Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Kontigo Care AB: Delårsrapport Januari - Juni 2019

FORTSATT STABIL TILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET 2019 - PÅ VÄG MOT BREAK
EVEN

VD Ulf Kindefält kommenterar:

En fortsatt stabil positiv utveckling i antal nya kommunavtal men
framförallt i antal aktiva licenser präglar det andra kvartalet 2019.
Uppmärksamheten och samverkan med olika typer av aktörer med
intressen inom beroendevården, ehälsa och kommunal öppenvård är
påtaglig. Vi märker även av ett ökat intresse inom regional vård som
bl. a bekräftas av det avtal som tecknades i maj med ett av Sveriges
största universitetssjukhus. Efterfrågan efter våra tjänster ökar
stabilt och gör att vi tillsammans tar oss an framtiden med
tillförsikt.

Under andra kvartalet 2019 ökade Kontigo Cares omsättning till 4,4
miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 9,7 % jämfört med
första kvartalet 2019. Det första halvåret 2019 är 21,8 % bättre än
andra halvåret 2018. Det är vårt bästa kvartal hittills och vi har
goda förhoppningar om att fortsätta växa i samma takt eller bättre
under de kommande kvartalen. Det besparingsprogram som initierades
under hösten 2018 fortlöper och ger successivt effekt som planerat.

Vi har idag ca 430 licenser på den svenska marknaden och avtal med
inte mindre än 109 av Sveriges 290 kommuner vilket ger en god grund
för fortsatt tillväxt. Utöver det tecknar vi löpande avtal med mindre
oberoende beroendeterapeuter som successivt bidrar till att sprida
Previct i den svenska beroendevården. Previct är numera väl känt inom
beroendevården i Sverige varmed vi ser en ökning av kundinitierade
kontakter och efterfrågan. Samtidigt som vi fortsätter att söka och
skapa nya kunder i den kommunala sektorn ökar vi våra insatser mot
våra existerande kommunkunder i syfte att öka spridningen till flera
vårdgivare och till ökad nyttjandegrad. Previct nyttjas redan med
gott resultat för spelberoende i vissa kommuner och vi ser goda
möjligheter att sprida denna tillämpning till en högre andel av våra
befintliga kunder.

Samhällets strävan mot snabbare digitalisering av vården och
regeringens mål om att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa är
viktiga faktorer för Bolagets fortsatta positiva utveckling. Bolagets
lösning för att framgångsrikt digitalisera beroendevården får
regelbundet uppmärksamhet i medier, kommuner, samhällsorganisationer
och myndigheter och även bland andra aktörer inom den svenska
vårdmarknaden. Tydligt blir även att implementeringstakten av
digitala lösningar kräver strukturerat förändringsarbete. Vi har
under kvartalet haft ett antal kontakter, möten och workshops med
andra aktörer inom vårdsektorn för att finna nya vägar för att nå ut
i beroendevården och för att effektivisera införandeprocesserna.
Tillsammans med många intressenter och leverantörer av digitala
vårdtjänster driver vi även frågor om behov av nya ersättningssystem
när det gäller digitala vårdtjänster och eHälsoverktyg - såsom
Previct.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den
rikstäckande aktören A-klinikka utökats i april. Bearbetningen av
marknaden accelereras och organisationen utvecklas med sikte på att
ha en komplett kvalitetsprocess och vi siktar tillsammans om att ha
ett distributörsavtal på plats fr o m januari 2020.

Våra samtal med andra möjliga internationella partners fortgår och vi
kan med glädje konstatera att vi tillsammans med vår partner MDC
e-care AS tar oss an Norge under hösten 2019. Samarbetet startar med
ett pilotprojekt riktat mot ett mindre antal norska kommuner. Vi ser
intresse även i andra länder och hoppas successivt kunna konkretisera
dessa möjligheter under de kommande åren.

Mitt första halvår tillsammans med Kontigo Care har varit mycket
givande. Vi gläds över den positiva trenden och momentet i marknaden.
Vi ser fram mot vidare produktutveckling, nya marknader och nya
arbetssätt för att ytterligare nå ut i svensk och internationell
beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

· Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till
KSEK 4 380(3 213). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till
KSEK 8 371 (6 357). Tillväxttakten för det första halvåret 2019,
jämfört med det första halvåret 2018 uppgick till 21,8%.

· Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019 var KSEK -639 (-2
001) och för sexmånadersperioden KSEK -1 418 (-4 187).
Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till KSEK -672
(-2 036) och för sexmånadersperioden till KSEK -1 487 (-4 261) eller
SEK -0,06 (-0,19) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra
kvartalet 2019 till KSEK 1 471 (-2 725) och för sexmånadersperioden
till KSEK 575 (-3 718) eller SEK 0,02 (-0,17) per aktie. Koncernens
likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 7 028 (vid
föregående årsskifte 8 851) vilket motsvarar SEK 0,30 (0,38 vid
föregående årsskifte) per aktie.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 16 469 (vid
föregående årsskifte 17 717) eller SEK 0,71 (0,77 vid föregående
årsskifte) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 62 % (66 %
vid föregående årsskifte).

· Under första halvåret 2019 och efter periodens slut (se "händelser
efter periodens slut"), slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 18
kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®.
Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 109 svenska
kommuner som tillsammans omfattar cirka 3,4 miljoner invånare, d.v.s.
cirka 34 % av Sveriges befolkning.

· I april 2019 tecknades ett förlängt och utökat pilotprojektsavtal
för bolagets eHälsoplattform Previct® med det finska bolaget
A-klinikka Oy vilket syftar till att etablera ett
distributörsamarbete för den finska marknaden med start fr o m 2020.

· I maj kommunicerades att ett avtal tecknats med ett av Sveriges
tre största universitetssjukhus.

· I maj På Vitalis - Nordens största mässa för IT i vården - deltog
bolaget i samarbete med Cerner - en av de globalt ledande
leverantörerna av digitala vårdinformationssystem för hälso- och
sjukvården. En enklare integration till Cerner demonstrerades som
exempel på hur Kontigo Care som tredjepartsleverantör framöver kan
samverka i det digitala ekosystemet kring vård i region och kommun.

· I maj på bolagsstämman kommunicerade Bolagets styrelseordförande
att styrelsens senaste prognos för 2019 visar att Kontigo Care kommer
att göra ett positivt resultat på EBITDA-nivå någon gång i höst,
sannolikt från november månad.

· I juli efter periodens slut offentliggjorde Bolaget att det
preliminärt tilldelats medel motsvarande 50 000 Euro från EU:s
utvecklingsfond Horizon 2020 för utvecklingsprojektet Previct Drugs
som syftar till att med mobiltelefonens kamera mäta förändringen i
ögat och prediktera individens avvikelse från det normala och få en
tydlig indikation om drognykterhet. Tilldelningen bekräftades senare
i juli.

· Under perioden 1 juli - 12 augusti tecknades 2 nya avtal med
kommunkunder med en total befolkning på 40000 invånare.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se
http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-delarsrapport-...

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande
direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46
(0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti kl 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling,
för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets
Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/delarsrapport-januari---jun...
https://mb.cision.com/Main/12428/2883615/1092833.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.