Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Länsförsäkringar: Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2019

"Länsförsäkringar Hypotek fortsatte under 2019 att utvecklas väl och
vi levererar ett starkt rörelseresultat för året. Vår position på
bolånemarknaden har stärkts ytterligare och med en marknadsandel om
sju procent är vi ett av de större bolåneinstituten i Sverige.
Tillväxten i utlåningen har varit god trots den rådande konkurrensen
på bolånemarknaden samtidigt som kreditkvaliten i vår
utlåningsportfölj är fortsatt mycket hög. Bostadsmarknaden har
utvecklats stabilt och bostadspriserna har stigit under året. Vi kan
emellertid åter en gång konstatera att det från politiskt håll
fortsatt saknas tydliga initiativ som syftar till att förbättra
bostadsmarknadens funktionssätt. För att få en välfungerande
bostadsmarknad med en effektiv rörlighet behöver bostadspolitiken
reformeras från grunden, i synnerhet för att underlätta för de
grupper som har det allra svårast att ta sig in", säger Anders
Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Året i korthet

· Rörelseresultatet ökade 13 procent till 1 229 (1 084) Mkr och
räntabiliteten på eget kapital ökade till 8,1 (7,7) procent.

· Räntenettot ökade 4 procent till 2 522 (2 434) Mkr.
· Kreditförlusterna uppgick netto till -0,9 (-1,3) Mkr, vilket
motsvarar en kreditförlustnivå på -0,00 (-0,00) procent.

· Utlåningen ökade 9 procent till 240,1 (221,1) Mdkr.
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,0*) procent den
31 december 2019.

· Länsförsäkringar är fortsatt en av aktörerna på marknaden med de
mest nöjda bolånekunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex
kundnöjdhetsmätning för 2019.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 30 september 2019.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek
AB,

08-588 412 51, 073-964 12 51
Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 12:00 CET.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing,
avbetalning och lån.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringar-hypotek--...
https://mb.cision.com/Main/152/3029041/1189346.pdf

Författare Cision News