Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

LC-Tec Holding: Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 2,5 Mkr (2,9 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,3 Mkr (-0,2 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 Mkr (0,5 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,02 kr (-0,01 kr).

Januari – december

* Nettoomsättningen uppgick till 10,8 Mkr (11,2 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,4 Mkr (-0,6 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,3 Mkr (-0,8 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,02kr (-0,09 kr).
* Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015.

Året 2015 i sammandrag

* Inom produktområdet3D kunde LC-Tec tillsammans med samarbetspartnern
Lightspeed Design, Inc. (USA) konstatera att försäljningen av
polarisationsmodulatorn PolarSpeed® var i nivå med föregående års. Detta
trots viss marknadsmättnad och ökad konkurrens. Den största delen av
försäljningen gick till den internationella biografmarknaden, men en
betydande leverans till en icke-biografapplikation kunde också noteras. Det
totala antalet installerade 3D-system passerade under början av året 2 000
stycken.

* Arbetet inom produktområdetkamera fokuserades främst mot
delområdetND-filter . Utveckling av LC-Tecs patenterade varierbara
ND-filter PolarView® bedrevs inom det VINNOVA-finansierade projektet som
avslutades i mars. Tack vare betydande förbättring av filtrets optiska
kvalitet kunde det strax efter avslutat projekt lanseras och erbjudas som
en enskild komponent.

* För att öka bolagets leveransomfång intensifierades under året samarbetet
med Genus, Ltd. (Hongkong) avseende utveckling av en komplett produkt
baserat på ND-filtret PolarView®. Genus är ett företag som specialiserat
sig på utveckling och försäljning av avancerade kameratillbehör.
Tillsammans kunde bolagen ta fram en linsadapter innehållande LC-Tecs
innovativa ND-filter och de första prototyperna demonstrerades vid den
internationella mässan IBC 2015 (International Broadcasting Convention) i
Amsterdam. Den nya produkten riktar sig i befintligt utförande främst till
professionella videofotografer.

* LC-Tec och det svenska design- och konstruktionsföretaget Top Notch
Design&Engineering inledde under året ett samarbete kring dimbara
solglasögon. Top Notch har under en tid arbetat med utveckling av dimbara
solglasögon under varumärket SKUGGA. Samarbetet syftar till att anpassa
LC-Tecs slutarteknik för denna applikation och tidiga prototyper kunde
visas upp.

* LC-Tecs distributörsnätverk utökades under året med nya distributörer i
Singapore, Storbritannien och Tyskland.

* LC-Tec avyttrade dotterbolaget LightSpace Inc. till det företag som sedan
tidigare är licenstagare till den teknologi som bolaget innehar.

Verksamheten – LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande
kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års
erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter,
inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och
informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till
avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning.
Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information
om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Händelser under fjärde kvartalet

Produktområde: 3D

LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i
3D-systemet DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom
samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används
huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella
biografmarknaden.

Försäljningen under årets fjärde kvartal var i nivå med föregående kvartals.
System levererades bl.a. till Tyskland, Turkiet och Thailand. Leveranserna
inkluderade enheter av det under föregående år lanserade ljuseffektivare
3D-systemet DepthQ® CineBright™. Precis som det konventionella 3D-systemet
DepthQ® baseras den nyutvecklade produkten på LC-Tecs PolarSpeed®-teknik och
använder ljusåtervinning vilket resulterar i väsentligt högre
ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna visa 3D-film med god ljusstyrka
på de större biografdukarna.

Den totala försäljningen under helåret 2015 var förhållandevis god och i nivå
med föregående års.

Produktområde: Kamera

Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdetND-filter
(eng. ”Neutral Density”). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar
ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ
fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och
intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor
bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika
fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett
filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat
ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip
oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt och ändringen
från en nivå till en annan är mycket snabb.

Det tidigare kommunicerade samarbetet med Genus, Ltd. (Hongkong)
intensifierades under perioden för att så snabbt som möjligt vidareutveckla
de tidigare demonstrerade prototyperna av en avancerad linsadapter, baserad
på LC-Tecs patenterade varierbara ND-filter PolarView®, till en färdig
produkt. Framförallt fokuserades utvecklingsarbetet mot optimering av
mekanisk hållare, drivelektronik, samt fjärrkontrollstyrning.
Produktlansering och försäljningsstart beräknas ske under 2016. Den nya
produkten riktar sig i befintligt utförande främst till professionella
videofotografer och kommer att marknadsföras och distribueras av Genus.

ProduktområdetKamera
innefattar även delområdetIndustrikameror och maskinseende
. LC-Tecs japanska distributör Luminex ställde ut vid mässan ITE 2016
(International Technology Exhibition on Image Quality and Equipment) i
Yokohama i december. Förutom ND-filtret PolarView® bedöms ett flertal
LC-baserade produkter som potentiellt intressanta för detta delområde, bl.a.
polarisationsmodulatorer för polarisationsavbildning.

Övrigt

LC-Tec och Top Notch Design&Engineering fortsatte under perioden att samarbeta
kring de tidigare kommunicerade dimbara solglasögonen SKUGGA och tidiga
prototyper kunde demonstreras. Ytterligare utvecklingsarbete kvarstår.

Precision Technologies engagerades som exklusiv distributör i Singapore.
Förutom i Singapore kommer Precision Technologies även att representera
LC-Tecs produkter i Malaysia.

LC-Tec genomförde den sedan tidigare aviserade avyttringen av dotterbolaget
LightSpace Inc., vilket medförde ett positivt resultattillskott om 0,9 Mkr.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (2,9 Mkr)
och resultatet efter finansiella poster till 0,3 Mkr (-0,2 Mkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick
till -0,9 Mkr (0,5 Mkr). Koncernen hade vid periodens utgång en skuld till
Almi Företagspartner på 1 Mkr. Checkkrediten om 3 Mkr var outnyttjad.
Koncernens egna kapital uppgick till 10,8 Mkr vid periodens slut (11,3 Mkr),
och soliditeten uppgick till 77% (83%). Styrelsen föreslår att ingen
utdelning lämnas för 2015.

Antal aktier

Antal utestående aktier vid kvartalets utgång, jämväl som det genomsnittliga
antalet aktier under kvartalet och året, uppgick till 17 272 413.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LC-Tec ställde tillsammans med andra svenska företag ut vid den
internationella fotonikmässan Photonics West 2016 i San Francisco i februari.
Mässan anses vara en av de viktigaste inom området och gav bl.a. god
exponering mot det nya produktområdetindustrikameror och maskinseende
.

Tillsammans med samarbetspartnern Genus Ltd. (Hongkong) demonstrerade LC-Tec
en vidareutvecklad version av den tidigare kommunicerade linsadaptern
innehållande LC-Tecs innovativa ND-filter PolarView® vid den internationella
mässan BVE 2016 (Broadcast Video Expo) i London i februari. Produkten kommer
att säljas som ett kameratillbehör och riktar sig i befintligt utförande
främst till professionella videofotografer. Produktlansering och
försäljningsstart väntas fortsatt att ske under 2016.

LC-Tec avyttrade det vilande dotterbolaget LightSpace Technologies AB.
Transaktionen innebär såväl en positiv resultateffekt (4,1 Mkr) som ett
tillskott av likvida medel (3,2 Mkr) under Q1 2016.

Framtidsutsikter

Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som
erbjuder 3D-system ökar samtidigt som marknaden på sikt kommer att bli
mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta
produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget.

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att
fortsatt vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter för
distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många möjliga
applikationsområden. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya
applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed
intäkter.

Det nya produktområde som i nuläget bedöms som mest lovande är områdetKamera
, innehållande delområdenaND-filter
ochIndustrikameror och maskinseende
. Lansering av en ny produkt för videofotografer planeras att ske under 2016.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma
som i senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport

Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

LC-Tecs årsstämma kommer att äga rum den 11 maj kl.15.00 i bolagets lokaler på
Tunavägen 281, Borlänge.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2016 kommer LC-Tec att rapportera vid följande
tillfällen:

* Tremånadersrapport: 11 maj, 2016
* Halvårsrapport: 26 augusti, 2016
* Niomånadersrapport: 28 oktober, 2016

(För fullständig rapport, se bifogad fil.)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-981 13 79

Ann-Sofie Bülund

Ekonomichef

LC-Tec Holding AB

Tel: 0243-79 40 85

Mail: info@lc-tec.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.