Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Kvartalsrapport januari – september 2021

Organisk och förvärvsdriven tillväxt med god lönsamhet

Koncernen
Under det tredje kvartalet fortsatte den starka efterfrågan inom de flesta kundsegment och geografier. För koncernen var tillväxten mycket god med stark organisk orderingång och försäljning, kompletterat med ytterligare tillväxt från genomförda förvärv. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster var på rekordnivå och marginalen fortsatte på samma höga nivå som under det första halvåret. Leverantörskedjorna inom industrin är alltmer pressade, främst drivet av tillgången på vissa råmaterial och insatsvaror, men även en begränsning av elproduktion kan komma att påverka produktionen på vissa marknader. Sammantaget bidrar det till större osäkerhet rörande framtiden. I kvartalet blev resultateffekten begränsad tack vare koncernens diversifierade leverantörs- och kundbas samt goda lagernivåer.

Dotterbolagen
Lesjöfors tredje kvartal har präglats av hög aktivitetsnivå på flera sätt. Orderingång, försäljning och produktion fortsatte på höga nivåer. Tillväxten var bred över geografier och affärsområden, med en organisk ökning om hela 24 procent. Under kvartalet förvärvades Alcomex, en ledande och växande europeisk tillverkare av dörr- och industrifjädrar, vilket gav ett starkt affärsmässigt bidrag. Ett flertal aktiviteter har initierats för att realisera synergier och hitta nya gemensamma affärsmöjligheter. Samtidigt avyttrades en verksamhet i Tyskland, vilket medförde en negativ, icke kassaflödespåverkande effekt i kvartalet, men som gör Lesjöfors starkare framöver.

Habia Cable hade ett starkt kvartal med tillväxt drivet av god efterfrågan inom industri och telekom. Dessutom har produktionen gått på högvarv för att kompensera för det produktionsbortfall som orsakats av dataintrånget i april. Detta resulterade i en förbättrad rörelsemarginal. Utmaningar relaterat till materialbrist och elförsörjning i Kina förväntas öka alltmer under hösten, även om påverkan hittills varit begränsad.

För Beijer Tech var efterfrågan fortsatt god, speciellt inom Flödesteknik, men även infrastrukturprojekt i Norge bidrog till tillväxten. Både orderingång och försäljning växte organiskt, samtidigt som förvärven bidrog med betydande lönsam tillväxt. Trots utmaningar med långa ledtider och prisökningar, vilket förväntas fortsätta under året, så kunde rörelsemarginalen förbättras.

Förvärv
Under kvartalet välkomnades två välskötta bolag till koncernen. Utöver Alcomex, har KällströmEngineering Systems förvärvats, ett lönsamt växande bolag, som kompletterar Beijer Techs affärsområde Flödesteknik med fyllnadsutrustning till batteriindustrin. Koncernen har fortsatt högt fokus på att förvärva fina bolag, som kan bidra till vår lönsamma tillväxt. Aktiviteten både internt och på marknaden är hög och det finns gott om spännande möjligheter.

För ytterligare information:


Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
Erika Ståhl, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, erika.stahl@beijeralma.se

Om Beijer Alma AB


Beijer Alma AB är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable som är en av Europas största tillverkare av specialkabel och Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel och tillverkning i nordiska nischbranscher.
Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Denna information är sådan information som Beijer Alma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-27 07:30 CEST.

Bifogade filer


BA Q3 21 SV

Författare MFN