Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Kungsleden AB: Kungsleden Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma

Kungsledens årsstämma ägde rum fredagen den 26 april 2019 klockan
11.00 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning om 2,40
kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kronor per
aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 30 april, 28 juni, 30
september och 30 december 2019 och utdelningen beräknas utsändas av
Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive
avstämningsdag.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Biljana
Pehrsson för verksamhetsåret 2018 och för första kvartalet 2019. Det
gjordes en videoinspelning av verkställande direktörens anförande,
vilken kommer att finnas tillgänglig på Kungsledens webbplats,
www.kungsleden.se.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex
ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund,
Jonas Bjuggren, Ulf Nilsson och Charlotta Wikström. Till ny ledamot
valdes Christer Nilsson. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till
styrelsens ordförande.

Liselotte Hjorth har avböjt omval.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamot, som inte är
anställd i bolaget, ska utgå med 220 000 kronor per år (oförändrat)
och att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 500 000 kronor
per år (oförändrat) samt att årlig ersättning för arbete i av
styrelsen inrättade utskott ska utgå till styrelseledamot, som inte
är anställd i bolaget, med 40 000 kronor per utskottsuppdrag
(oförändrat), med undantag för ordförande i revisionsutskottet där
arvode ska utgå med 60 000 kronor.

Stämman utsåg Charlotte Axelsson, styrelsens ordförande, Göran
Larsson, föreslagen av Gösta Welandson med bolag, Jonas Broman,
föreslagen av Olle Florén med bolag och Michael Green, föreslagen av
Handelsbanken Fonder, till ledamöter i valberedningen.

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att återköpa och överlåta sammanlagt så
många aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske på
Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier kan ske
såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att
styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en
förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra
till ökat aktieägarvärde. Syftet är vidare att kunna använda
återköpta aktier som likvid vid förvärv, eller genomföra eventuella
uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att
finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att välja Ernst &
Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Ernst & Young AB kommer att utse den auktoriserade revisorn Ingemar
Rindstig till huvudansvarig revisor.

För mer information vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande | 070-222 64 88 |

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 kl.13.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller
attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag.
Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga
tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela
områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv
totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden
är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-aktiebolag--publ--...
https://mb.cision.com/Main/293/2795547/1030827.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.