Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-27

Lagercrantz Group: Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 26 augusti 2014

PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande
styrelsesammanträdet i Lagercrantz Group AB den 26 augusti 2014
beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 4,00 SEK per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Fredagen den 29 augusti 2014 skall vara
avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas
genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 september 2014.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2013/14 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:

Pirkko Alitalo
Marika Rindborg Holmgren
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK.
Arvodet per ledamot är oförändrat mot tidigare år.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom
Hedelius till vice ordförande och Jörgen Wigh utsågs fortsatt till
verkställande direktör. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet
utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till
att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande och vice ordförande
utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande
direktören som föredragande. Till vice verkställande direktör utsågs
fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Joakim Thilstedt,
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att
ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt
största aktieägarna per 31 december 2014 och be dessa att utse
ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.
Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och
ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta
aktier av serie B. Högst 225 000 köpoptioner som medger förvärv av
motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner
skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120
% av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 1 september 2014 till
och med den 12 september 2014. I syfte att uppmuntra till deltagande
i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den
erlagda premien efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande
är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
225 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet
med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att
möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske
genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande
enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier
vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B
som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller
för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid
utstående incitamentsprogram, utanför NASDAQ OMX Stockholm till ett
pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att
för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 26 augusti 2014

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70,

Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
73,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-08-27, kl 08:30

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 30-tal bolag, vart och
ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina.
Koncernen har omkring 1000 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK.
Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/arsstamma-i-lagercrantz-gr...
http://mb.cision.com/Main/995/9633972/278986.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.