Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Lammhults Design Group: Analysguiden: I stort i mål på lönsamhet

Lammhults fortsätter att utvecklas positivt även under kvartal 4/2019.
Omsättningen och rörelseresultatet var bättre än väntat främst då
Dubai ordern slutleverades tidigare än vår prognos. Vårt DCF-värde
(bas-scenario) hamnar på 65 kronor (68) per aktie.

Office Interiors omsättning minskade med 3 procent till 180 miljoner
kronor under det fjärde kvartalet 2019. Minskningen hänförs till en
svagare utveckling inom främst segmentet planmöbler och berör till
stor det Sverige. Den svenska marknaden är något svagare här även om
det inte går att se någon tydlig trend än en generell försvagning i
Stockholm. Engångskostnader på 5 miljoner kronor belastade resultatet
under fjärde kvartalet 2019, vilket i stort sett förklarar avvikelsen
från vår prognos för kvartalet. Miljömöbler och Akustik har fortsatt
en stark utveckling med en ökad omsättning på 6 procent under fjärde
kvartalet.

Den norska rörelsen inom detta segment fortsätter att ha en stark
utveckling drivet av en god marknadstillväxt. Rörelseresultatet för
Office Interiors minskade till 8,2 miljoner kronor med en
rörelsemarginal om 4,6 procent i kvartal 4/2019 jämfört med 5,6
procent för samma kvartal föregående år. Uppskattningsvis var den
underliggande rörelsemarginalen högre, där extraordinära posten
tyngde med 5 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019. Justerat
låg rörelsemarginalen snarare över sju procent. Orderingången präglas
fortfarande av en viss oregelbundenhet och minskade med 18 procent
mot föregående år till 197,7 miljoner kronor.

Library Interiors uppvisade i spåren av den i stort sett
slutlevererade storordern till Dubai en kraftigt positiv utveckling
gällande både omsättning och rörelseresultat jämfört med kv4 2018.
Orderingången för detta segment ökade med 10 procent under det fjärde
kvartalet 2019. I vårt basscenario kommer vi fram till ett något
nedjusterat motiverat värde främst på grund av lägre omsättning under
2020, främst relaterat till en extraordinärt starkt Library Interiors
under 2019, om 65 (68) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi
ett värde på 56 (58) kronor samt 75 (78) kronor i ett bull-scenario.
En reducerad nettoskuld ökar stabiliteten i värdet på aktien.
Nedjusteringarna är främst hänförbar till en viss osäkerhet rörande
planmöbelmarknaden under inledningen av 2020.

Läs hela analysen på Analysguiden
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-lammhults-i-sto...

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/analysguiden--i-stor...

Författare Cision News