Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

Kontigo Care AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2016 till 30 september 2016

Delåret och tredje kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick ackumulerat till 0,64 MSEK (0 MSEK).

Nettoomsättningen uppgick till 0,23 MSEK (0 MSEK) under det tredje
kvartalet.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -16,17
MSEK (-12,06 MSEK).

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,24 MSEK (-3,14
MSEK) under det tredje kvartalet.

· Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -15,01
MSEK (-12,10 MSEK).

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,00 MSEK (-3,14 MSEK)
under det tredje kvartalet.

· Resultat per aktie uppgick ackumulerat till -2,26 SEK (-3,14 SEK).

Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,48 SEK) under det tredje
kvartalet

· Historiska aktiedata är omräknade enligt IAS 33 med anledning av
företrädesemission som genomförts under tredje kvartalet 2016.

Med "Bolaget" eller "Kontigo Care" avses Kontigo Care AB med org nr
556956-2795. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. All
verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Kommentar till delårsrapporten - VD Henrik Nordlindh

Kvartalet har kännetecknats av ett intensivt försäljningsarbete. I
augusti förstärkte vi säljorganisationen och vi ser redan en markant
ökning av vår aktivitet på marknaden. För närvarande för vi
diskussioner med ett 60-tal potentiella kunder och antalet
försäljningsprocesser kommer att fortsätta att öka. Under hösten har
vi bland annat vunnit en 3-årig upphandling med Tranås kommun och
välkomnat Norrtälje kommun som ny kund. Än så länge är vi bara i
början av vår marknadsbearbetning och vi förväntar oss allt fler
kunder som väljer TripleA för att förstärka sin beroendevård.

I somras blev Kontigo Care som första bolag utvalt till
samverkansprojektet Växtzon. Den förberedande fasen av projektet är
avslutad och fyra deltagande kommuner använder nu TripleA i sin
dagliga verksamhet. Projektet löper enligt plan och
datainsamlingsfasen förväntas avslutas under Q2 2017.

De senaste åren har det skett en väsentlig ökning av olika sensorer
inom hälsa. De flesta är bra på att samla in och visa olika data, men
för oss räcker inte det. Det är viktigt att veta vad som har hänt och
kunna etablera ett nuläge, men det är när vi kompletterar med en
prognos över vad som kommer att hända som vi skapar större värden för
våra kunder och användare. Tidigare i november lanserade vi en ny
version av TripleA där vi tar första steget mot att kunna förutsäga
återfall innan de inträffar. Kärnan är TripleAnalytics med
egenutvecklade algoritmer och analyssystem som ger allt mer exakta
prognoser i takt med att vi får fler användare. TripleAnalytics
kommer att kunna appliceras på andra typer av beroenden vilket gör
att vi redan nu har kommit en bra bit i utvecklingen för en framtida
breddning av produktsortimentet.

I slutet av oktober genomfördes en riktad emission där företaget före
emissionskostnader tillfördes nästan 8 miljoner kr. Med hjälp av
emissionen kan vi arbeta med att bredda produktsortimentet, skapa
goda möjligheter för en längre period av tillväxt och på sikt uppnå
lönsamhet.

Sammantaget så har jag en mycket positiv syn på Kontigo Cares
utveckling och den tidigare kommunicerade förväntan avseende ökande
intäkter under både sista kvartalet 2016 och första kvartalet 2017
kvarstår.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB

Kort om verksamheten

Kontigo Care AB grundades 2013 och utvecklar mHealth-system med
inriktning på beroendevård. Bolaget har sedan starten 2013 utvecklat
ett unikt system, TripleA, som möjliggör diagnos, vård och eftervård
av alkoholberoende på distans. Genom forskning och nära samarbete med
vårdgivare, kombinerat med kvalitetssäkrad utveckling, skapas unika
produkter för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård oberoende
av behandlingsform.

Kontigo Cares initiala mål är att utveckla mHealth-produkter som gör
att fler tillfrisknar från missbruk. Det långsiktiga målet är att
kunna förutsäga ett återfall i missbruk innan det har inträffat.

Produktlanseringar

TripleA - förstärkt behandling för bestående nykterhet

TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholberoende. Systemet
består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. TripleA
är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller de krav som
ställs inom EU. Produkten har utvecklats i nära samarbete med vården
och stort fokus har satts på användbarhet för en bred målgrupp.

TripleA erbjuds till bland annat öppenvård, behandlingshem och
företagshälsovård. Produkten fungerar som ett extra stöd för
patienten mellan vårdbesöken och ger vårdgivaren möjlighet att följa
patienten över hela behandlingsperioden vilket öppnar för kunskap och
kommunikation mellan patient och vårdgivare.

TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang.
Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en
behandling fungerar på längre sikt och ger därmed unika möjligheter
att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och
systematisk insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa
modeller som hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av
sjukdomen. Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och
effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och
kostnader.

Bolaget kommer att kunna utöka antalet mHealth-produkter för att gälla
även andra beroendesjukdomar.

Kort om marknaden

Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det
finnas ytterligare

ca 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man
att ca 500 000 tar skada av sin konsumtion. Det innebär att 800 000
personer, 12 % eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin
relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

Varje år söker 10 000 personer vård för första gången. Totalt finns
det cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27
000 vårdplatser fördelat på ca 50 000 vårdtillfällen per år.
Merparten drivs i privat regi och till en stor del av nationella
aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda
och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2
000 SEK vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar
ca 80 000 SEK. Enbart i Sverige satsas mångmiljardbelopp på
behandlingar varje år. Trots detta har det visat sig svårt att mäta
resultaten, vilket leder till att samhället i många fall satsar
resurser i blindo.

Förstärkt vård genom TripleA syftar till att öka chanserna för
alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet genom två
huvudfunktioner, terapiföljsamhet och frekventa nykterhetstest.
TripleA är ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin vårdplan genom
att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren
om vårdtagarens framsteg och avvikelser. Detta gör att vårdgivaren på
ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan allokera rätt resurser på
rätt personer, i rätt tid. Genom att stödja den beroende för att
bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård
bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka.

Källor: CAN, WHO, Socialstyrelsen, Vägverket

Väsentliga händelser under perioden

Kontigo Care väljs som första bolag i samverkansprojektet Växtzon

Kontigo Care blev som första bolag utvalt i samverkansprojektet
Växtzon. Projektet Växtzon är ett samverkansprojekt där nio
företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige samverkar
för att fler innovativa företag skall kunna uppnå en årsomsättning om
100 Mkr.

Förstärkt säljorganisation

Kontigo Care har förstärkt sin säljorganisation med tre nya
medarbetare, vilka påbörjade sina anställningar i augusti 2016.

Kontigo Care har fått tilldelning i Tranås kommuns upphandling

Upphandlingen avser "Mobilt Drogtestsystem för Vuxenenheten" och
omfattar leverans av upp till tio system. Vid fullt utnyttjande är
avtalet värt drygt 1 MSEK under en avtalsperiod om tre år. Tranås
kommun har option att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 8 Mkr

Styrelsen i Kontigo Care AB har med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 12 maj 2016 beslutat om en riktad nyemission av 2 131
839 aktier till en teckningskurs om 3,75 kronor per aktie vilket
tillför bolaget cirka 8 Mkr.

Projekt inom Växtzon inleds med Kontigo Care och fyra kommuner
Samverkansprojektet Växtzon startar projektet "e-hälsa". I projektet
deltar Kontigo Care, fyra utvalda kommuner samt Uppsala Innovation
Centre.

Kontigo Care tecknar avtal med Norrtälje kommun och levererar en
första order

Kontigo Care AB har tecknat avtal med Norrtälje kommun för leverans av
TripleA. I samband med avtalsskrivandet har Norrtälje kommun lagt en
första order.

Allmänt

Personal

Antalet anställda uppgick per den 30 september 2016 till 15 personer
(18 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick
till 15 personer (17 personer). Medelåldern är cirka 45 år och
könsfördelningen är 10 män och 5 kvinnor.

Aktien

Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX
First North. Per handelsdag den 30 september 2016 var sista avslutet
på kurs 4,35 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om cirka
59,50 MSEK baserat på 13 679 694 utestående aktier.

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning
av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i förekommande
fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av
Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.

Antal aktier som kan tecknas Löptid Teckningskurs

genom optionsrätterna t o m per aktie

200 000 9 december 2016 18,75 kr

Med stöd av optionsrätter har vissa anställda i Bolaget tillsammans
rätt att teckna 200 000 aktier med stöd av innehavda optionsrätter,
varav 35 000 aktier kan nytecknas av gruppen ledande
befattningshavare.

Finansiell utveckling

· Finansiering och finansiell ställning: Det egna kapitalet uppgick
till 14,76 MSEK (15,76 MSEK) per den 30 september 2016. Eget kapital
per aktie vid full utspädning uppgick till 1,10 SEK (1,61 SEK).
Soliditeten var på rapportdagen 66,80 % (75,30 %). Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick
till -3,48 MSEK (-4,91 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde
uppgick till 3,07 MSEK (-6,13 MSEK).

· Intäkter: Kontigo Cares intäkter genereras utifrån löpande
månadsavgifter för an...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.