Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

Kvartalsrapport första kvartalet 2021, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2021

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2021

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,7 (23,8,0) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt på 20,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.
  • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 0,2 (-3,4) MSEK varav affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 1,0 (-1,5) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 (-3,8) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,01 (-0,24) SEK före och efter utspädning.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,6 (-2,7) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,8 (-1,6) MSEK.
  • Kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 är den tredje kvartalsrapporten i följd där Confidence redovisar organisk tillväxt på mellan 20-43 procent och avsevärt förbättrade rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Bolaget tecknade under perioden två långsiktiga kundavtal, ett projektavtal med Kriminalvården och ett ramavtal med Vattenfall, som kommer att ge positiva bidrag till verksamheten under återstoden av 2021 och under första halvan av 2022 för Kriminalvården och under flera år för Vattenfall. Dessa nya avtal har endast marginellt påverkat bolagets resultaträkning under första kvartalet.
  • Under första kvartalet genomfördes en nyemission med företräde för bolagets aktieägare och en kvittningsemission som tillsammans tillförde bolaget ca 19,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Efter periodens utgång tecknade Confidence ett avtal om förvärv av Nordic LEVEL Services Group AB (LEVEL) genom en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. Förvärvet är villkorat av beslut på en extra bolagsstämma den 7 maj 2021. Om stämman beslutar att genomföra förvärvet kommer LEVEL att konsolideras i Confidence-koncernen från och med maj månad och förväntas då medföra en fördubbling av koncernens månadsvisa omsättning.
  • Efter periodens utgång genomförde Confidence en riktad nyemission av aktier (en sk. private placement) till en grupp kvalificerade privata investerare, som tillförde bolaget ca 10,6 MSEK efter emissionskostnader.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se (mikael.pettersson@confidence.se?subject=F%C3%B6rfr%C3%A5gan%20ang%20pressmeddelande)

Författare Cision