Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

LC-Tec Holding: Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

* Nettoomsättningen uppgick till 3,0 Mkr (2,1 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,1 Mkr (-0,6 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 Mkr (-0,4 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (-0,04 kr).

Januari - september

* Nettoomsättningen uppgick till 7,5 Mkr (8,3 Mkr).
* Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,4 Mkr (-0,8 Mkr).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 Mkr (-0,4 Mkr).
* Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,14 kr (-0,04 kr).

Tredje kvartalet i sammandrag

* Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ®
var något högre än föregående kvartals och bidrog till periodens positiva
resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och
Mellanöstern.
* Inom produktområdet Kamera intensifierades det tidigare kommunicerade
samarbetet med kameratillbehörstillverkaren Aputure. Parterna demonstrerade
vid den internationella mässan IBC 2016 (International Broadcasting
Convention) tillsammans prototyper av en ny innovativ linsadapter baserad
på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®.
* Under perioden genomfördes en omfattande kartläggning av det nyligen
inrättade produktområdet Smarta glasögon , innehållande bl.a. dimbara
solglasögon och s.k. AR-glasögon (eng. ”Augmented Reality”, ”förstärkt
verklighet”). En utredning av olika alternativ för volymtillverkning
inleddes.
* LC-Tec erhöll under perioden en order på ett större utvecklingsprojekt.
Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till
bolagets kärnverksamhet. Ordern är värd motsvarande cirka 1,7 MSEK och
slutleverans beräknas ske under Q2 2017. Projektet kan potentiellt leda
till framtida leveranser.

Verksamheten – LC-Tec i korthet

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande
kristall (eng. liquid crystal ”LC”) teknik. Bolaget har mer än 25 års
erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter,
inkluderande optiska slutare, switchbara filter, polarisationsmodulatorer och
informationsdisplayer. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till
avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning.
Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic MTF. Mer information
om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.

Händelser under tredje kvartalet

Produktområde: 3D

LC-Tecs patenterade polarisationsmodulator PolarSpeed® är grundkomponenten i
3D-systemet DepthQ® som marknadsförs och distribueras exklusivt genom
samarbetspartnern Lightspeed Design, Inc. (USA). Detta system används
huvudsakligen för visning av 3D-filmer på den internationella
biografmarknaden.

Försäljningen under årets tredje kvartal var något högre än föregående
kvartals och bidrog till periodens positiva resultat. De flesta systemen
levererades till distributörer i Europa och Mellanöstern. Leveranserna
inkluderade ett ökat antal enheter av det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ®
CineBright™. Precis som det konventionella 3D-systemet DepthQ® baseras denna
produkt på LC-Tecs PolarSpeed®-teknik och använder ljusåtervinning vilket
resulterar i väsentligt högre ljuseffektivitet. Detta krävs för att kunna
visa 3D-film med god ljusstyrka på de större biografdukarna.

Produktområde: Kamera

Arbetet inom detta produktområde fokuserades vidare mot delområdetND-filter
(eng. ”Neutral Density”). ND-filter, även kallade gråfilter, reducerar
ljusmängden som når kamerasensorn och är av stor betydelse för viss kreativ
fotografering, t.ex. när fotografen önskar att bakgrunden ska bli oskarp och
intresset ska fokuseras mot huvudmotivet och därför fotograferar med stor
bländaröppning. De filter som används idag är baserade på glas med olika
fasta gråskalenivåer. Om fotografen vill ändra gråskalenivå måste således ett
filter bytas ut mot ett annat. Den främsta kundnyttan med ett LC-baserat
ND-filter är att man med ett och samma filter kan erhålla ett i princip
oändligt antal gråskalenivåer. Det kontrolleras elektroniskt och ändringen
från en nivå till en annan är mycket snabb.

Under perioden intensifierades det tidigare kommunicerade samarbetet med
kameratillbehörs-tillverkaren Aputure (Kina). Aputure erbjuder redan idag
konventionella linsadaptrar för video-kameror, och de förbereder nu en ny
innovativ modell baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®. LC-Tec
och Aputure demonstrerade tillsammans prototyper av denna modell vid den
internationella mässan IBC 2016 (International Broadcasting Convention) i
Amsterdam den 9-13 september. Ytterligare tester och viss optimering återstår
innan produkten är redo för lansering, men försäljningsstart under slutet av
2016 är fortfarande möjlig.

Andra kameraapplikationer inkluderarindustrikameror och maskinseende
, och förutom PolarView®-filtret bedöms ett flertal LC-baserade produkter som
potentiellt intressanta för dessa applikationer.

Produktområde: Smarta glasögon

ND-filter baserade på LC-Tecs patenterade PolarView®-teknik som används inom
produktområdetkamera
kännetecknas av uniformt ljusgenomsläpp över ett brett intervall av
betraktningsvinklar. En version av denna teknik som möjliggör högre
ljusgenomsläpp i det fullt öppna läget realiserades nyligen och bedöms kunna
vara lämplig för användning i olikaSmarta glasögon
, bl.a. i de dimbara solglasögonen SKUGGA som samarbetspartnern Top Notch
Design för närvarande utvecklar.

Under senaste tiden har begreppet AR-glasögon (eng. ”Augmented Reality”,
”förstärkt verklighet”) blivit aktuellt. AR-glasögon är avsevärt mer
avancerade än dimbara solglasögon då de överlagrar en datorgenerad virtuell
värld på det vanliga synfältet. Tekniken har skapat ett enormt intresse och
har många tillämpningsområden. Många aktörer, inklusive stora
konsumentelektroniktillverkare, utvecklar nu denna typ av glasögon. Redan
idag används AR-glasögon framgångsrikt inom olika industrier. LC-Tecs
varierbara filter bedöms kunna bli en viktig komponent i vissa AR-glasögon då
de kan reglera ljusgenomsläppet från omvärlden och på så sätt medverka till
att blandningsförhållandet mellan den verkliga och den virtuella världen blir
optimalt.

Under perioden genomförde LC-Tec en omfattande kartläggning av det nyligen
inrättade produktområdetSmarta glasögon
. En utredning av olika alternativ för volymtillverkning inleddes. Då
varierbara filter för smarta glasögon behöver vara böjbara krävs att
tillverkningen sker på plastsubstrat istället för på de glassubstrat som
normalt används.

Övrigt

LC-Tec erhöll under perioden en order på ett större utvecklingsprojekt.
Projektet avser förbättring av prestandan hos en produkt relaterad till
bolagets kärnverksamhet. Ordern är värd motsvarande cirka 1,7 MSEK och
slutleverans beräknas ske under Q2 2017. Projektet kan potentiellt leda till
framtida leveranser.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3,0 Mkr (2,1 Mkr)
och resultatet efter finansiella poster till 0,1 Mkr (-0,6 Mkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick
till -0,9 Mkr (-0,4 Mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 14,1 Mkr vid
periodens slut (10,5 Mkr), och soliditeten uppgick till 85% (73%).

Antal aktier

Antalet utestående vid periodens utgång, jämväl som det genomsnittliga antalet
utestående aktier under perioden, uppgick till 17 272 413.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För att öka kunskapen inom det nyligen inrättade prioriterade
produktområdetSmarta glasögon
, samt för att komma i kontakt med potentiella kunder, ställde LC-Tec ut vid
den kombinerade mässan och konferensen AWE (Augmented World Expo) Europe i
Berlin den 18-19 oktober.

Framtidsutsikter

Framtiden inom 3D-biografindustrin är fortsatt svårbedömd. Antalet aktörer som
erbjuder 3D-system ökar samtidigt som marknaden på sikt kommer att bli
mättad. Trots detta finns goda möjligheter för att verksamheten inom detta
produktområde även fortsättningsvis ska kunna generera intäkter till bolaget.

För att möjliggöra långsiktig stabilitet och lönsamhet avser LC-Tec att
fortsätta att vidareutveckla och lansera nya innovativa LC-baserade produkter
för distribution genom ett utökat partnernätverk. LC-tekniken har många
möjliga applikationsområden. Eftersom det i många fall rör sig om helt nya
applikationsområden råder i nuläget osäkerhet om kommande volymer och därmed
intäkter.

De nya produktområdena som i nuläget bedöms som mest lovande är områdetKamera
tillsammans med det nyligen identifierade områdetSmarta glasögon
. Lansering av en ny produkt för videofotografer planeras att ske under slutet
av 2016.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma
som i senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport

Ovanstående delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2017 kommer LC-Tec att rapportera vid följande
tillfällen:

* Bokslutskommuniké: 24 februari, 2017
* Tremånadersrapport: 10 maj, 2017
* Halvårsrapport: 25 augusti, 2017
* Niomånadersrapport: 27 oktober, 2017

(För fullständig rapport, se bifogad fil.)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson

Styrelseordförande

LC-Tec Holding AB

Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman

VD

LC-Tec Holding AB

Tel: 073-981 13 79

Ann-Sofie Bülund

Ekonomichef

LC-Tec Holding AB

Tel: 0243-79 40 85

Mail: info@lc-tec.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.