Du är här

2018-08-27

Kontigo Care AB: KONTIGO CARE HAR REDAN ÖVERTRÄFFAT OMSÄTTNINGEN FÖR 2017

Under det andra kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om
drygt 3,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1,2 miljoner
kronor under motsvarande kvartal 2017. Under samma period har
kvartalsresultatet förbättrats med cirka 2,1 miljoner kr, vilket är
mycket glädjande. Vi noterar också att vi redan har passerat
omsättningen för helåret 2017.

Även om vi alltså är på snabb väg mot lönsamhet så såg vi under det
andra kvartalet 2018 en betydligt lägre tillväxt än tidigare, kvartal
för kvartal. Vårt mål är att så snart som möjligt återgå till en hög
tillväxttakt och vi har under det första halvåret 2018 förstärkt vår
säljkår för att kunna öka takten i vår marknadsbearbetning. Vi
bedömer också att de externa faktorer som påverkade vår
försäljningstillväxt under inledningen av 2018, d.v.s. införandet av
GDPR, tidskrävande upphandlingsprocesser, samt osäkerhet inför
riksdags-, landstings- och kommunalvalet hösten 2018, även de kommer
att förändras till vår favör under det tredje, men kanske framförallt
fjärde kvartalet 2018.

Under kvartalet har Previct också fått en gruppbehandlingsmodul som
ett flertal kunder utvärderar. Gruppbehandling är en väl beprövad
metodik som används inom bland annat 12-stegsprogram, men det har
tidigare inte funnits ett digitalt stöd som Previct. Även på
drogsidan fortsätter det tidigare offentliggjorda samarbetet med
Imint och vi har redan fått flera intressanta resultat i detta tidiga
utvecklingsprojekt.

Vi har även lagt stor kraft på att effektivisera våra interna order-,
logistik- och servicesystem för att ytterligare förbättra vår
skalbarhet i samband med förväntade ökade volymer och vi har dessutom
säkerställt att vi uppfyller GDPR, vilket uppskattas av våra kunder.

Tillsammans med styrelsen gör jag också en genomlysning av bolaget,
med starkt fokus på lönsamhet via utökade marknadssatsningar.
Översynen omfattar också bolagets kostnadsnivå. Vår övertygelse är
fortfarande att vi med befintliga medel med god marginal kommer att
uppnå positivt kassaflöde. Vi ser fram emot ett intensivt och
spännande andra halvår!

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2018

· Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick till
KSEK 3 213 (1 200). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till
KSEK 6 357 (2 081). Tillväxttakten för det första halvåret 2018,
jämfört med det första halvåret 2017 uppgick till 206%.

· Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2018 var KSEK -2 002 (-4
406) och för sexmånadersperioden KSEK -4 188 (-8 466).
Nettoresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till KSEK -2 036
(-4 614) och för sexmånadersperioden till KSEK -4 261 (-8 713) eller
SEK -0,20 (-0,55) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra
kvartalet 2018 till KSEK -2 725 (-3 732) och för sexmånadersperioden
till KSEK -3 718 (-7 829) eller SEK -0,17 (-0,50) per aktie.
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 11 663
(vid föregående årsskifte 7 841) vilket motsvarar SEK 0,51 (0,40) per
aktie.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 20 179 (vid
föregående årsskifte KSEK 15 238) eller SEK 0,87 (0,77) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 70 (62) procent.

· Under det första halvåret 2018 och efter periodens slut (se
"händelser efter periodens slut"), slöt Kontigo Care avtal med 18
kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®.
Kontigo Care har efter dessa avtal kontrakt med totalt 76 svenska
kommuner som tillsammans omfattar cirka 2,2 miljoner invånare, d.v.s.
cirka 22% av Sveriges befolkning.

· I mars 2018 genomförde Kontigo Care en riktad nyemission om totalt
3 260 000 aktier till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie.
Nyemissionen tillförde Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader.

· I mars 2018 offentliggjorde Kontigo Care att Bolaget anställt två
nya säljare med ansvar för Göteborgsregionen respektive Sydsverige.
Bolagets säljresurser uppgick efter rekryteringarna till sex säljare,
eller nästan hälften av bolagets anställda.

· I mars 2018 offentliggjorde Bolaget att man som ett första
resultat av den kliniska studie som genomförts i samarbete med
Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, etablerat
världens troligen första digitala biomarkör för alkoholberoende. Den
digitala biomarkören är banbrytande då den med det digitala
verktygets alla fördelar kan komplettera och potentiellt ersätta de
traditionella metoder som idag används internationellt vid bedömning
av nykterhetsstatus hos patienter under behandling.

· I april 2018 kommunicerade Bolaget att man i hård konkurrens
vunnit det prestigefyllda eHealth Award 2018, som baseras på
regeringens och SKL's "Vision e-hälsa 2025" enligt vilken Sverige
skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Utmärkelsen till årets
svenska eHälsobolag är betydelsefull eftersom den etablerar Kontigo
Care som ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag, och då den ger
uppmärksamhet om behovet av Kontigo Cares lösningar hos
beslutsfattare inom den svenska beroendevårdssektorn.

· På Bolagets årsstämma i slutet av maj 2018 valdes Ove Joanson, Jan
Fock och Michael Collaros in som nya styrelsemedlemmar i Bolaget,
tillika Ove Joanson som Styrelseordförande. Ove Joanson har bl.a. en
gedigen bakgrund i Mediesverige; Jan Fock är just avgången arbetande
styrelseordförande för Länsförsäkringar AB och Michael Collaros är
serieentreprenör inom high-tech.

· I juni 2018 kommunicerade Bolaget en affärsuppdatering. Den
avstannande försäljningstillväxten under det andra kvartalet 2018
förklarades av ett antal såväl interna som externa faktorer. Den
gemensamma nämnaren för faktorerna är att de bedöms vara relativt
kortsiktiga. Vidare kommenterades bland annat Bolagets
internationaliseringsarbete och att Bolaget hittills har fått mycket
bra respons från flera internationella aktörer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Kontigo Care kommunicerade i juli och augusti 2018 att man
erhållit kontrakt med ytterligare sex kommuner avseende leverans av
Bolagets eHälsoplattform Previct® och att Bolaget därefter har
kontrakt med totalt 76 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,2
miljoner invånare.

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.kontigocare.com under Investor Relations - Finansiella rapporter
och dokument.

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018
klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig.
Telefon: +46 (0) 18 - 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct® består av avancerad databearbetning,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling,
för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets
Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kontigo-care-har-redan-overt...
http://mb.cision.com/Main/12428/2600974/897545.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.