Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

Lagercrantz Group: Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 28 september 2018

PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämman i Lagercrantz Group AB den 28 september 2018 beslutades
bland annat följande:

Disposition beträffande bolagets vinst och utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för
bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017/18. Utdelningen
fastställdes till 2,00 SEK per aktie i enlighet med styrelsens
förslag. Tisdagen den 2 oktober 2018 skall vara avstämningsdag för
erhållande av utdelning som beräknas att betalas ut genom Euroclear
Sweden AB fredagen den 5 oktober 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2017/18 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju
ledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Anna Almlöf
Anders Börjesson
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Fredrik Börjesson
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Anna Marsell nyvaldes.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 100 000 SEK,
varav styrelsens ordförande 600 000 SEK och övriga ledamöter som inte
är anställda i bolaget 300 000 SEK vardera.

Arvode för arbete inom bolagets ersättningsutskott ska utgå med 50 000
SEK per ledamot.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jörgen Wigh
fortsatt till verkställande direktör. Vid sammanträdet utsågs även
hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att
utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande Anders Börjesson och
Roger Bergqvist utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott
med verkställande direktören som föredragande. Till vice
verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolaget ska ha en revisor och som revisor valde stämman KPMG AB för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB företräds av Håkan
Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning,
att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt
största aktieägarna per 31 december 2018 och be dessa att utse
ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.
Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om principer
för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Nyemission av upp till 10 % av antalet B-aktier som betalningsmedel
vid förvärv

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana
emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital
eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent,
baserat på bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före
utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot
fordran med anledning av betalning för aktier i företag som bolaget
förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigande om nyemission syftar till att möjliggöra fler
företagsförvärv.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare inom ramen
för nytt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och
ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta
aktier av serie B. Högst 500 000 köpoptioner som medger förvärv av
motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner
skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120
% av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 1 oktober 2018 till
och med den 12 oktober 2018. Syftet med programmet är bland annat att
ledningspersoner inom koncernen genom en egen investering ska kunna
ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier
och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets
aktieägare samt att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar
sitt aktieägande i bolaget. I syfte att uppmuntra till deltagande i
programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den
erlagda premien efter två år under förutsättning att
optionsinnehavaren inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt
fortfarande äger köpoptioner.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
500 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge
styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i
bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det
vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna
aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier
av serie B, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett
bedömt marknadsvärde, som likvid i samband med förvärv av företag
eller verksamhet.

Syftet med återköp och överlåtelse av egna aktier är dels att kunna
anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att
framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom
betalning med egna aktier samt för att säkra leverans av aktier i
samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Utnyttjande av bemyndigande avseende återköp av egna aktier

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att utnyttja det

bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna återköpa aktier i
bolaget.

Återköpen är beroende av marknadsförutsättningarna och ska ske i
enlighet med gällande regler. Bland annat får återköp under en dag,
med undantag för eventuella blockaffärer, uppgå till högst 25 procent
av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor
som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköps. Återköp
får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Återköpen görs, i enlighet med de syften som anges i
årsstämmans bemyndigande, dels för att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och dels för att möjliggöra att framtida förvärv av
företag eller verksamheter genom betalning med egna aktier.

Återköp får ske av högst ett sådant antal aktier som motsvarar 10
procent av samtliga aktier i bolaget, dvs. högst 6 951 992 aktier.
Bolaget innehar i nuläget 1 833 000 egna aktier.

Stockholm den 28 september 2018

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70.

Thomas Alkbrant, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
73,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande 2018-09-28 kl 15.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och
ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och
i USA. Koncernen har omkring 1 400 anställda och omsätter ca 3 400
MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/arsstamma-i-lagercrantz-gr...
http://mb.cision.com/Main/995/2630952/917800.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.