Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-16

Kungsleden AB: Kallelse till årsstämma 2017 i Kungsleden AB (publ)

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 25 april 2017 kl. 14.00 i Kungsleden AB:s (publ) lokaler
på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inpassering till årsstämman sker
från kl. 13.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 19 april 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 19 april 2017

- via http://www.kungsleden.se/arsstamma2017,

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sara Cederquist, Box 70414, 107 25 Stockholm, eller

- per telefon 08-503 052 00 mellan kl. 10.00 och 16.00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda
senast onsdagen den 19 april 2017. Observera att eventuell fullmakt
skall vara daterad och insändas i original. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats
http://www.kungsleden.se/arsstamma2017.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 19 april 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016 och i
anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för
verksamheten.

9. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2016,

(b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2016 samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2016.

1. Redogörelse för valberedningens arbete.
2. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
3. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisor.

4. Val av styrelseledamöter:
(a) Charlotte Axelsson (omval, valberedningens förslag),

(b) Joachim Gahm (omval, valberedningens förslag),

(c) Liselotte Hjorth (omval, valberedningens förslag),

(d) Göran Larsson (omval, valberedningens förslag),

(e) Kia Orback Pettersson (omval, valberedningens förslag),

(f) Charlotta Wikström (omval, valberedningens förslag), och

(g) Ingalill Berglund (nyval, valberedningens förslag).

1. Val av styrelseordförande.
2. Val av ledamöter till valberedningen.
3. Val av revisor.
4. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av
egna aktier.

6. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 2 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Larsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 27 april 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2017.

Punkt 11 Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter.

Punkt 12 Valberedningen föreslår:

- att arvode till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 220 000 kronor per år (200 000 kronor) och att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 475 000 kronor per år (450 000),

- att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 40 000 kronor per utskottsuppdrag (oförändrat),

- att den totala ersättningen till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, inte ska överstiga 2 315 000 kronor (2 170 000 kronor), samt

- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 Valberedningen föreslår omval av Charlotte Axelsson (invald 2014), Joachim Gahm (invald 2011), Liselotte Hjorth (invald 2014), Göran Larsson (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010) och Charlotta Wikström (invald 2009) till styrelseledamöter och nyval av Ingalill Berglund till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.kungsleden.se.

Punkt 14 Valberedningen föreslår att Göran Larsson omväljs till styrelseordförande.

Punkt 15 Den 31 januari 2017 var Gösta Welandsson med bolag, Länsförsäkringar Fonder, Olle Florén med bolag och Andra AP-fonden bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget som dessutom meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2018. Dessa aktieägare har nominerat följande personer till valberedningen: Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fonder), Krister Hjelmstedt (Olle Florén med bolag) och Martin Jonasson (Andra AP-fonden). Vidare skall, i enlighet med instruktionen för valberedningen, styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen.

Punkt 16 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat om att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB väljs som revisor.

Punkt 17 Styrelsen för Kungsleden AB föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kungsledenkoncernen. Det skall noteras att antalet personer som räknas som ledningspersoner för närvarande är åtta.

Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den
omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt
Kungsledenkoncernen utanför styrelseuppdraget.

Fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och
ersättning

Kungsleden skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor
som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande
befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda
mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Ersättningsformerna skall motivera de ledande befattningshavarna att
göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna skall därför vara marknadsmässiga, enkla och
transparenta. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall i
normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen
skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation i
förhållande till i förväg fastställda mål eller kopplas till
Kungsledens akties totalavkastning. Målen skall vara enkla,
transparenta och mätbara.

För rörlig ersättning skall det maximala utfallet vara fastställt till
ett visst tak.

Den fasta lönen till ledande befattningshavare skall vara
marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar, erfarenhet och
prestation.

Incitamentsprogram för vd och vvd:ar - short term incentive (STI)

Utfallet för rörlig ersättning till verkställande direktör och vice
verkställande direktörerna i enlighet med STI-programmet kan maximalt
bli 50 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens och vice
verkställande direktörernas prestation utvärderas i förhållande till
mål för bolagets förvaltningsresultat per aktie.

Långsiktigt incitamentsprogram för vd och vvd:ar - long term incentive
(LTI)

Styrelsen avser att införa ett långsiktigt kontantbaserat
incitamentsprogram inom bolaget för den verkställande direktören och
de vice verkställande direktörerna. Det långsiktiga
incitamentsprogrammet avser att förstärka kopplingen mellan
befattningshavarnas intressen och aktieägarnas intressen. Utfallet i
programmet kommer vara beroende av Kungsledenaktiens totalavkastning.
Incitamentsprogrammet löper över tre år. Utfallet för rörlig
ersättning i enlighet med LTI-programmet ska maximalt vara 50 procent
av den fasta lönen under treårsperioden. Långsiktiga
incitamentsprogram i Kungsleden skall säkerställa ett långsiktigt
engagemang för bolagets utveckling, förena ledande befattningshavares
intressen med aktieägarnas intressen, implementeras på
marknadsmässiga villkor och löpa över minst tre år.

Incitamentsprogram för övriga ledande befattningshavare - short term
incentive (STI)

Det maximala utfallet för övriga ledande befattningshavares rörliga
ersättning skall i normalfallet ligga i intervallet mellan 25-50
procent av den fasta lönen och baseras på den ledande
befattningshavarens prestation i förhållande till i förväg
fastställda mål för bolagets förvaltningsresultat, vilket för
respektive ledande befattningshavare kompletteras med
förvaltningsområdes- eller avdelningsspecifika mål.

Allmänt om rörlig ersättning

Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare,
som utgår kontant, skall styrelsen överväga att införa förbehåll som
(i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara
över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar
sig vara uppenbart felaktiga.

För mer information om de rörliga ersättningarna och betald rörlig
ersättning till ledande befattningshavare under 2016, se not 7 i
Kungsledens årsredovisning för 2016.

Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning
och avgångsvederlag

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till
at...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.