, 41,1 42,4 -3,0 67,8 58,5 15,9 179,6 170,3
MEUR
Tilikauden voitto, 28,4 30,3 -6,3 46,8 41,8 11,8 127,8 122,9
MEUR
Laimentamaton 0,36 0,38 -6,6 0,59 0,53 11,4 1,60 1,54
osakekohtainen
tulos, EUR
Laimennusvaikutuksella 0,36 0,38 -6,6 0,59 0,53 11,4 1,60 1,54
oikaistu
osakekohtainen
tulos, EUR
Korollinen nettovelka 50,6 % 62,8 46,1
/ Oma % %
Pääoma, %
Nettovelka / oikaistu 1,6 2,3 1,6
EBITDA, liukuva 12 kk
1
Sijoitetun pääoman 8,8 % 8,3 %
tuotto, %
Oikaistu sijoitutun 13,0 11,1
pääoman % %
tuotto, % 3
Vapaa kassavirta, MEUR 15,4 53,7 33,0 107,5 291,6 366,1
Henkilöstö keskimäärin 16 670 17 -2,5 17
kauden aikana 105 027

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 10 tilinpäätöslyhennelmässä

TOIMITUSJOHTAJA ROB SMITH:

Konecranes raportoi toisella vuosineljänneksellä neljännen peräkkäisen kannattavuusennätyksen. Kehitystä vauhdittivat liikevaihdon vakaa kasvu ja organisaation korkea suorituskyky. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva tilausmäärä etenkin lyhyen kierron tuotteissamme sekä strategisten hankkeiden eteneminen antavat meille hyvät lähtökohdat vuoden jälkipuoliskolle.

Yleinen markkinatilanne jatkoi paranemistaan toisella vuosineljänneksellä edellisiin neljänneksiin verrattuna, vaikka markkinoilla on edelleen epävakautta koronapandemian vuoksi. Toiminta pysyi korkealla tasolla satamissa ja lisääntyi edelleen teollisuusasiakkaidemme keskuudessa. Kesäkuun lopussa tilauskantamme oli ennätyksellisen suuri. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna saadut tilaukset kasvoivat yli 43 miljoonaa euroa ja olivat 806,7 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna Konecranesin saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 41,1 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, johon ajoittui pandemian ja siihen liittyvien rajoitusten maailmanlaajuinen huippu. Lyhyen kierron tuotteidemme tilausten kasvu oli jälleen hyvällä tasolla.

Komponenttien saatavuus ja muut toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoon toisella vuosineljänneksellä. Niiden vaikutus neljänneksellä oli noin 35 miljoonaa euroa. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 10,0 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi Satamaratkaisuissa ja Kunnossapidossa, mutta pysyi edellisvuoden tasolla Teollisuuslaitteissa. Koko vuotta koskevien odotustemme mukaisesti ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli suurempi kuin viime vuoden alkupuoliskolla vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja 0,7 % edellisvuotta matalampi raportoiduilla valuutoilla laskettuna.

Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli 8,6 %. Tämä oli neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli suurempi kuin koskaan aiemmin vastaavalla neljänneksellä. Tämä on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon, että pandemia aiheuttaa edelleen häiriöitä monissa maissa ja komponenttien saatavuudessa ja toimitusketjuissa on ongelmia maailmanlaajuisesti. Haluan kiittää työntekijöitämme kovasta työstä sekä toimittajiamme ja asiakkaitamme läheisestä yhteistyöstä vuosineljänneksen aikana.

Koronapandemia ja maailmanlaajuinen komponenttipula eivät ole ainoita tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet toimintaamme viime aikoina. Kaksi viikkoa sitten Saksan tulvakatastrofi aiheutti vahinkoa Wetterin tehtaallamme, joka on yksi suurimmista tuotantolaitoksistamme. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta tulvat aiheuttivat fyysisiä vaurioita tuotantolaitoksella. Odotamme kurovamme tuotantokuilun umpeen kuukauden kuluessa. Alueella asuu paljon työntekijöitämme, ja he ovat ajatuksissamme perheineen ja yhteisöineen.

Liiketoiminta-alueista Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 26,2 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Tilaukset kasvoivat kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella. Vaikka liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, komponenttipula ja logistiikan viivästykset vaikuttivat Kunnossapidon liikevaihtoon ja myös myyntimixiin. Tämän seurauksena EBITA-kateprosentti oli 16,8 % eli 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi. Sopimuskannan arvo kasvoi 1,2 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, mikä on jälleen osoitus Kunnossapidon kestävyydestä kasvumme veturina pandemian aikana.

Teollisuuslaitteiden saadut ulkoiset tilaukset kasvoivat 48,4 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihtoon vaikuttivat pandemian aiheuttamat toimitusketjun rajoitteet, komponenttipula ja logistiikan viivästykset. Kannattavuuden hyvä kehitys jatkui ja Teollisuuslaitteiden oikaistu EBITA-kateprosentti oli 2,1 %, jossa on kasvua 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kasvua vauhdittivat pääasiassa suotuisa myyntimix sekä strategisten hankkeidemme eteneminen erityisesti prosessinostureihin liittyvässä liiketoiminnassa.

Satamaratkaisuissa edellisten vuosineljännesten hyvä tilauskehitys jatkui ja saadut tilaukset kasvoivat 47,9 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Trukkien, konttilukkien, ratkaisujen ja satamakunnossapidon saadut tilaukset olivat vahvalla tasolla. Satamaratkaisujen oikaistu EBITA-kateprosentti kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä ja oli 7,1 %. Kasvua vauhdittivat korkeampi liikevaihto ja hankkeemme projektinhallinnan tehostamiseksi.

Vaikka odotamme markkinoiden epävakauden jatkuvan pandemian vuoksi, olemme päi...

Författare Cision