Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

LC-Tec Holding: Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 2,2 Mkr (2,4 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,0 Mkr (-0,6 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 Mkr (1,1 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,06 kr (-0,04 kr).

Första halvåret

* Nettoomsättningen uppgick till 4,5 Mkr (6,2 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,3 Mkr (-0,1 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 Mkr (-0,1 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,13 kr (-0,01 kr).

Andra kvartalet i sammandrag

* Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ®
var något högre än föregående kvartals. System levererades bl.a. till
Tyskland och Taiwan.
* Inom det tidigare kommunicerade samarbetet med Genus Ltd. (Hongkong) inom
produktområdetKamera engagerades kameratillbehörstillverkaren Aputure
(Kina) som leverantör av mekanik och elektronik till den linsadapter som
senast demonstrerades vid en branschmässa i februari. Då exklusiviteten för
Genus löpte ut under perioden inleddes nyligen ett direkt samarbete mellan
LC-Tec och Aputure, något som bedöms minimera tiden till lansering av en ny
produkt.
* OmrådetSmarta glasögon , innehållande bl.a. dimbara solglasögon och s.k.
AR-glasögon (eng. ”Augmented Reality”, ”förstärkt verklighet”),
identifierades under perioden som ett nytt prioriterat produktområde.

Verksamheten – LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande
kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års
erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter,
inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och
informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till
avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning.
Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information
om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Händelser under andra kvartalet

Produktområde: 3D

LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i
3D-systemet DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom
samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används
huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella
biografmarknaden.

Försäljningen under årets andra kvartal var något högre än föregående
kvartals. De flesta systemen levererades till distributörer i Tyskland, men
noterbart är också en större leverans på 22 system till Taiwan för
installation hos en enskild biografkedja. Leveranserna inkluderade enheter av
det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBright™. Precis som det
konventionella 3D-systemet DepthQ® baseras denna produkt på LC-Tecs
PolarSpeed®-teknik och använder ljusåtervinning vilket resulterar i
väsentligt högre ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna visa 3D-film med
god ljusstyrka på de större biografdukarna.

Lightspeed och LC-Tec deltog vid den viktiga biografmässan CineEurope i
Barcelona, Spanien, i juni.

Produktområde: Kamera

Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdetND-filter
(eng. ”Neutral Density”). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar
ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ
fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och
intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor
bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika
fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett
filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat
ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip
oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt och ändringen
från en nivå till en annan är mycket snabb.

Inom det tidigare kommunicerade samarbetet med Genus Ltd. (Hongkong)
engagerades kameratillbehörstillverkaren Aputure (Kina) som leverantör av
mekanik och elektronik till den linsadapter som senast demonstrerades vid en
branschmässa i februari. Då exklusiviteten för Genus löpte ut under perioden
inleddes nyligen ett direkt samarbete mellan LC-Tec och Aputure, något som
bedöms minimera tiden till lansering av en ny produkt. Aputure erbjuder redan
idag konventionella linsadaptrar för videokameror, och de förbereder nu en ny
innovativ modell baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®.
Prototyper av ND-filtret levererades under perioden till Aputure, vilka
planerar för produktlansering under hösten 2016.

Andra kameraapplikationer inkluderarindustrikameror och maskinseende
, och förutom PolarView®-filtret bedöms ett flertal LC-baserade produkter som
potentiellt intressanta för dessa applikationer.

Produktområde: Smarta glasögon

ND-filter baserade på LC-Tecs patenterade PolarView®-teknik som används inom
produktområdetkamera
kännetecknas av uniformt ljusgenomsläpp över ett brett intervall av
betraktningsvinklar. En version av denna teknik som möjliggör högre
ljusgenomsläpp i det fullt öppna läget realiserades under den gångna perioden
och prototyper levererades till de dimbara solglasögonen SKUGGA som
samarbetspartnern Top Notch Design för närvarande utvecklar. De nya filtrena
konstaterades ha överlägsen prestanda jämfört med tidigare versioner och
kommer inom kort att demonstreras i glasögonprototyper. Dimbara solglasögon
är endast ett exempel på smarta glasögon. Glasögon med liknande funktion kan
med fördel även användas vid olika sportsammanhang eller vid bil- och
motorcykelkörning. Under senaste tiden har begreppetAR-glasögon
(eng. ”Augmented Reality”, ”förstärkt verklighet”) blivit aktuellt.
AR-glasögon är avsevärt mer avancerade och överlagrar en datorgenerad
virtuell värld på det vanliga synfältet. Tekniken har fått ett enormt
intresse med en mängd möjliga applikationer och många aktörer, inklusive
stora konsumentelektroniktillverkare, utvecklar nu denna typ av glasögon.

Succén Pokémon Go kan nämnas som det första breda genombrottet för en
AR-produkt (eng. ”Augmented Reality”, ”förstärkt verklighet”). I spelet
överlagras de två världarna dock på en display istället för i smarta
glasögon.

LC-Tecs varierbara filter bedöms potentiellt kunna bli en viktig komponent i
AR-glasögon då de kan reglera ljusgenomsläppet från omvärlden och på så sätt
medverka till att blandningsförhållandet mellan den verkliga och den
virtuella världen blir optimalt. Sammantaget bedöms områdetSmarta glasögon
som så pass intressant att det tillsammans med3D
ochKamera
nu utgör ett för bolaget prioriterat produktområde. LC-Tec planerar att ställa
ut vid en viktig AR-mässa under hösten 2016.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 2,2 Mkr (2,4 Mkr) och
resultatet efter finansiella poster till -1,0 Mkr (-0,6 Mkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick
till -0,9 Mkr (1,1 Mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 14,0 Mkr vid
periodens slut (11,2 Mkr), och soliditeten uppgick till 81% (80%).

Antal aktier

Antalet utestående vid periodens utgång, jämväl som det genomsnittliga antalet
utestående aktier under perioden, uppgick till 17 272 413.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Framtidsutsikter

Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som
erbjuder 3D-system ökar samtidigt som marknaden på sikt kommer att bli
mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta
produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget.

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att
fortsatt vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter för
distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många möjliga
applikationsområden. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya
applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed
intäkter.

De nya produktområdena som i nuläget bedöms som mest lovande är områdetKamera
tillsammans med det nyligen identifierade områdetSmarta glasögon
. Lansering av en ny produkt för videofotografer planeras att ske under hösten
2016.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma
som i senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport

Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2016 kommer LC-Tec att rapportera vid följande
tillfällen:

* Niomånadersrapport: 28 oktober, 2016

(För fullständig rapport, se bifogad fil.)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-981 13 79

Ann-Sofie Bülund

Ekonomichef

LC-Tec Holding AB

Tel: 0243-79 40 85

Mail: info@lc-tec.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.