Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

Kopy Goldfields AB (publ) (”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter (”GE”*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.

Sammanfattning:

  • Produktionen av guldekvivalenter (GE*) under andra kvartalet 2021 från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen i Ryssland, uppgick till 13,01 koz (404,59 kg) guldekvivalenter. Det motsvarar en ökning om 69% jämfört med första kvartalet 2021 (7,69 koz eller 239,06 kg), men en minskning om 7% jämfört med produktionen om 14,04 koz (436,7 kg) under andra kvartalet 2020. Produktionen av guldekvivalenter under andra kvartalet 2021 inkluderar 17,73 koz (551,58 kg) silver vilket motsvarar 0,26 koz (8,1 kg) guld.
  • Guldförsäljningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 9,37 koz (291,56 kg) jämfört med 10,99 koz (341,91 kg) under första kvartalet 2021 och 12,29 koz (382,16 kg) under andra kvartalet 2020.
  • Bolaget bekräftar 2021 års guidning för guldproduktionen på 56–59 koz (oförändrad) vilket stödjs av den produktionstillväxt som förväntas under andra halvåret från den alluviala produktionen och höglakningsverksamheten.
  • Guldproduktionen under andra kvartalet 2021 påverkades av personalbrist och andra faktorer som orsakats av covid-19-pandemin. Även om Bolagets egen verksamhet i Yubileyniy-anläggningen har återgått till ursprunglig kapacitet, så är Bolaget fortsatt påverkat av den branschomfattande bristen på kvalificerad gruvpersonal vid alla gruvor samtidigt som reserestriktioner och lockdowns i Ryssland och grannländer fördröjer inköp och underhåll inom gruvverksamheten och investeringsaktiviteter.
  • Bolagets verksamhet för att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, som inleddes under första kvartalet, resulterade i en produktionsökning jämfört med första kvartalet 2021 om 69%. Bolaget har vidtagit ytterligare åtgärder för att stärka rekryteringsprocessen och ändra till skiftbaserade anställningar för att ytterligare hantera underbemanningen i gruvverksamheten.
  • Perevalnoe-projektet är under omvandling från dagbrott till underjordsgruva. Under andra kvartalet 2021 avslutades produktionen från dagbrottet Priyatnoe som har producerats till sin gräns, samtidigt som dagbrottet Brekchiyevaya var fortsatt i drift. Bolaget inledde förberedelserna för underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång.
  • Det andra kvartalets guldproduktion påverkades av säsongsvariationer eftersom alluvial gruvdrift inleddes först i maj och leveranser av koncentrat från Perevalnoe till Yubileyniy påverkades av instabila väderleksförhållanden under våren. Transport av koncentrat från Perevalnoe-anläggningen till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy sker i huvudsak under vintersäsongen. I avsaknad av vintervägar samlas flotationskoncentrat på Perevalnoe-anläggningen och gravitationskoncentrat transporteras till Yubileyniy-anläggningen med helikopter, avhängigt väderleken.
  • Bolaget har påbörjat alluvial gruvdrift vid två vaskavlagringsgruvor, Byor och Khayarylakh. Guldproduktionen från de två vaskavlagringsgruvorna under andra kvartalet 2021 uppgick till 1,8 koz (55,96 kg), en minskning med 11% jämfört med andra kvartalet 2020.
  • Bolaget fortsätter att tillämpa karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra covid-19-utbrott i gruvorna. Bolaget stödjer starkt vaccinationer och erbjuder gratis och prioriterade tjänster till de anställda.

– Under andra kvartalet har vi framgångsrikt fört alla våra investeringsprojekt på Yubileyniy, Perevalnoe och Maluytka framåt. I maj inledde vi alluvial produktion på våra två vaskavlagringsgruvor, varav det för Khayarylakh blir första året i produktion. Guldproduktionen ökade väsentligt jämfört med första kvartalet trots att covid-pandemin fortfarande påverkar bolaget sedan föregående år och vi bibehåller vårt produktionsmål för 2021, säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

* Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För andra kvartalet 2021 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:69 Ag/Au.

Yubileyniyprojektet
Under andra kvartalet 2021 uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 3,72 koz (115,77 kg), en minskning med 11% jämfört med andra kvartalet 2020. Produktionsminskningen förklaras av lägre volym (-6%) av anrikad malm och lägre återvinningsgrad på grund av längre underhållsnedstängningar till följd av brist på servicepersonal.

Guldhalten i den brutna malmen ökade med 2% under andra kvartalet 2021 och med 8% under 2021 jämfört med motsvarande perioder 2020. Detta är i linje med den senaste CPR-rapporten, vilken publicerades i oktober 2020, och som visar en ökning av guldhalt och tjocklek i malmkroppar mot djupet. Under 2021 utvecklar bolaget underjordsbrytning på större djup där guldhalten ökar. Det stödjer planerna att öka kapaciteten vid Yubileyniy-gruvan och anläggningen till 250 ktpa under fjärde kvartalet i år.

Under andra kvartalet 2021 staplades 6,72 kt malm för höglakningsverksamhet (HL) vid Yubileyniy och den första guldproduktionen beräknas rapporteras under tredje kvartalet 2021.

Yubileyniyprojektet Andra kvartaletFörändringAckumuleratFörändring

20212020
20212020
CIP

Bruten u-jordsmalm, kiloton (”kt”)37,3740,64-8%63,3389,52-29%
Underjordsdrivning, meter409,60525,20-22%939,801 101,70-15%
Underjordsmalm halt, g/t4,774,672%4,474,158%
Bearbetad malm, kt31,8033,86-6%54,2764,48-16%
Genomsnittlig halt, g/t5,565,158%4,954,950%
Producerat guld CIP, kg115,77130,35-11%188,68239,40-21%
Producerat guld CIP, koz3,724,19-11%6,077,70-21%Höglakning (HL)

Malmstapling, kt6,72

6,72

Guldhalt, (g/t)3,31

3,31

Guld i staplad malm, kg22,24

22,24

Producerat guld HL, kg0

0

Producerat guld HL, koz0,00

0,00
Författare MFN