Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

LC-Tec Holding: Delårsrapport 3 månader

Första kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 2,3 Mkr (3,8 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 3,4 Mkr (0,5 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 Mkr (-1,2 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,19 kr (0,03 kr).

Första kvartalet i sammandrag

* Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ®
var något lägre än föregående kvartals. System levererades bl.a. till
Tyskland, Turkiet, Ukraina, Mellanöstern och Thailand.
* Tillsammans med samarbetspartnern Genus Ltd. (Hongkong) demonstrerade
LC-Tec en vidareutvecklad version av den tidigare kommunicerade
linsadaptern innehållande LC-Tecs innovativa ND-filter PolarView® vid den
internationella mässan BVE 2016 (Broadcast Video Expo) i London i februari.
* LC-Tec avyttrade det vilande dotterbolaget LightSpace Technologies AB.

Verksamheten – LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande
kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års
erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter,
inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och
informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till
avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning.
Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information
om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Händelser under första kvartalet

Produktområde: 3D

LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i
3D-systemet DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom
samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används
huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella
biografmarknaden.

Försäljningen under årets första kvartal var något lägre än föregående
kvartals. System levererades bl.a. till Tyskland, Turkiet, Ukraina,
Mellanöstern och Thailand. Leveranserna inkluderade enheter av det
ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBright™. Precis som det
konventionella 3D-systemet DepthQ® baseras denna produkt på LC-Tecs
PolarSpeed®-teknik och använder ljusåtervinning vilket resulterar i
väsentligt högre ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna visa 3D-film med
god ljusstyrka på de större biografdukarna.

Produktområde: Kamera

Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdetND-filter
(eng. ”Neutral Density”). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar
ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ
fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och
intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor
bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika
fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett
filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat
ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip
oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt och ändringen
från en nivå till en annan är mycket snabb.

Tillsammans med samarbetspartnern Genus Ltd. (Hongkong) demonstrerade LC-Tec
en vidareutvecklad version av den tidigare kommunicerade linsadaptern
innehållande LC-Tecs innovativa ND-filter PolarView® vid den internationella
mässan BVE 2016 (Broadcast Video Expo) i London i februari. Produkten kommer
att säljas som ett kameratillbehör och riktar sig i befintligt utförande
främst till professionella videofotografer. Produktlansering och
försäljningsstart väntas fortsatt att ske under 2016. Kvarvarande
utvecklingsarbete rör främst adapterns mekanik- och elektronikdelar vilka
hanteras av LC-Tecs partner. Prestandan hos ND-filtret PolarView® bedöms nu
vara tillräckligt god för denna applikation och filtret är redo för
produktlansering.

Andra kameraapplikationer inkluderarindustrikameror och maskinseende
, och förutom PolarView®-filtret bedöms ett flertal LC-baserade produkter som
potentiellt intressanta för dessa applikationer. Bolaget kommer att fokusera
mer på detta delområde under kommande period.

Övrigt

LC-Tec ställde tillsammans med andra svenska företag ut vid den
internationella fotonikmässan Photonics West 2016 i San Francisco i februari.
Mässan anses vara en av de viktigaste inom området och gav bl.a. god
exponering mot det nya delområdetindustrikameror och maskinseende
inom produktområdetkamera
.

LC-Tec avyttrade det vilande dotterbolaget LightSpace Technologies AB.
Transaktionen innebär såväl en positiv resultateffekt (4,1 Mkr) som ett
tillskott av likvida medel (3,2 Mkr) under Q1 2016.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 2,3 Mkr (3,8 Mkr)
och resultatet efter finansiella poster till 3,4 Mkr (0,5 Mkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick
till -1,5 Mkr (-1,2 Mkr). Bolagets checkkredit som uppgår till 3 Mkr har
varit outnyttjad under perioden.

Koncernens egna kapital uppgick till 15,1 Mkr vid periodens slut (11,8 Mkr),
och soliditeten uppgick till 81% (81%).

Antal aktier

Antalet utestående vid periodens utgång, jämväl som det genomsnittliga antalet
utestående aktier under perioden, uppgick till 17 272 413.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Framtidsutsikter

Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som
erbjuder 3D-system ökar samtidigt som marknaden på sikt kommer att bli
mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta
produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget.

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att
fortsatt vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter för
distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många möjliga
applikationsområden. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya
applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed
intäkter.

Det nya produktområde som i nuläget bedöms som mest lovande är områdetKamera
, innehållande delområdenaND-filter
ochIndustrikameror och maskinseende
. Lansering av en ny produkt för videofotografer planeras att ske under 2016.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma
som i senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport

Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2016 kommer LC-Tec att rapportera vid följande
tillfällen:

* Halvårsrapport: 26 augusti, 2016
* Niomånadersrapport: 28 oktober, 2016

(För fullständig rapport, se bifogad fil.)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-981 13 79

Ann-Sofie Bülund

Ekonomichef

LC-Tec Holding AB

Tel: 0243-79 40 85

Mail: info@lc-tec.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.