Du är här

2018-03-07

L E Lundbergföretagen: Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till
årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm,
torsdagen den 12 april 2018 kl. 14.00

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 6 april
2018, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast fredagen den
6 april 2018.

Anmälan skall ske antingen:
- per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
- per telefon 011-21 65 00
- per e-post till mia.frost@lundbergs.se varvid erfordras bolagets
e-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon,
personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt antalet biträden.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i
samband med anmälan. Fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar måste uppvisas vid årsstämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.lundbergforetagen.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste - för att
äga rätt att delta på årsstämman - tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen
den 6 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD: s anförande.
8. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen

b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
suppleanter som skall utses av stämman.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val
av styrelse¬ledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i
bolaget.

16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Styrelsens förslag till beslut om fondemission.
18. Stämmans avslutande.
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
(punkt 2 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har
föreslagit att styrelsens ordförande Mats Guldbrand väljs till
ordförande vid stämman.

UTDELNING
(punkt 9c på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2017 om
6:00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 16 april 2018.
Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2018.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT
FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har
föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter. Som
ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Lilian
Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg,
Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Vidare
föreslås Mats Guldbrand bli omvald till styrelsens ordförande.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning
tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt
ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 430 000 kronor, varav
810 000 kronor till ordföranden och 270 000 kronor till var och en av
övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande
direktören.

Styrelsen föreslår att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor, att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en
mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2019,
samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har
meddelat bolaget att man står bakom styrelsens förslag.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

(punkt 14 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som
beslutades föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att för
ledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledningen även kunna
erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och
lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte
utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade
incitamentsprogram.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER
I BOLAGET

(punkt 15 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa
årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till vid
förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge
styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma
justera bolagets kapitalstruktur.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
(punkt 16 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag innebär att § 4 ändras från nuvarande lydelse
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst niohundramiljoner (900 000 000)
kronor och högst tremiljardersexhundramiljoner (3 600 000 000)
kronor." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 000 kronor
och högst 7 200 000 000 kronor."

Vidare innebär styrelsens förslag att i § 5 ändras nuvarande meningar
"Antalet aktier skall vara lägst nittiomiljoner (90 000 000) och
högst trehundrasextiomiljoner (360 000 000)." och "Aktier av serie A
kan utges till ett antal av högst 72 000 000 och aktier av serie B
till ett antal av högst 360 000 000 samt aktier av serie C till ett
antal av högst 20 000 000." till "Antalet aktier skall vara lägst 180
000 000 och högst 720 000 000." och "Aktier av serie A kan utges till
ett antal av högst 144 000 000 och aktier av serie B till ett antal
av högst 720 000 000 samt aktier av serie C till ett antal av högst
40 000 000."

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION
(punkt 17 på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 1 240 000 000
kronor genom fondemission med utgivande av 48 000 000 nya aktier av
serie A och 76 000 000 nya aktier av serie B. Ökningsbeloppet
erhålles genom att 1 240 000 000 kronor överförs från fritt eget
kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. För
fondemissionen skall vidare följande villkor gälla.

1. Varje befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en (1) ny aktie
av serie A och varje befintlig aktie av serie B skall ge rätt till en
(1) ny aktie av serie B.

2. Avstämningsdag för fondemissionen skall vara den 15 maj 2018.
3. De nya aktierna skall berättiga till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Bolagsverket har registrerat fondemissionen.

4. De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll enligt
ABL 4 kap. 6 § vilket framgår av L E Lundbergföretagens bolagsordning
§ 11.

5. VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan
komma att vara nödvändiga i samband med registrering av
fondemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget förutsätter att årsstämman fattar beslut i enlighet med
styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för L E
Lundbergföretagen AB (publ).

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
som gällt sedan föregående årsstämma har följts, styrelsens
fullständiga förslag till beslut under punkterna 14 och 15 samt
styrelsens motiverade yttrande till beslut under punkt 9c och 15
finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.lundbergforetagen.se senast torsdagen den 22 mars 2018.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget
och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation,
eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 124 000 000, varav 48
000 000 aktier av serie A och 76 000 000 aktier av serie B. Aktie av
serie A har tio röster och aktie av serie B har en röst. Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 556 000 000. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Stockholm i mars 2018
STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen/r/kallelse-till-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/1033/2466946/801877.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.