Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Kontigo Care AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

FORTSATT TILLVÄXT OCH BREAK-EVEN UNDER TREDJE KVARTALET 2019

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Styrelsens ordförande delgav vid årsstämman i maj 2019 att Bolagets
prognos för innevarande år visar att Kontigo Care väntas göra ett
positivt resultat på EBITDA-nivå någon gång i höst, sannolikt från
november månad. Denna delårsrapport visar ett break-evenresultat på
EBITDA-nivå för Kontigo Care redan under tredje kvartalet 2019.
Resultatet för det tredje kvartalet innehåller dock
redovisningstekniska effekter och engångseffekter som kommenteras
nedan.

Rörelseresultatet i det tredje kvartalet är KSEK +29. EBITDA (resultat
före avskrivningskostnader om KSEK -678) uppgår i tredje kvartalet
till KSEK +707.

Av detta positiva resultat på KSEK +707 beror KSEK +381 på en
redovisningsteknisk effekt som uppstår när personalen är ledig
(bolaget löser upp en semesterlöneskuld när personalen är ledig som
minskar personalkostnaderna samma månad).

Bolaget har vidare under perioden fått EU-bidrag på KSEK +191 men har
också haft kostnader för detta EU-bidrag på ca KSEK -458. Detta
försvagar resultatet med KSEK -267. Rensat för redovisningstekniska
effekter och engångseffekter hade bolaget i tredje kvartalet en
positiv EBITDA på KSEK + 593.

Bolaget vill dock understryka att EBITDA på månadsbasis ännu inte är
stabilt positiv; EBITDA i september var KSEK -272. Icke desto mindre
stärker denna delårsrapport företaget i dess uppfattning att den
prognos om break-even på EBITDA-nivå före årsskiftet som prognos är
på väg att uppfyllas.

Under tredje kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,6
miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 5,0 % jämfört med
andra kvartalet 2019. Omsättningen de tre första kvartalen 2019 är
33,9 % bättre än motsvarande period 2018. Det tredje kvartalet 2019
är vårt bästa kvartal hittills och vi har goda förhoppningar om att
fortsätta växa även i de kommande kvartalen, dock i något lägre takt
under fjärde kvartalet 2019 som en effekt av besparingsprogram inom
svenska kommuner. Vi väntar oss dock att våra insatser för att
stimulera breddinförande tillsammans med andra planerade aktiviteter
och våra ökande intäkter från Finland och Norge successivt kommer
göra att vår tillväxttakt kommer öka igen. Det besparingsprogram som
initierades under hösten 2018 har nu fått full effekt som planerat
vilket bl a bidrar till det knappt positiva rörelseresultatet i
tredje kvartalet. Detta bekräftar att vi närmar oss bestående
positiva resultat på kvartalsbasis.

Vi har idag ca 430 licenser på den svenska marknaden och avtal med
inte mindre än 112 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund
för fortsatt tillväxt. Flera nya kommunavtal förväntas under de
kommande månaderna. Utöver det tecknar vi löpande avtal med mindre
oberoende beroendeterapeuter och företagshälsovård som successivt
bidrar till att sprida Previct i den svenska beroendevården. Previct
är numera väl känt inom beroendevården i Sverige varmed vi ser en
ökning av kundinitierade kontakter och efterfrågan.

Samtidigt som vi fortsätter att söka och skapa nya kunder i den
kommunala sektorn ökar vi våra insatser mot våra existerande
kommunkunder i syfte att öka spridningen till flera vårdgivare och
till ökad nyttjandegrad.

Vi har under det tredje kvartalet noterat att kommunernas
besparingsprogram även drabbar beroendevården i vissa kommuner. Detta
trots att Bolagets eHälsotjänst Previct inte bara innebär förbättrad
beroendevård utan också innebär möjlighet till besparingar i
socialtjänstens budget i form av t ex färre eller kortare
behandlingshemsplaceringar.

Glädjande är dock att se att andra kommuner agerar tvärtom och utökar
antalet licenser för att ytterligare dra fördel av de vinster och
besparingsmöjligheter som Previct ger inom beroendevården. De
positiva vittnesmålen från terapeuter och patienter är entydiga när
det gäller eHälsolösningens möjlighet att effektivisera och hjälpa
patienter och familjer.

Kontigo Care förbereder ökade informationsinsatser för att informera
myndigheter och kommuner om att Previct innebär både bättre vård och
bättre kommunal ekonomi.

Samverkan mellan olika typer av aktörer med intressen inom
beroendevården, e-hälsa och kommunal öppenvård blir allt viktigare.
Möjligheterna till effektivisering som Previct ger beroendevården går
helt i linje med de visioner som regeringen utfäst i Vision e-hälsa
2025 vilket bekräftas i alla samarbeten, seminarier och workshops som
Bolaget deltagit i under året och inte allra minst de senaste
månaderna.

För att förstärka nyttjandegraden och bidra till ett breddinförande
för att nå än större kliniska och hälsoekonomiska vinster har vi
bland annat inlett ett samarbete med konsultföretaget Acceptus.
Konsultföretaget stödjer företag och organisationer inom hälsa, vård
och omsorg. Acceptus har kunskap och erfarenhet av verksamhetsnära
utveckling, som omfattar funktionell kravställning,
förändringsledning, utbildning, implementering av digitala tjänster
och journalsystem. Kontigo Care's kompetens och kunskap inom
beroendevård och teknik för digitalisering via eHälsolösningar och
Acceptus kompetens av effektiva implementeringar är en stark
kombination som vi menar kommer ge avgörande effekt i de
organisationer där vi kommer samarbeta.

Efterfrågan på våra tjänster - både alkohol- och spelberoende - ökar
sammantaget stabilt och gör att vi tillsammans tar oss an framtiden
med tillförsikt.

Besparingen inom socialtjänsten i flera kommuner gör att
kompetensutvecklingen vid behandling av specifikt spelberoende inte
sker i den takt som behövs för att många kommuner ska kunna ge den
vård som denna grupp av patienter kräver. Previct nyttjas dock redan
med gott resultat för spelberoende i vissa kommuner och vi ser goda
möjligheter att sprida denna tillämpning till en högre andel av våra
befintliga kunder. Nätverksträffar och inspirationsdagar gör att best
practice delas med mycket gott resultat.

Samhällets strävan mot snabbare digitalisering av vården och
regeringens mål om att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa är
viktiga faktorer för Bolagets fortsatta positiva utveckling. Bolagets
lösning för att framgångsrikt digitalisera beroendevården får
regelbundet uppmärksamhet i medier,

kommuner, samhällsorganisationer och myndigheter och även bland andra
aktörer inom den svenska vårdmarknaden. Tydligt blir även att
implementeringstakten av digitala lösningar kräver strukturerat
förändringsarbete, därav samarbetet med Acceptus. Tillsammans med
många intressenter och leverantörer av digitala vårdtjänster driver
vi via deltagande i till exempel seminarier och workshops, även
frågor om utveckling av befintlig vårdstruktur och till exempel behov
av nya ersättningssystem när det gäller digitala vårdtjänster och
eHälsoverktyg - såsom Previct.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den
rikstäckande aktören A-klinikka fortsatt på ett positivt sätt.
Bearbetningen av marknaden har accelererats och fått bra respons från
potentiella kunder i Finland. A-klinikka's position som den största
aktören i Finland inom beroendevård utgör en unik möjlighet till att
effektivt nå ut i den finska marknaden. Uppmärksamheten i media har
varit stor under de senaste månaderna. Tillsammans med A-klinikka
arbetar vi med de förberedelser som krävs för det fördjupade
samarbetet.

Vårt partnerskap med MDC e-care AS på den norska marknaden som ingicks
i början av augusti 2019 har fått en bra start och ett pilotprojekt
med 5 kommuner har påbörjats i oktober 2019. De första patienterna
aktiverades första november. Projektet är planerat att löpa över ca 3
månader för att avslutas i det första kvartalet 2020. Vi siktar på
att ha permanenta distributörsavtal på plats under första halvåret
2020 i båda länderna. Den totala potentialen i de båda nordiska
länderna är i nivå med marknadspotentialen i Sverige varför vi på
sikt under de kommande åren ser möjligheter till en god förstärkning
av Bolagets intäkter.

Intresset i andra marknader är fortsatt tydligt och vi ser fram mot
att successivt sprida Previct till ytterligare marknader under de
kommande åren.

I oktober lanserades en betydande uppgradering av Previct-plattformen vilken har rönt stor uppmärksamhet och positiva återkopplingar från marknaden. En tydlig utveckling av funktionaliteten för att stödja behandling av psykisk ohälsa, vilket är nära kopplat till beroendeproblematik, har tillförts i kombination med andra egenskaper som positivt stödjer den pågående expansionen till andra marknader och segment.

Utvecklingen av bolagets försäljning och det positiva gensvaret vi får
från marknaden på daglig basis gör att vi ser fram mot avslutningen
på 2019 med tillförsikt. Vi ser fram mot vidare produktutveckling,
nya marknader och nya arbetssätt för att ytterligare nå ut i svensk
och internationell beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

· Kontigo Cares omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick
till KSEK 4 598 (3 329). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick
till KSEK 12 969 (9 686). Tillväxttakten för de första nio månaderna
2019, jämfört med samma period 2018 uppgick till 33,9%.

· Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 var KSEK 29 (-898)
och för niomånadersperioden KSEK -1 388 (-5 085). Nettoresultatet för
det tredje kvartalet 2019 uppgick till KSEK -2 (-935) och för
niomånadersperioden till KSEK -1 489 (-5 196) eller SEK -0,06 (-0,23)
per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje
kvartalet 2019 till KSEK 346 (-208) och för niomånadersperioden till
KSEK 922 (-3 926) eller SEK 0,04 (-0,18) per aktie. Koncernens
likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 6 673 (vid
föregående årsskifte 8 851) vilket motsvarar SEK 0,29 (0,38 vid
föregående årsskifte) per aktie.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 16 498 (vid
föregående årsskifte 17 717) eller SEK 0,72 (0,77 vid föregående
årsskifte) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 65 % (66 %
vid föregående årsskifte).

· Under årets tre första kvartal 2019 och efter periodens slut (se
"händelser efter periodens slut"), slöt Kontigo Care avtal med
sammanlagt 21 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform
Previct®. Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 112
svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 3,5 miljoner
invånare, d.v.s. cirka 35 % av Sveriges befolkning.

· I augusti 2019 tecknades ett pilotprojektavtal för bolagets
eHälsoplattform Previct® med det norska eHälsoföretaget MDC e-care AS
vilket syftar till att etablera ett distributörsamarbete för den

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.