Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Latvian Forest: Delårsrapport jan-sep 2019

· Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
· Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
· Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

Delårsrapport jan-sep 2019

· Eget kapital uppgår till 0,604 (1,125) EUR per aktie
· Resultat efter finansiella poster 9 523,4 (2 020,5) TEUR
· Resultat per aktie uppgick till 0,464 (0,099) EUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner
allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning.
Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den
omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och
på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight sker i svenska
kronor.

Verksamhetsberättelse och resultat

Bolagsledningen har koncentrerat på tre huvudspår under det tredje
kvartalet. Det första var att avsluta affären med SCA genom en
överföring av 100 TEUR i justerat positivt nettorörelsekapitalet
enligt aktieöverlåtelseavtalet undertecknat mellan SCA och LFC.
Bolaget har också genomfört en utdelning måndagen den 4 juli 2019
enligt beslut av årsstämman. Utdelning till aktieägarna uppgick till
EUR 0,54 per aktie eller totalt till 11 076 TEUR. Utdelningen
betalades ut i svenska kronor och motsvarade SEK 5,70 per aktie.

Den andra viktiga uppgiften var att identifiera lösningar för krav
rörande ett mellanhavande som avser ersättning för värdeökning i
samband med försäljning av samtliga aktier i de rörelsedrivande
dotterbolagen till tidigare VD och styrelseledamot Fredrik
Zetterström och styrelseordförande Ted Alvenius. Bolaget delar inte
uppfattning med Fredrik Zetterströms och Ted Alvenius om den legala
tolkningen av vinstdelning. Under tredje kvartalet har bolaget
försökt att förlikas med Fredrik Zetterström och Ted Alvenius.

Den 31 oktober har Bolaget informerats att Fredrik Zetterström
inlämnat till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
påkallelsebrev om förenklat skiljeförfarande där Fredrik Zetterström
kräver av bolaget att betala 378 TEUR i vinstandel enligt
Anställningsavtalet. Bolaget bestrider Fredrik Zetterströms talan och
yrkar att den ska ogillas då bolaget anser att VD-avtalet
undertecknat av Fredrik Zetterström den 18 februari 2011 ersätter det
tidigare påskrivna Anställningsavtalet.

I samband med att styrelsen har kommit överens med den tidigare
styrelseordföranden Ted Alvenius kallas aktieägarna den 16 december
till bolagsstämma med förslag att godkänna den preliminära
förlikningen med honom. Förlikningen innebär sammanfattningsvis att
Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk mot LFC om drygt 464
000 EUR jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att
LFC till hans enskilda firma betalar 2 500 000 kr exkl. moms.

Till sist har bolagets styrelse beslutat att fortsätta verksamheten
genom att investera i skogsfastigheter och bedriva aktivt skogsbruk.
Bolagsledningen har under tredje kvartalet aktivt sökt
investeringsmöjligheter som har lett till att LFC förvärvat 3 460
hektar skog och jordbruksmark i Lettland efter periodens utgång. Mera
om dessa investeringar finns i avsnittet om väsentliga händelser
efter periodens utgång. Den 19 augusti bildade LFC ett dotterbolag
med avsikt att investera i skogstillgångar i Lettland - Baltijas Mezu
Investicijas SIA.

Det bokförda resultatet var 9 523,4 (2 020,5) TEUR för det första
halvåret för moderbolaget. Under det tredje kvartalet hade koncernen
negativt operativt rörelseresultat av på 50,1 TEUR.

Enligt tidigare lämnad information har försäljningen resulterat i en
kostnadsökning med ca 670 TEUR av vilka 400 TEUR är en engångskostnad
för avveckling av de befintliga och tidigare
skogsförvaltningsavtalen, kostnader för juridiska rådgivare och ökad
personalkostnad. Bolaget har inte heller genomfört några avverkningar
under året. Det har lett till att koncernen har ett negativt
rörelseresultat motsvarande -806,6 (305,3) TEUR. Bolaget hade 12 198
TEUR i likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet samt hade
betalat handpenningar på fastigheter under inköp motsvarande 211,8
TEUR.

Finansiering

Under de första nio månaderna har inga nyemissioner genomförts.
Bolaget har inga lån.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika
aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida
finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att göras med
företräde för befintliga aktieägare, så kallade
företrädesrättsemissioner. Detta hindrar dock inte att riktade
emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av
fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad
emission kan komma att krävas. Det totala antalet nyemitterade aktier
och det antal aktier som kan tillkomma genom utbyte av konvertibler
eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska
sammanlagt kunna uppgå? till högst det antal som ryms inom det högsta
antalet aktier enligt bolagsordningen. Målsättningen är dock, att
befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission
genomförs.

I samband med ovannämnda beslutade stämman att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska
kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom
eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och
5 aktiebolagslagen.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2 297 307 EUR
fördelat på 80 000 A-aktier och 20 431 061 B-aktier. A-aktier
representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Det s.k.
kvotvärdet av varje aktie uppgår till 0,112 Euro i aktiekapital. De
fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste
uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 %
av rösterna.

Skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker, att det fortfarande
är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter och
fastighetsportföljer, trots rekordstarkt intresse bland investerare
om skogstillgångar i Lettland under 2019. Bolagsledningen har
observerat att många av de lokala skogsavverkningsbolagen drabbas av
likviditetsbrist som leder till att de önskar avyttra sina
fastighetsinnehav av avverkad skog för att få medel för anskaffning
av nya fastigheter. Detta beror på att priserna på virke och massa
har minskats med 10 - 12 % jämfört med förra året samtidigt som
efterfrågan har gått ner. Detta drabbar även privatpersoner som
tidigare valde att sälja fastigheter istället för att genomföra
avverkningarna själva. Deras nettoinkomst från försäljningen minskar
och därför bjuds sådana fastigheter ut till en bredare kundkrets. Det
ger möjlighet för LFC att förvärva fastigheter till ett gynnsamt pris
eftersom bolaget har tillgängliga likvida medel.

Dessutom sonderar en del av de mindre skogsägarna i Skandinavien
möjligheter att sälja sina fastighetsinnehav, av framförallt två
skäl. De administrativa driftskostnaderna relaterade till skogsägande
på utländska marknader ökar och den nya generationen skogsägare vill
inte längre satsa på att äga skog som tillgångsklass utomlands. I
sådana fall är LFC öppet för att förvärva sådana tillgångar genom att
betala delvis med likvida medel och delvis genom att emittera nya
aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB har tecknat köpeavtal för förvärv av 3 460
hektar skog och jordbruksmark i Lettland. Därigenom kommer bolagets
innehav att bestå av 1 874 hektar skogsmark, 1 218 hektar
jordbruksmark samt 368 hektar annan mark. Virkesförrådet uppskattas
uppgå till 306 000 kubikmeter växande skog av vilka 90 700 kubikmeter
är omedelbart avverkningsbara. 763 hektar av jordbruksmarken är
utarrenderad till lokala lantbrukare. Ytterligare 500 hektar
jordbruksmark och annan mark räknar bolagsledningen med att kunna
konvertera till skogsmark. Sammanlagt har bolaget med dessa förvärv
investerat ca. 7 MEUR.

Den största delen eller 2 030 hektar av de nyligen förvärvade
fastigheterna ligger nära Rezekne. Ytterligare 215 hektar med 48 000
kubikmeter virkesbestånd har bolaget förvärvat genom auktion från
Nica kommun i Västra Lettland. 203 hektar har bolaget köpt i närheten
av Rauna i Drusti församling och 540 hektar i andra delar av Livland.

Den 12 november har bolagets styrelse kallat aktieägarna i Latvian
Forest Company AB (publ), till extra bolagsstämma måndagen den 16
december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på
Linnégatan 18 i Stockholm. Styrelsen föreslår bland annat följande
ärenden till dagordningen:

· att besluta om godkännande av förlikningsavtal med Ted Alvenius
· att ändra bolagsordning och besluta att beskriva bolagets
verksamhetsinriktning enligt nedan

· att ändra bolagsordning och besluta om omstämpling av A-aktier
till B-aktier

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman beslutar att godkänna den
preliminära förlikning som träffats med LFC:s tidigare
styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär
sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk
mot LFC om drygt 464 TEUR jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt
bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500 000 kr
exkl. moms.

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningens verksamhetsbeskrivning. Bolaget ska bedriva köp och
försäljning av mark, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland.
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse
innefattande upplåtande av rättigheter till tillgångarna,
marknadsfö...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.