Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-19

Kungsleden AB: Kallelse till årsstämma 2019 i Kungsleden AB (publ)

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 26 april 2019 kl. 11.00 i Kungsleden AB:s (publ) lokaler
på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Inpassering till årsstämman sker
från kl. 10.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast torsdagen den 18 april 2019

- via www.kungsleden.se/arsstamma2019,

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Chanette Claesson-Zsuppán, Box 70414, 107 25 Stockholm, eller

- per telefon 08-503 052 00 mellan kl. 10.00 och 16.00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda
senast torsdagen den 18 april 2019. Observera att eventuell fullmakt
skall vara daterad och insändas i original. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner på bolagets hemsida
www.kungsleden.se/arsstamma2019.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den
18 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018 och i
anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för
verksamheten.

9. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018,

(b) dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2018 samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2018.

1. Redogörelse för valberedningens arbete.
2. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
3. Fastställande av arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete samt fastställande av arvode åt revisor.

4. Val av styrelseledamöter:
(a) Charlotte Axelsson (omval, valberedningens förslag),

(b) Ingalill Berglund (omval, valberedningens förslag),

(c) Jonas Bjuggren (omval, valberedningens förslag),

(d) Ulf Nilsson (omval, valberedningens förslag),

(e) Charlotta Wikström (omval, valberedningens förslag), och

(f) Christer Nilsson (nyval, valberedningens förslag).

1. Val av styrelseordförande.
2. Val av ledamöter till valberedningen.
3. Val av revisor.
4. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier.

6. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 2 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Charlotte Axelsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2,40 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på aktier föreslår styrelsen tisdagen den 30 april 2019, fredagen den 28 juni 2019, måndagen den 30 september 2019 och måndagen den 30 december 2019. För det fall sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Punkt 11 Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

Punkt 12 Valberedningen föreslår:

- att arvode till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, skall utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat) och att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 500 000 kronor per år (oförändrat),

- att årlig ersättning för arbete i av styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, med 40 000 kronor per utskottsuppdrag (oförändrat), med undantag för ordförande i revisionsutskottet där arvode skall utgå med 60 000 kronor,

- att den totala ersättningen till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, inte ska överstiga 1 860 000 kronor (1 960 000 kronor), samt

- att arvode till revisorerna under mandatperioden skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 Valberedningen föreslår omval av Charlotte Axelsson (invald 2014), Ingalill Berglund (invald 2017), Jonas Bjuggren (invald 2018), Ulf Nilsson (invald 2018) och Charlotta Wikström (invald 2009) till styrelseledamöter och nyval av Christer Nilsson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Liselotte Hjorth har avböjt omval.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets
hemsida www.kungsleden.se/arsstamma2019.

Punkt 14 Valberedningen föreslår att Charlotte Axelsson omväljs till styrelseordförande.

Punkt 15 Den 31 januari 2019 var Gösta Welandson med bolag, Olle Florén med bolag och Handelsbanken Fonder bland de röstmässigt största aktieägarna i bolaget som dessutom meddelat intresse att delta i valberedningsarbetet inför årsstämman 2019. Dessa aktieägare har nominerat följande personer till valberedningen: Göran Larsson (Gösta Welandson med bolag), Jonas Broman (Olle Florén med bolag) och Michael Green (Handelsbanken Fonder). Vidare skall, i enlighet med instruktionen för valberedningen, styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen.

Punkt 16 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat om att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB väljs som revisor.

Punkt 17 Styrelsen för Kungsleden AB föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kungsledenkoncernen. Det skall noteras att antalet personer som räknas som ledningspersoner för närvarande är tio.

Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den
omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt
Kungsledenkoncernen utanför styrelseuppdraget.

Fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och
ersättning

Kungsleden skall tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor
som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande
befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda
mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Ersättningsformerna skall motivera de ledande befattningshavarna att
göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna skall därför vara marknadsmässiga, enkla och
transparenta. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall i
normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen
skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation i
förhållande till i förväg fastställda mål eller kopplas till
Kungsledens akties totalavkastning. Målen skall vara enkla,
transparenta och mätbara.

För rörlig ersättning skall det maximala utfallet vara fastställt till
ett visst tak.

Den fasta lönen till ledande befattningshavare skall vara
marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar, erfarenhet och
prestation.

Incitamentsprogram för vd och vvd - short term incentive (STI)

Utfallet för rörlig ersättning till verkställande direktör och vice
verkställande direktör i enlighet med STI- programmet kan maximalt
bli 75 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens och vice
verkställande direktörens prestation utvärderas i förhållande till
mål för bolagets förvaltningsresultat per aktie.

Incitamentsprogram för övriga ledande befattningshavare - short term
incentive (STI)

Utfallet för rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare
kan i normalfallet maximalt bli 50 procent av den fasta lönen.
Utfallet skall baseras på den ledande befattningshavarens prestation
i förhållande till i förväg fastställda mål för bolagets
förvaltningsresultat, som kompletteras med förvaltningsområdes-
respektive avdelningsspecifika mål.

Allmänt om rörlig ersättning

Vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare,
som utgår kontant, skall styrelsen överväga att införa förbehåll som
(i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara
över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visar
sig vara uppenbart felaktiga.

För mer information om de rörliga ersättningarna och betald rörlig
ersättning till ledande befattningshavare under 2018, se not 7 i
Kungsledens årsredovisning för 2018.

Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning
och avgångsvederlag

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner skall syfta till
att underlätta befattningshavarens arbetsutförande och motsvara vad
som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad och
den ort där respektive befattningshavare är verksam.

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande
befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är
verksam och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller
följa allmän pensionsplan, i Sverige ITP-planen.

Vid uppsägning från företagets sida av en ledande befattningshavare,
tillämpas uppsägningslön med oförändrade villkor under 3-12 månader.
Den verkställande direktören och vice verkställande direktören kan
dä...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.