Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-15

Kungsleden AB: Kungsleden offentliggör företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.

· Kungsledens styrelse har beslutat att, under förutsättning av
extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission om cirka
1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare.
Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 16 september 2014.

· Nyemissionen görs i syfte att skapa större finansiellt utrymme och
förutsättningar att realisera bolagets tillväxtplaner och därmed
skapa ytterligare värden för aktieägarna.

· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs,
förväntas offentliggöras senast den 12 september 2014. Förutsatt att
nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman den 16 september
2014, kommer teckningsperioden att löpa från den 23 september till
och med den 8 oktober 2014.

"Det har nu gått ett och ett halvt år sedan vi offentliggjorde vår nya
strategi och arbetet med att implementera denna har gått över
förväntan. Vi har renodlat och koncentrerat fastighetsportföljen och
kraftigt ökat andelen fastigheter i storstadsregionerna. Nu tar vi
nästa steg och ska bli aktiva köpare igen. För att möjliggöra en
förvärvstakt enligt plan har vi beslutat oss för att genomföra en
nyemission om cirka 1,5 miljarder kronor", säger Biljana Pehrsson, VD
i Kungsleden.

Bakgrund och motiv
I början av 2013 lanserade Kungsleden en ny strategi med fokus på
aktiv förvaltning, utveckling och långsiktigt värdeskapande av
kommersiella fastigheter. I den nya strategin ingår att skapa en
större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom
valda fastighetssegment och valda geografiska regioner med god
ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan. Bolagets mål är att uppnå en
attraktiv totalavkastning och ambitionen är att fastighetsportföljen
ska växa till ett värde av omkring 30 miljarder kronor över tid.

Under 2013 och 2014 har stora och framgångsrika fastighetsförvärv
gjorts i linje med den nya strategin, samtidigt som icke-strategiska
tillgångar successivt har avyttrats. Exempelvis förvärvades
fastigheter för 5,5 miljarder kronor från GE Capital Real Estate i
december 2013, den 50-procentiga andelen i Hemsö avyttrades till
Tredje AP-fonden för 3,3 miljarder kronor med frånträde i februari
2013 och nyligen såldes 39 fastigheter i Norrland till NP3 för 760
miljoner kronor med frånträde i september 2014. Transaktionsmarknaden
har hittills under 2014 uppvisat goda volymer med flera stora avslut.
I en aktiv transaktionsmarknad bör den som vill vara en aktiv köpare
ha en god finansiell beredskap. Kungsleden bedömer att det för
närvarande finns goda förvärvsmöjligheter på marknaden som passar
bolagets långsiktiga strategi. Styrelsen för Kungsleden har mot denna
bakgrund fattat beslut om att, under förutsättning av extra
bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka
1,5 miljarder kronor före emissionskostnader i syfte att skapa ett
större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera
bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för
Kungsledens aktieägare. Målsättningen är att uppnå ett resultat före
skatt om 1,0-1,2 miljarder kronor senast 2017.

Villkor för nyemissionen
Kungsledens aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de äger. För det fall att
inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar
teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I den mån
tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, ska tilldelning ske
genom lottning.

Storleken på ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som ska
emitteras och teckningskursen för de nya aktierna förväntas
offentliggöras senast den 12 september 2014.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i
nyemissionen med företrädesrätt är den 19 september 2014.
Teckningstiden (teckning genom betalning) löper från och med den 23
september till och med den 8 oktober 2014, eller den senare dag som
bestäms av styrelsen. Handel med teckningsrätter förväntas ske från
och med den 23 september till och med den 3 oktober 2014.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra
bolagsstämman som äger rum tisdagen den 16 september 2014 kl. 14:00
på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm. För ytterligare information,
se kallelse i separat pressmeddelande.

Avsiktsförklaringar
Aktieägare representerande cirka 17 procent av aktierna i Kungsleden,
bestående av Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag,
båda parter representerade i styrelsen för bolaget, samt Andra
AP-fonden har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen
och har uttryckt sin avsikt att rösta för ett godkännande av denna på
extra bolagsstämman och teckna aktier motsvarande sin pro rata andel
av emissionen.


Preliminär tidplan för nyemissionen
12 september 2014: Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive
teckningskurs och teckningsrelation

16 september 2014: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens
beslut om nyemissionen

16 september 2014: Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att
delta i nyemissionen

17 september 2014: Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta
i nyemissionen

19 september 2014: Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är
registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

19 september 2014: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
23 september - 3 oktober 2014: Handel i teckningsrätter
23 september - 8 oktober 2014: Teckningsperiod

13 oktober 2014: Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare
Kungsleden har utsett ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance
till finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till
legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052
11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 15/8 2014 kl. 7.30.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Kungsleden. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Kungsleden kommer endast att ske
genom det prospekt som Kungsleden beräknar kunna offentliggöra
omkring den 19 september 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Kungsledens aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-offentliggor-foretr...
http://mb.cision.com/Main/293/9628453/275036.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.