Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Länsförsäkringar Bank: januari - juni 2021

"Länsförsäkringar Bank rapporterar ett starkt resultat för kvartalet och tillväxten i bankaffären fortsätter att vara god inom samtliga segment. Den fina utvecklingen är till stor del resultatet av bankens och länsförsäkringsbolagens ihärdiga arbete genom pandemin, där vi fortsatt erbjuda kunderna den trygghet och höga servicenivå som utmärker Länsförsäkringar. Länsförsäkringar Bank har även under kvartalet skrivit under FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking, vilket innebär att vi tydliggör ambitionen att möta de globala hållbarhetsutmaningarna och att arbeta mot målen i Parisavtalet och FNs globala mål. Som en lokal och kundägd aktör spelar vi en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle och vi kommer göra vårt yttersta för att hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Vi har även intensifierat satsningarna inom det digitala området, där fortsatt digitalisering av bankverksamheten skapar effektivitet i våra processer och nya möjligheter att addera ytterligare kundnytta och stärka kundupplevelsen. Genom att flytta fram positionerna inom detta område än mer tar vi ytterligare steg närmare vår målsättning att vara den ledande aktören inom det digitala området samtidigt som vi är fortsatt starkt lokalt förankrade", säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade 40 procent till 1 228 (876,4) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,7 (8,3) procent.
 • Räntenettot minskade med 2 procent till 2 366 (2 423) Mkr.
 • Provisionsnettot, exklusive ersättningar till länsförsäkringsbolagen, ökade med 27 procent till 625,2 (491,5) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 4 procent till 2 233 (2 148) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 4 procent till 1 086 (1 040) Mkr.
 • Kreditförlusterna netto, uppgick till -80,0 (232,2) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,04 (0,13) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 19 procent till 793,1 (668,8) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 8 procent till 142,1 (131,1) Mdkr. Utlåningen ökade 11 procent till 352,7 (317,5) Mdkr.
 • Fondvolymen ökade 35 procent till 298,3 (220,2) Mdkr.
 • Som en konsekvens av fusionen mellan Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Sak utgörs Länsförsäkringar Banks konsoliderade situation av bankkoncernen.
 • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation* uppgick den 30 juni 2021 till 14,8 (16,5**) procent.
 • Länsförsäkringar Bank har under det andra kvartalet skrivit under FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
* Per den 30 juni 2021 utgörs den konsoliderade situationen av Länsförsäkringar Bank med dotterbolag (Bankkoncernen).
** Avser 31 mars 2021. Utgörs av Länsförsäkringar AB samt Länsförsäkringar Bank med dotterbolag.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/
 

För ytterligare information kontakta:

Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2021 kl.12.00 CET

 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Författare Cision