Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

KORREKTION: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

4. maj 2020

KORREKTION: Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Bemærk venligst, at der er konstateret fejl i angivelse af ISIN-kode
DK0009526139 samt kupon på de variabelt forrentede obligationer i bilag 2,
hvilket er korrigeret.

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og
refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits
refinansieringsauktioner forventes at blive på ca. 37 mia. kr. Auktionerne
gennemføres i perioden 11. til 15. maj 2020.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de
enkelte fondskoder på nykredit.com/ir

.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder
og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse
hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian
Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan
Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og
afviklingstidspunkter ses i bilag 2 og bilag 3. Det fremgår af oversigten,
hvorvidt Nykredit Realkredit A/S forventer, at obligationerne udbydes på
auktion.

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de
enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan
finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper ? tilpasningslån
Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående
obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om
"refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en
eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de
kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion
ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres
refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende
obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper ? variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved to enkeltstående
auktioner den 15. maj 2020.

* Fondskoden DK000952664-2 er inkonverterbar og udbydes og afregnes til
kurs 100,20. På basis af udbudskursen bydes der på et
rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.
 
* Fondskoden DK000952656-8 er konverterbar og udbydes og afregnes til
kurs 100,20. På basis af udbudskursen bydes der på et
rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.

Rating

Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H er ratet AAA af S&P.
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter J er statsgaranterede og
dermed ikke ratet.

Bud

Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form
af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der
bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan
der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For alle DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000
kr., og for alle EUR-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af
10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktioner over obligationer i kapitalcenter H vil foregå på Nasdaq
Copenhagens auktionsdelmarked: 136 ? CPH Auctions. Deltagere er alle
børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq
Copenhagen.

Auktioner over obligationer i kapitalcenter J vil foregå på Bloombergs
auktionssystem AUPD. Markedsdeltagere, der ikke allerede er oprettet til at
kunne byde i dette system, bedes rette henvendelse til Nykredit Realkredit
A/S, Funding & Kapital, forud for deltagelse i auktionerne.

Tildeling

For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive
tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale
om pro rata-tildeling.

For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under
skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der
blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter
efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en
betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke
dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til
lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler,
der indgås på auktionerne, er den 1. juli 2020.

Reversefacilitet

Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S
tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt
obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to
dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de
tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med
valør den 1. juli 2020.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre
den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at
investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med
udløb den 1. juli 2020.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til
Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Simon Christensen på tlf.
44 55 40 93.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner

Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at
gennemføre en auktion via AUPD på Bloomberg eller Nasdaq Copenhagens
auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse
tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg

Tap-salg sker den 12. og 13. maj 2020. Købsinteresser kan afgives på dagen
ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital.

Andre vilkår

Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte
mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i
auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes,
senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der
ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer.
Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter
til markedet ved en selskabsmeddelelse.

Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter
H

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs
dato Bud på Rente
trigger LCR
kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings
tidspunkter Udbud
 (beløb i mio.)
                  Start dato Slut dato Skæring Tildeling  
DK0009526212 SDO (H) IT 1 01/07/2021 Kurs 4,48% 1b DKK 11/05/2020
13/05/2020 11:30 11:40 4.600
DK0009513079 SDO (H) RF 1 01/07/2022 Kurs - 1b DKK Tap-salg**  
  150
DK0009796864 SDO (H) RF 1 01/07/2023 Kurs - 1b DKK 11/05/2020
14/05/2020 10:30 10:40 5.750
DK0009526139 SDO (H) RF 1 01/07/2025 Kurs - 1b DKK 11/05/2020
14/05/2020 13:00 13:10 5.150
DK0009526642 SDO (H) RF Variabel 01/10/2023 Rente - 1b DKK
15/05/2020 10:30 10:40 16.200
DK0009526568 SDO (H) RF Variabel 01/10/2023 Rente - 1b DKK
15/05/2020 13:00 13:10 4.700

*        (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF)
Refinansieringstrigger
**      Tap-salg sker den 12. og 13. maj 2020.

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de
annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af
udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet
udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.
Ovenstående tabel indeholder kun fondskoder, hvor mængden overstiger
modværdien af 50 mio. kr.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der
ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer.
Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

    

 

Bilag 3: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter
J

ISIN Kapital-center IT / RF* Kupon Udløbs dato Bud på LCR
kategori Valuta Auktionsdatoer Afviklings
tidspunkter Udbud
 (beløb i mio.)
                Start dato Slut dato Skæring Tildeling  
DK000951757-5 SDO (J) RF 1 01/01/2021 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 3
DK000951765-8 SDO (J) RF 1 01/01/2022 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951773-2 SDO (J) RF 1 01/01/2023 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951781-5 SDO (J) RF 1 01/01/2024 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951803-7 SDO (J) RF 1 01/01/2025 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951811-0 SDO (J) RF 1 01/01/2026 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951838-3 SDO (J) RF 1 01/01/2027 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951846-6 SDO (J) RF 1 01/01/2028 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000951854-0 SDO (J) RF 1 01/01/2029 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 7
DK000952389-6 SDO (J) RF 1 01/01/2030 Kurs 1a DKK 11/05/2020
11:00 11:10 135

*        (RF) Refinansieringstrigger

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de
annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af
udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet
udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der
ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer.
Oply...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.