Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-14

Kungsleden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Kungsleden AB

Aktieägarna i Kungsleden AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 16 september 2014 kl. 14:00 på Summit, Grev
Turegatan 30, Stockholm. Inpassering till bolagsstämman sker från kl.
13:00.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

· dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB onsdagen den 10 september 2014,

· dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget
senast onsdagen den 10 september 2014

- per post till Kungsleden AB (publ), Att: Sinikka Arfwidsson, Box 70414, 107 25 Stockholm,
- per telefon 08-503 052 00 mellan kl. 10:00 och 16:00 eller
- via www.kungsleden.se/extrastamma2014
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer dagtid.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att
underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda
senast onsdagen den 10 september 2014. Observera att eventuell
fullmakt skall vara daterad och insändas i original.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets
webbplats www.kungsleden.se/extrastamma2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 10 september 2014, vilket innebär att aktieägare i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Göran Larsson väljs till
ordförande vid bolagsstämman.

Punkten 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier på följande villkor:

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att,
senast den 12 september 2014, fastställa det högsta belopp som
bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som
ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till
teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas
för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att
teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut
äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt
ska vara den 19 september 2014. För det fall att inte samtliga aktier
tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för
nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första
hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som
var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas
övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.
I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska
tilldelning ske genom lottning. Aktieteckning ska ske under perioden
från och med den 23 september 2014 till och med den 8 oktober 2014.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat
teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant
senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har
skickats till tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.
Handlingar
Styrelsens beslut enligt punkten 7 ovan samt de handlingar som avses i
13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och läggas ut på bolagets hemsida
www.kungsleden.se/extrastamma2014 senast tre veckor före
bolagsstämman. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 136 502 064 aktier med en röst vardera, således
totalt 136 502 064 röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Stockholm i augusti 2014
Kungsleden Aktiebolag (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande | 070-633 85 90

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 15/8 2014 kl. 7.30.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/293/9628456/275011.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.