Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

Kontigo Care AB: Kontigo Care AB (publ) delårsrapport januari - september 2017: Kontigo Cares tillväxtresa fortsätter, ...

Kontigo Cares tillväxtresa fortsätter, ökar 48 %, VD Henrik Nordlindh
kommenterar:

Det är med glädje vi nu lägger ytterligare ett rekordkvartal bakom
oss. Vår försäljning ökade trots semestertider under det tredje
kvartalet 2017 med mycket goda 48 % jämfört med det andra kvartalet
2017. Vi ser även fortsättningsvis en lång rad av kvartal framför oss
med fortsatt expansion, inledningsvis i Sverige men i förlängningen
även på den mycket större internationella marknaden.

Vi börjar bli kända i Sverige och att allt fler kunder känner till och
är positiva till oss när vi kontaktar dem är ett gott betyg för vårt
marknadsarbete och det visar att våra lösningar fyller ett stort
behov. Vi arbetar för närvarande intensivt med att träffa nya kunder
samtidigt som vi utbildar och utvecklar våra befintliga kunder.
Utvecklingsarbetet innehåller en naturlig tröghet då våra lösningar
ger våra kunder så många nya möjligheter, samtidigt som de många
gånger kräver förändringar av kundernas befintliga arbetsprocesser.
Ett exempel på en kund som lyckats väl med detta förändringsarbete är
Motala kommun som är en föregångare i att använda eHälsa inom
beroendevården och som medverkade i vårt uppmärksammade projekt inom
Växtzon.

Vi har under en längre tid talat om vår unika eHälsoplattform och i
oktober 2017 lanserades en utvecklad version med namnet Previct,
vilket står för en kombination av prediktion och prevention. För våra
kunder blir det tydligare att vi erbjuder verktyg för en mer
framgångsrik behandling av ett flertal beroenden och att vi
fortsätter att bygga på plattformen med fler applikationer utöver
dagens Previct Alcohol och Gambling. På sikt kan plattformen också ge
upphov till nya betalmodeller och partnerskap.

Även det internationella arbetet fortsätter och vi börjar få
uppmärksamhet såväl i Europa som i mer avlägsna, större marknader.
Ett flertal marknader har undersökts och inledande marknadsbesök, och
även besök i Sverige av utländska representanter, genomfördes under
hösten 2017. Då eHälsa i beroendevården globalt är en ny företeelse
så saknas det ofta tydliga distributionskanaler i de olika länderna,
vilket gör att processen med att etablera ett internationellt
distributionsnätverk kan ta lite längre tid än i många andra
branscher. En av våra många fördelar är att vi erbjuder en CE-märkt
medicinskteknisk produkt som är godkänd för användning i hela Europa
och att vidare europeiska tillstånd därmed generellt inte behövs.

Avslutningsvis så är det glädjande att vi fortsätter att bevisa
bolagets skalbarhet inom volym, teknik och geografi och att vårt
medarbetarteam kontinuerligt levererar mycket goda resultat. Som jag
har sagt många gånger tidigare så det är sällan eller aldrig jag har
sett ett företag med så goda förutsättningar att lyckas.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

· Kontigo Cares omsättning för det tredje kvartalet 2017 uppgick
till KSEK 1 781 (230). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick
till KSEK 3 861 (639). Tillväxttakten under det tredje kvartalet
2017, jämfört med det andra kvartalet 2017 uppgick till ca 48 %, och
för den första niomånadersperioden 2017, jämfört med den första
niomånadersperioden 2016, till ca 504 %.

· Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 var KSEK -2 155
(-3 728) och för niomånaders-perioden KSEK -10 620 (-14 647).
Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2017 uppgick till KSEK -2
213 (-3 996) och för niomånadersperioden till KSEK -10 926 (-15 013)
eller SEK -0,65 (-2,00) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2017 till KSEK -1 698 (-12 167) och för niomånadersperioden till KSEK -9 527 (-15 730) eller SEK -0,57 (-2,10) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 9 954 (vid föregående årsskifte 10 241) vilket motsvarar SEK 0,50 (0,65) per aktie.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 18 677 (vid
föregående årsskifte KSEK 18 218) eller SEK 0,94 (1,15) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 69 (71) procent.

· Under perioden januari till september 2017 slöt Kontigo Care avtal
med 34 svenska kommuner avseende leverans av Bolagets
eHälso-applikation Previct® Alcohol (tidigare TripleA, se "händelser
efter periodens slut") för vård av alkoholberoende. Vid utgången av
september 2017 hade Bolaget avtal med totalt 53 svenska kommuner som
tillsammans omfattar ca 1,7 miljoner invånare, vilket motsvarar ca 17
% av Sveriges befolkning.

· Avseende Kontigo Cares svenska, icke-kommunala kundsegment för
Previct® Alcohol, så tecknade Bolaget i januari 2017 ett
samarbetsavtal med behandlingsföretaget Stordala Vård & omsorg, och i
april 2017 slöt Bolaget avtal om leverans till Nämndemansgården i
Sverige AB, vilket är Nordens största behandlingsföretag inom
beroende. Efter periodens slut offentliggjorde Bolaget vidare att man
tecknat ett ramavtal för leverans av Previct® Alcohol med Avonova
Hälsa AB, som är ett rikstäckande företag verksamt inom
företagshälsan (se "händelser efter periodens slut").

· I maj 2017 lanserade Kontigo Care sin nya eHälso-applikation,
Previct® Gambling (tidigare TripleG, se "händelser efter periodens
slut"), för vård av spelberoende. Previct® Gambling bygger på samma
tekniska plattform som Previct® Alcohol och bedöms vara viktig för
såväl Bolaget som samhället, inte minst p.g.a. Sveriges riksdags
beslut i juni 2017 att de svenska kommunerna från och med den 1
januari 2018 kommer få ansvar för att förebygga spelmissbruk på
motsvarande omfattande sätt som de idag har ett ansvar för att
motverka alkohol- och drogmissbruk.

· Kontigo Care genomförde i slutet av juni 2017, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017, en riktad aktieemission
om totalt fyra miljoner aktier till en mindre grupp strategiskt
betydelsefulla investerare. Emissionen genomfördes till en
teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillförde Bolaget KSEK 12 000
före emissionskostnader.

Händelser efter periodens slut

· Bolaget offentliggjorde vid inledningen av oktober 2017 att man
tecknat ett ramavtal för leverans av Previct® Alcohol med Avonova
Hälsa AB avseende Avonova Hälsas samtliga enheter och
samarbetspartners. Ramavtalet innefattar inget kvantifierat
ordervärde men Avonova Hälsas samtliga enheter på 120 orter i landet
kan avropa Previct® från Kontigo Care, varpå Kontigo Care ansvarar
för leverans och support av tjänsten. Avonova Hälsas kundkrets
omfattar ca 12 000 företag och kommuner med totalt ca 850 000
anställda.

· Vid inledningen av oktober 2017 lanserade Bolaget sin nya
eHälsoplattform Previct®, vars namn är ett sammandrag av två viktiga
faktorer för framgångsrik beroendevård; Prevention (Prevention) och
Prediktion (Prediction). Previct® är en vidareutveckling av bolagets
tidigare eHälsoplattform för beroendevård och består av ett antal
avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och
kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna
Previct® Alcohol (tidigare "TripleA") och Previct® Gambling (tidigare
"TripleG"), för vård inom respektive beroendeområde. Med Previct®
förstärkte Kontigo Care bl.a. ytterligare sin förmåga till
återfallsprevention.

· Vid slutet av oktober 2017 offentliggjorde Bolaget rapporten från
samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige
testat Kontigo Cares eHälso-plattform för en framgångsrik och
kostnadseffektiv beroendevård. Förutom frågeställningar rörande
upplevda resultat med behandlingen gjordes i rapporten en
hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag i
projektet kostat 143 kr per dag vilket kan ställas mot kostnaderna
för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och omhändertagande av
barn, som uppgår till tusentals kronor per dygn.

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.kontigocare.com under Investor Relations - Finansiella rapporter
och dokument.

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017
klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig
Telefon: +46 (0) 18 - 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kontigo-care-ab--publ--delar...
http://mb.cision.com/Main/12428/2383227/746509.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.