Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-16

Lappland Goldminers: Kallelse till extra bolagsstämma i Lappland Goldminers AB (publ) den 14 april 2014

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Lappland
Goldminers AB (publ), 556544-3339, måndagen den 14 april 2014 kl.
1000 i Spårvagnshallarnas lokal "Drotten" med adress Birger
Jarlsgatan 57A i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per tisdagen den 8 april 2014, samt

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 36, 921 31 Lycksele, per telefon 0950-275 00, per telefax 0950-275 29 eller per e-post till erica.from@lgold.se senast kl. 1600 tisdagen den 8 april 2014. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom,
för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 8
april 2014, då sådan registrering måste vara verkställd för att
beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per
nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud.
Fullmakten skall vara daterad och underskriven av aktieägaren.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år.
Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till
stämman, senast onsdagen den 9 april 2014 insändas till bolaget under
ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt
hos bolaget och på bolagets hemsida www.lapplandgoldminers.se.
Företrädare för juridisk person skall vidare till stämman medta och
uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i
förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande
behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande på stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5.
Val av justerare

6.
Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7.
a) Beslut om antagande av ny bolagsordning

b) Beslut om genomförande av en riktad nyemission till
konvertibelinnehavare (kvittningsemission)

8.
Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

9.
Beslut i anledning av upprättad kontrollbalansräkning (KBR I)

10.
Övriga ärenden

11.
Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7.a); Beslut om antagande av ny bolagsordning

Som en följd av styrelsens förslag om genomförandet av
kvittningsemissionen samt bemyndigandet av styrelsen att kunna
besluta om nyemission enligt punkt 7.b) och 8 nedan föreslår
styrelsen att aktiekapitalets gränser ändras till lägst 10.000.000
kronor och högst 40.000.000 kronor samt antalet aktier till lägst
25.000.000 och högst 100.000.000.

Punkt 7.b); Beslut om genomförande av en riktad nyemission till
konvertibelinnehavare (kvittningsemission)

I enlighet med vad som framgår av bolagets pressrelease daterad den 4
mars 2014, har bolaget lämnat in begäran om ackordsförhandling till
Lycksele tingsrätt tillsammans med ackordsförslag som innebär att
Bolagets oprioriterade fordringsägare erbjuds full betalning upp till
ett fordringsbelopp om maximalt 6.000 kronor samt 30 % av
fordringsbelopp överstigande 6.000 kronor. Ackordsförhandling kommer
att äga rum den 1 april 2014. Bolagets oprioriterade fordringsägare
består i huvudsak av innehavare av bolagets konvertibel 2010/2013
(Konvertibel). Ackordets genomförande förutsätter att en extra
bolagsstämma beslutar om en kvittningsemission riktad till samtliga
Konvertibelinnehavare som omfattas av ackordet vilka erbjuds att
kvitta kvarvarande konvertibelfordringar efter ackordets genomförande
mot nya aktier i bolaget till teckningskursen en (1) krona per aktie.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman
beslutar om att genomföra en nyemission riktad till innehavare av
bolagets Konvertibel på i huvudsak följande villkor:

·
Nyemissionen skall omfatta högst 35.251.581 aktier innefattande en
aktiekapitalsökning om högst 14.100.632:40 kronor (baserat på
kvotvärdet 0,40 kronor per aktie).

·
Konvertibelinnehavare som är införda som innehavare till bolagets
Konvertibel i det av Euroclear Sweden AB förda registret över
bolagets konvertibelinnehavare (Konvertibelinnehavare) och som har en
kvarvarande fordran (efter ackordet) skall med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt äga rätt att teckna de nya aktierna.

·
Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare skall ha rätt att
teckna skall motsvara det antal aktier som tillkommer genom kvittning
av Konvertibelinnehavarens kvarvarande fordringsbelopp som belöper på
Konvertibeln efter genomförande av det offentliga ackordet inklusive
efter ackordet kvarvarande upplupen ränta t.o.m. den 24 juni 2013 mot
nya aktier i bolaget till teckningskursen 1 krona per aktie.

·
Anmälan om teckning och betalning genom kvittning skall ske under
tiden från och med den 30 april till och med den 14 maj 2014 genom
användandet av särskild anmälningssedel som tillhandahålls av
bolaget. Styrelsen skall äga rätt att besluta om förlängning av
tecknings- och betalningsperioden. Betalning skall ske genom
kvittning mot Konvertibelinnehavarens kvarvarande fordran enligt
Konvertiblerna efter genomförande av det offentliga ackordet.

·
Emissionsbeslutet är villkorat av att (i) kommande
borgenärssammanträde vid Lycksele tingsrätt godkänner
ackordsförslaget, vilket kräver biträde av minst 75 % av antalet
fordringsägare som är närvarande och röstar på borgenärssammanträdet
och som representerar minst 75 % av det totala fordringsbeloppet och
(ii) att tingsrättens beslut att fastställa det offentliga ackordet
vinner laga kraft.

·
Det nominella beloppet som belöper på Konvertiblerna uppgår till
sammanlagt totalt 121.996.121 kronor, vilket inklusive ränta beräknad
till och med den 24 juni 2013 om 2.081.089 kronor motsvarar totalt
124.077.210 kronor före ackord och 35.251.581 kronor efter ackord.

Enligt vad som redovisats i bolagets pressrelease från den 17 februari
2014 är syftet med det offentliga ackordet och den därpå följande
kvittningsemissionen och planerade företrädesemissionen om högst ca
42 miljoner kronor att väsentligt förbättra bolagets finansiella
ställning, samtidigt som de skapar förutsättningar för en långsiktig
produktion och värdeutveckling. Skälen för avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är i enlighet med vad som framgår av
nämnda pressrelease, att kvittningsemissionen utgör ett nödvändigt
led i en refinansiering av bolaget. Det noteras att vid full teckning
i kvittningsemissionen tillkommer 35.251.581 nya aktier vilket
motsvarar en utspädningseffekt om cirka 83,4 %.

Konvertibelinnehavare, vars innehav av konvertibelfordringar motsvarar
sammanlagt ca 95 miljoner kronor före ackordet och cirka 28 miljoner
kronor efter ackordet, har i teckningsförbindelser till bolaget
bekräftat att de kommer att stödja ackordsförslaget samt även delta i
kvittningsemissionen. Till följd härav kommer minst 28.000.000 st nya
aktier till teckningskursen 1 krona att utges i samband med
kvittningsemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka
80 %.

Punkt 8; Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet skall styrelsen äga rätt att emittera högst det antal
aktier som kan ges ut enligt vid var tidpunkt gällande bolagsordning
och som vid var tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende
antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp
som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende
aktiekapitalet. Betalning för tecknade aktier skall i förekommande
fall kunna ske genom kvittning.

Enligt vad som redovisats i bolagets pressrelease från den 17 februari
2014 är det huvudsakliga syftet med bemyndigandet att styrelsen skall
kunna fatta beslut om en helt eller till större del garanterad
företrädesemission om högst 42 miljoner kronor till en teckningskurs
om 1 krona per aktie som tillsammans med det offentliga ackordet och
kvittningsemissionen enligt punkt 7.b) ovan väsentligt skall
förbättra bolagets finansiella ställning samtidigt som de skapar goda
förutsättningar för en långsiktig produktion och värdeutveckling.

Punkt 9; Beslut i anledning av upprättad kontrollbalansräkning (KBR I)

Mot bakgrund av de nedskrivningar av bolagets tillgångar avseende
dotterbolagsaktier och fordringar på dotterbolag som bolaget beslutat
genomföra såsom ett led i den pågående
företagsrekonstruktionsprocessen enligt vad som framgår av bolagets
pressrelease från den 4 mars 2014, har bolagets styrelse upprättat en
kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets egna kapital är
negativt på ca -130 MSEK. Bolagets egna kapital understiger således
bolagets registrerade aktiekapital med mer än 50 %.
Kontrollbalansräkningen har granskats av bolagets revisor. Mot
bakgrund av det ackords- och refinansieringsförslag som tagits fram
och som delvis avses att beslutas på den extra bolagsstämman och som
kommer att medföra att det egna kapitalet återigen blir intakt,
föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om fortsatt
drift

Handlingar m.m.

·
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7.a)-b),
8 och 9 ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer senast fr.o.m. den 24 mars 2014 att hållas
tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) och på dess hemsida
www.lapplandgoldminers.se. Kopia av ovanstående handlingar kommer att
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 6.945.097 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Stockholm 17 mars 2014

Lappland Goldminers AB (publ)

Styrelsen

Lappland Goldminers AB är ett producerande gruvbolag. Bolaget är
listat på First North i Sverige under kortnamnet GOLD, med Mangold
Fondkommission AB, www.mangold.se +46-8-503 015 50, som Certified
Adviser.

Lappland Goldminers strat...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.