Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-21

Kotipizza Group Oy: Kotipizza Group Oyj :KOTIPIZZA GROUP OYJ SUUNNITTELEE OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINGIN PÄÄLISTALLE JA LIIKKEESEENLASKEMANSA

Kotipizza Group Oyj

Yhtiötiedote 21.5.2015, Klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN
POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN
TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KOTIPIZZA GROUP OYJ SUUNNITTELEE OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ OMX HELSINGIN
PÄÄLISTALLE JA LIIKKEESEENLASKEMANSA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN TAKAISINOSTOA
EHDOLLISENA LISTAUTUMISELLE

Kotipizza Group Oyj ("Yhtiö") suunnittelee listautumista Helsingin pörssin
päälistalle ("Listautuminen") ja harkitsee yleisölle suunnattavan
listautumisannin toteuttamista mahdollisen Listautumisen yhteydessä.
Listautumisen odotetaan toteutuvan kesän 2015 aikana.
Kotipizza Group Oyj on konsernin emoyritys ja konserniin kuuluu kolme
operatiivista liiketoimintaa harjoittavaa tytäryritystä, Kotipizza Oyj
("Kotipizza"), Helsinki Foodstock Oy ("Foodstock") ja Chalupa Oy ("Chalupa"),
joilla on erityisosaamista ravintola-alan arvoketjun eri osa-alueista.
Kotipizza harjoittaa konserniin kuuluvan pizzeriaketjun
franchise-liiketoimintaa ja Foodstock harjoittaa elintarvikkeisiin
keskittyvää osto- ja logistiikkaliiketoimintaa. Chalupa on toukokuussa 2015
yhteisyrityksenä lanseerattu uusi meksikolaishenkinen fast casual
-ravintolakonsepti. Yhtiön liiketoiminnot muodostavat yhden Suomen johtavista
pikaruokaravintola-alan toimijoista. Yli 99 prosenttia
Kotipizza-ravintoloista on franchising-periaatteella toimivia itsenäisten
franchising-yrittäjien johtamia ravintoloita. Franchising-yrittäjä saa
käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja
tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.
Kotipizza on panostanut määrätietoisesti ravintolailmeen ja tuotevalikoiman
kehittämiseen vuodesta 2013 alkaen ja pyrkii siten kasvattamaan
ravintoloidensa liikevaihtoa. Ravintolaverkostoa pyritään kasvattamaan
avaamalla ravintoloita keskeisille sijainneille erityisesti kasvukeskuksissa
ja suuremmissa kaupungeissa. Myös Kotipizzan verkkokaupan uudistaminen
syksyllä 2014 on osa koko ravintolakonseptin muutosta, millä pyritään
takaamaan kuluttajille joustava ja ensiluokkainen ostokokemus.
Yhtiön pitkäaikainen kokemus kannattavasta ravintolatoiminnan
franchising-mallista antaa valmiudet uusien ravintolakonseptien
kustannustehokkaalle lanseeraamiselle ja kehittämiselle. Ensimmäisenä
osoituksena on toukokuussa 2015 lanseerattu meksikolaistyyppinen fast casual
-ravintolakonsepti Chalupa. Yhtiö pitää myös mahdollisena laajentaa fast
casual -brändiportfoliotaan mahdollisin yritysostoin. Yhtiön johto uskoo fast
casual -trendin yleistymisen tuovan alalle uusia ravintolakonsepteja, joiden
odotetaan kiihdyttävän segmentin kasvua tulevaisuudessa.
Yhtiö laski 2.4.2013 liikkeeseen kolmen vuoden vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on 30 miljoonaa euroa
("Joukkovelkakirjalaina"). Yhtiön hallitus on päättänyt
Joukkovelkakirjalainan täysimääräisestä takaisinostosta lainan ehtojen
mukaisesti ehdollisena Listautumisen toteutumiselle. Joukkovelkakirjalainan
takaisinosto on tarkoitus rahoittaa Listautumisen yhteydessä järjestettävässä
osakeannissa kerättävillä varoilla sekä uusilla Listautumisen yhteydessä
nostettavilla kausiluotoilla.
Pohjola Pankki Oyj toimii mahdollisen listautumisannin pääjärjestäjänä.
Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana
suunnitellussa listautumisessa.
Kotipizza Group Oyj

Johan Wentzel, hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. 0207 716 743

Timo Pirskanen, talousjohtaja
puh. 0207 716 747

Antti Isokangas, viestintäjohtaja
puh. 0207 716 716

Kotipizza Group lyhyesti

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli vuoden
2014 lopussa 261 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti vuonna
2014 oli 70,2 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella
2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.
Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat
rahastot (n. 90 %) sekä yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä
tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten
osaa merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei
tule merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita tämän
tiedotteen tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen
sisältämä informaatio on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole
tarkoitettu olevan tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä
missään tarkoituksessa luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai
sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen
sisältämä informaatio saattaa muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä
tiedotetta tai korjaamaan mitään epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen
julkaisemista tule pitää minkäänlaisena sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa
listautumisantia tai mitään transaktiota tai järjestelyä, mihin on viitattu
tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä
tiedotetta.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön
liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei
ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan
erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai
mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi
lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan
rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä
tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla
tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä
maissa.
Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (muutoksineen) mukaisesti,
eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä
tai, jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus
rekisteröidä tai tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta
tai lähetetä, eikä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.
Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä
tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan
esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen
ja sen on julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin
arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon
tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään
ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin
määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i)
henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market
Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat
panneet täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tämä
tiedote ja tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan
kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin
(Direktiivi 2003/71/EY) artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja
jokaisen relevantin jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti
("Kokeneet sijoittajat"). Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin
Suomessa, asuvan henkilön, joka hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita
tarjotaan, katsotaan vakuuttavan, vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on
Kokenut sijoittaja.
Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt,
työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole
vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti,
liittyen tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien
totuudenmukaisuuteen, tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai
siihen, onko joitain tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan
Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista,
suullista tai visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa
lähetettynä tai saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka
johtuvat tämän tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten
siihen liitännäisiä.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä
tai ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen,
lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen
julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta
koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain
edellyttämät päivitykset
.

Kotipizza Group suunnittelee listautumista
http://hugin.info/160462/R/1923088/689613.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kotipizza Group Oy via Globenewswire

HUG#1923088

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.