Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-22

Kopparbergs Bryggeri: Kallelse till årsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri AB kallas härmed till årsstämma, tisdagen
den 26 maj 2015 i Kopparberg, Klotenvägen 1. Inregistrering till årsstämman
börjar kl. 13.00. Årsstämman hålles kl. 13.30. Direkt efter årsstämman sker
en rundvandring i bryggeriet.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2015, dels anmäla
sitt deltagande senast onsdagen den 20 maj 2015.

Anmälan sker genom brev under adress Kopparbergs Bryggeri AB 714 82
Kopparberg, per telefon 031-63 12 60,

per telefax 031-63 12 63 eller e-mail: jaana.bohman@kopparbergs.se. I anmälan
skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer
och antalet aktier. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall behörigen
undertecknad och dagtecknad fullmakt jämte, i fall där fullmaktsgivaren är
juridisk person, vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande
firmatecknares behörighet insändas före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att deltaga i årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, som normalt
tar några dagar, måste vara genomförd onsdagen den 20 maj 2015. Förvaltaren
bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordning
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7 Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt
finansieringsanalysen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
9 Val av styrelse
10 Val av revisorer
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen
12 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8: Beslut om arvoden till styrelse samt revisor.

Förslag föreligger att styrelsearvodet skall utgå enligt följande:

Ordförande Jan Lindström 4 basbelopp, Carl-Eric Berg 3 basbelopp, Mikael
Jönsson 3 basbelopp, Jan Berg 3 basbelopp

Dan-Anders Bronsman, Peter Bronsman, Mattias Svedberg och Wolfgang Voigt,
inget arvode,

att arvode till revisor skall utgå enligt räkning,

Punkt 9: Beslut om val av styrelse.

Förslag föreligger att omval skall ske av nuvarande styrelseledamöterna
Carl-Eric Berg, Dan-Anders Bronsman, Peter Bronsman, Mikael Jönsson, Jan
Lindström, Wolfgang Voigt och Mattias Svedberg, samt nyval av Jan Berg.

Punkt 10: Beslut om val av revisorer.

Förslag föreligger att omval skall ske av nuvarande revisorer Grant Thornton
Sweden AB och som huvudansvarig för revisionen blir Anja Björklund.

Övriga ärenden

Övriga ärenden anmäls skriftligen till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2015
i samband med att anmälan till årsstämman görs.

Årsredovisning

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls
tillgängligt på vårt kontor i Göteborg, Kopparbergs Bryggeri AB, telefax
031-63 12 63 eller e-mail jaana.bohman@kopparbergs.se från och med tisdagen
den 5 maj 2015. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på vår
hemsida: www.kopparbergs.se

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning skall ske med 2,40 kr
per aktie.

Kopparberg april 2015

Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.