Du är här

2017-08-30

Lagercrantz Group: Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2017

PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande
styrelsesammanträdet i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2017
beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 2,00 SEK per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Torsdagen den 31 augusti 2017 skall vara
avstämningsdag för erhållande av utdelning som beräknas utsändas
genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 september 2017.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för 2016/17 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:

Anna Almlöf
Marika Rindborg Holmgren
Anders Börjesson
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Peter Hedelius
Fredrik Börjesson
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 000 000 SEK,
varav styrelsens ordförande 500 000 SEK och övriga ledamöter som inte
är anställda i bolaget 250 000 SEK vardera. Arvodet per ledamot är
oförändrat mot tidigare år.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté ska utgå med 50
000 SEK per ledamot.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jörgen Wigh
fortsatt till verkställande direktör. Vid sammanträdet utsågs även
hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att
utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande Anders Börjesson och
Roger Bergqvist utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott
med verkställande direktören som föredragande. Till vice
verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson
Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att
ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt
största aktieägarna per 31 december 2017 och be dessa att utse
ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.
Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av
återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och
ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta
aktier av serie B. Högst 675 000 köpoptioner som medger förvärv av
motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner
skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120
% av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 4 september 2017 till
och med den 15 september 2017. I syfte att uppmuntra till deltagande
i programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den
erlagda premien efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande
är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till
675 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt
utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet
med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att
möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske
genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande
enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier
vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B
som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller
för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid
utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris
motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut
om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att
för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 29 augusti 2017

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70

Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
73,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande 2017-08-30 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett knappt 50-tal bolag, vart och
ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och
i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda och omsätter ca 3 000
MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/arsstamma-i-lagercrantz-gr...
http://mb.cision.com/Main/995/2335901/715483.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.