Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Latvian Forest: Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16
december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på
Linnegatan 18 i Stockholm.

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495,
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16
december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på
Linnegatan 18 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast tisdagen den
10 december 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("VPC")
förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast
onsdagen den 11 december 2019.

Anmälan skall ske per telefon +371 29203972, per mail
info@latvianforest.se eller skriftligen till Latvian Forest Company
AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, Sverige. Vid anmälan uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud
bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, senast 10 december 2019 tillfälligt ha
registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
den 10 december 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via
www.latvianforest.lv samt sänds ut till de aktieägare som så begär
och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av förlikningsavtal

7. Beslut om ändring av bolagsordning

8. Beslut om omstämpling av aktier

9. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den
preliminära förlikning som träffats med LFC:s tidigare
styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär
sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk
mot LFC om drygt 464 000 euro jämte ränta, avseende påstådd rätt
enligt bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500
000 kr exkl. moms.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningens verksamhetsbeskrivning.

Föreslagen verksamhetsbeskrivning:

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av mark, företrädesvis men
inte uteslutande i Lettland. Bolaget ska, direkt eller indirekt,
bedriva skogsbruksrörelse innefattande upplåtande av rättigheter till
tillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande
från dessa tillgångar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av
konsulttjänster avseende ovan nämnda bransch, äga och förvalta
fastigheter samt bedriva

därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och
andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och
kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och
skogsindustri, ävensom utöva annan liknande verksamhet.

Föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören,
eller den som styrelsen eller verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering hos av beslutet
Bolagsverket.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att omstämpla 80 000 A
aktier till B aktier. Aktiekapitalet skall uppgå till
2.297.307,432830 EUR fördelat på 20.511.061 aktier.

Föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören,
eller den som styrelsen eller verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget på Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg
och på dess hemsida, www.latvianforest.lv, senast två veckor före
bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt
att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2019
Latvian Forest Company AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/11669/2959633/1139921.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.