Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-29

Latvian Forest: Bokslutskommuniké 2015

Jan-Dec 2015

· Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 18.251
(16.136) TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,03 (1,05) EUR per aktie
· Fastighetsinnehaven uppgår till 8.131 (7.449) hektar
· Virkesvolymen uppskattas till ca 644.000 (573.000) kubikmeter
· Omsättningen uppgick till 204,8 (416,7) TEUR
· Operativt rörelseresultat uppgick till -306,0 (-97,2) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 1.230,0 (2.603,8) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 588,4 (2.127,2) TEUR
Okt-Dec 2015

· Omsättningen för Okt-Dec uppgick till 25,4 (122,9) TEUR
· Operativt rörelseresultat uppgick till -180,5 (-26,7) TEUR
· Värdeförändring skog uppgick till 287,9 (781,1) TEUR
· Resultatet efter skatt uppgick till 54,8 (673,4) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt
eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god
riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande
skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka
företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i
svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven
uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 8.131 (7.449)
hektar. Av dessa var 5.780 (5.231) skog och 1.790 (1.703)
jordbruksmark och resterande annan mark. Det totala virkesförrådet
uppskattades samtidigt till ca 646.000 (573.000) kubikmeter efter
genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2015 har sammanlagt ca 954 TEUR investerats i 52 enskilda
fastigheter och 736 hektar med ett virkesförråd om ca 51.000
kubikmeter förvärvats. Den för förvärv disponibla kassan uppgick vid
utgången av perioden till ca 1.092 TEUR. Under perioden okt-dec har
sammanlagt ca 233 TEUR investerats och 249 hektar med ett uppskattat
virkesförråd om ca 10.600 kubikmeter förvärvats.

En återhållande faktor vad gäller fastighetsförvärven har även
fortsatt varit den under 2014 införda jordförvärvslagstiftningen även
om en ökad aktivitet har märkts under det andra och tredje kvartalet.
Lagstiftningen avser främst att reglera överlåtelser av jordbruksmark
men eftersom de flesta fastigheter innehåller både skog- och
jordbruksmark har den även haft en påverkan på takten i förvärven för
Latvian Forest Co. Detta främst pga att den administrativa
hanteringen påverkats då kunskapen om och implementeringen av
regelverket i den lokala administrationen från början var
bristfällig. Bedömningen är att en fortsatt förbättring kommer att
ske framöver och att effekten på Latvian Forest Co:s möjlighet att
förvärva fastigheter inte kommer att påverkas negativt på lång sikt.
En effekt har varit att det gensnittliga förvärvet nu innehåller
mindre jordbruksmark än tidigare och att det genomsnittliga priset
per hektar och kubikmeter varit fördelaktigt. Viktigt att påpeka är
även att lagstiftningen inte påverkar förvärv eller försäljning av
fastigheter i bolagsform.

Under året genomfördes avverkningar om 7.493 kubikmeter vilket är
betydligt mindre än ursprungligen planerat. Den genomsnittliga
nettointäkten för genomförda avverkningar under 2015 är 21,8 EUR per
kubikmeter. Befintliga och sökta avverkningstillstånd uppgick vid
utgången av perioden till en sammanlagd volym om ca 20.000
kubikmeter. Avverkningsvolymen för 2015 har påverkats av en markant
försvagning av marknaden under inledningen av året. Planerade
avverkningsvolymer för det första halvåret var ca 15.000 kubikmeter
men beslut fattades av avvakta med ytterligare försäljningar av
rotposter till dess att marknaden återhämtat sig. Försvagningen sågs
som tillfällig och säsongsmässig och planerade avverkningar sköts på
framtiden. Vid utgången av perioden hade ingen märkbar förbättring
skett varför avverkningsvolymerna skjutits ytterligare på framtiden.

Det genomsnittliga historiska förvärvspriset (sedan 2010) per
kubikmeter var ca 18,4 EUR vid utgången av perioden om värdet på
skogs- och jordbruksmarken antas vara noll. Om värdet på
jordbruksmarken beaktas var det genomsnittliga historiska
förvärvspriset ca 15,7 EUR per kubikmeter. Det historiska
genomsnittspriset (sedan 2010) per förvärvat hektar var ca 1.343 EUR.
Det genomsnittliga förvärvspriset under 2015 uppgick till ca 1.099
EUR per hektar vilket motsvarar ca 15,9 EUR per kubikmeter. Det
genomsnittliga förvärvspriset i Sverige (i jämförbara tillväxtzoner)
var ca 59 EUR per kubikmeter under det första halvåret 2015.

Omsättning och resultat

Omsättningen för året uppgick till 204,8 (416,7) TEUR. Intäkterna är
till största del hänförliga till avverkningar. Den svaga
virkesmarknaden har gjort att en stor del av planerade avverkningar
för 2015 skjutits på framtiden. Det har resulterat i att Intäkterna
för perioden har varit betydligt lägre än planerat.

Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas
tillfredställande även om övriga externa kostnader var något högre än
planerat under inledningen av 2015 pga engångskostnader i samband med
övergången till IFRS och kostnader i samband med att fusionera
dotterbolagen Baltic Forest I-IV. Vidare har övriga externa kostnader
ökat pga att VD från och med det första kvartalet 2015 fakturerat sin
ersättning. Personalkostnader har däremot minskat i motsvarande mån.
Det operativa rörelseresultatet uppgick till -306,0 (-97,2) TEUR.

Värdeförändring på skogen uppgick till sammanlagt 1.230,0 (2.603,8)
TEUR och avser skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och
det beräknade verkliga värdet. Den uppskjutna skatten om -231,9
(-340,0) TEUR är beräknat på värdeförändringen. Resultat för perioden
uppgår till 588,4 (2.127,2) TEUR. Inga förändringar har gjorts i
antagandena som ligger till grund för beräkningen av verkligt värde
för perioden. Den relativt stora värdeförändringen i
jämförelsesiffran för 2014 beror till största del på den under andra
kvartalet 2014 genomförda förvärven som mer än fördubblade de samlade
innehaven.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för
röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar,
inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa
kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i
samband med skogsbruket, andra konsulttjänster som bokföring,
revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och
transport m.m. Sedan ingången av 2015 ingår även ersättning till VD i
posten övriga externa kostnader. Rörliga kostnader för
inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av
förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa
fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a.
förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter.

Avverkning och röjning

En stor del av de avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter,
som hade planerats för perioden har inte genomförts på grund av en
markant försvagning av virkesmarknaden under inledningen av året.
Beslut fattades då att avvakta med försäljning av ytterligare
rotposter till dess att marknaden och prisnivåerna på de olika
sortimenten återhämtat sig. Bedömningen var att försvagningen var av
en tillfällig och säsongsbetonad karaktär. Under det tredje och
fjärde kvartalet hade ännu ingen märkbar förbättring noterats varför
beslutet fattades att avvakta ytterligare.

Av en planerad årlig avverkningsvolym om ca 20.000 kubikmeter
avverkades under perioden endast 7.493 kubikmeter varav ca 570 under
det fjärde kvartalet. Avsikten är att kvarvarande volymer kommer att
avverkas under 2016 under förutsättning att prisnivåerna på
framförallt massaved och energisortiment förbättras. Därtill kommer
en tänkt avverkning av större volymer gråal. Dessa avverkningar
kräver inga särskilda tillstånd och kan göras vid behov.
Nettointäkten för gråal är visserligen förhållandevis låg men ger
ändå ett positivt resultat under normala förutsättningar. I dagsläget
är dock prisnivåerna fortsatt låga och även dessa avverkningar har
skjutits på framtiden. Efter gråalsavverkning kan andra, mer
värdefulla bestånd antingen röjas fram eller planteras och därmed öka
värdet på fastigheterna.

Sammanlagt har under året röjning skett av 354 hektar varav 83 hektar
som varit bidragsberättigade. Bidragen genererar nettointäkter om
sammanlagt ca 14,8 TEUR. Avsikten är att röjningsvolymerna kommer
fortsätta bli större.

Finansiering

Under det första kvartalet genomfördes inga nyemissioner och inga lån
togs. Under det andra kvartalet genomfördes en företrädesemission om
2,45 MEUR (22,8 MSEK) som övertecknades. För varje fyra befintliga
aktier oavsett aktieslag kunde en nya B-aktie tecknas.
Emissionskursen var 7,20 kronor per ny B-aktie. Totalt omfattade
emissionen högst 3.171.358 nya B-aktier och tillförde Bolaget 2.457,0
TEUR (22,8 MSEK) före emissionskostnader, som uppgick till sammanlagt
ca 69,2 TEUR. Aktiekapitalet ökade med 355.202,70 Euro. Antalet
aktier efter emissionen uppgår till 15.856.792 varav 15.776.792
B-aktier.

I samband med emissionen återbetalades kortfristiga lån om sammanlagt
607,0 TEUR. Återstående belåning om sammanlagt 1760,5 TEUR utgörs av
långfristiga banklån med en del av skogsinnehaven som säkerhet.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande
offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget
kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet
även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är
det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat
verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden
1,03 (1,05) EUR per aktie.

Ökning av dotterbolagens aktiekapital

Under det tredje kvartalet genomfördes en ökning av de två lettiska
dotterbolagens aktiekapital med 2,0 MEUR vardera. Ökningen gjordes
genom om...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.