Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Lagercrantz Group: Kallelse till stämma i Lagercrantz Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed
till årsstämma tisdag den 30 augusti 2016, kl. 16.00 på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 augusti 2016.

2) dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 - 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm eller via mail info@lagercrantz.com senast onsdagen den 24 augusti 2016, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal
eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för årsstämman 2016.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman
per post, senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den
24 augusti 2016. Begäran om sådan registrering måste anmälas till
förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 24 augusti 2016 för
att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till
bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år före dagen för årsstämman. Företrädare för
juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller
aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets
huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets
finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp
vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
a) årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens principer och arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisorer intill årsstämma 2017
16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

17. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på
återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och
ledande befattningshavare i koncernen

18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier

19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande
För fullständig information om valberedningens och styrelsens förslag
till beslut samt övrig dokumentation inför stämman, hänvisas till
bifogad kallelse samt bolagets hemsida http://www.lagercrantz.com.

Stockholm 22 juli 2016

Styrelsen

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
70,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Informationen lämnades för offentliggörande 2016-07-22 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA.
Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/kallelse-till-stamma-i-lag...
http://mb.cision.com/Main/995/2048919/542222.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.