Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-12

Lehto Group Oyj: LEHTO GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN; ESITE HYVÄKSYTTY

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,
SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN
TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

LEHTO GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN
HINTAVÄLIN; ESITE HYVÄKSYTTY

Lehto Group Oyj ("Lehto Group" tai "Yhtiö") julkistaa suunniteltuun
listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin ("Listautumisanti",
määritelty tarkemmin alla) alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 29.3.2016
suunnitelmastaan listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki" tai
"Helsingin Pörssi") pörssilistalle. Yhtiön hallitus on varsinaisen
yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt
Listautumisannin järjestämisestä.

Listautumisanti lyhyesti

* Listautumisannin alustava merkintähinta on 4,50-5,10 euroa osakkeelta
("Alustava Hintaväli").
* Suunnitellussa Listautumisannissa: * Yhtiö tarjoaa alustavasti enintään
11.874.705 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
("Yleisöanti") sekä Yhtiön työntekijöille Suomessa ("Henkilöstöanti", ja
yhdessä Instituutioannin ja Yleisöannin kanssa "Osakeanti"). * Lisäksi
tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi
alustavasti enintään 1.732.340 osaketta ("Myyntiosakkeet", ja yhdessä
Antiosakkeiden kanssa "Tarjottavat Osakkeet") institutionaalisille
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Osakemyynti", ja yhdessä
Osakeannin kanssa "Listautumisanti"). * Myyjät ovat antaneet OP
Yrityspankki Oyj:lle lisäosakeoption ("Lisäosakeoptio") ostaa tai hankkia
ostajia 1.470.821 Yhtiön osakkeelle enintään lopulliseen merkintähintaan
yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30 päivän kuluessa siitä, kun
kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ("Osakkeet") on alkanut Helsingin Pörssissä.
* Tietyt institutionaaliset sijoittajat ("Ankkurisijoittajat") ovat kukin
erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannin
lopulliseen merkintähintaan. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten
yhteismäärä on 25 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajia ovat tietyt Danske
Invest Rahastoyhtiö Oy:n rahastot (6,5 miljoonaa euroa), tietyt
OP-Rahastoyhtiö Oy:n rahastot (6 miljoonaa euroa), Mevita Invest Oy (2,5
miljoonaa euroa) ja tietyt SEB Investment Management AB:n edustamat
rahastot (10 miljoonaa euroa).
* Alustavan Hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on noin 204-231
miljoonaa euroa laskettuna ennen Osakeannilla kerättäviä varoja.
* Mikäli Osakeannissa merkitään 60,5 miljoonan euron bruttovaroja vastaava
määrä Antiosakkeita, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita
ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisannin
transaktioarvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 67,3-76,8 miljoonaa
euroa.
* Olettaen, että kaikki Antiosakkeet tulevat merkityiksi Osakeannissa ja alla
määritelty Konversio merkitään täysimääräisesti, Yhtiön Osakkeiden
kokonaismäärä nousee enintään 58.392.838 Osakkeeseen.
* Yleisöannin merkintäaika alkaa 13.4.2016 klo 9.00 ja päättyy viimeistään
25.4.2016 klo 18.00.
* Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 13.4.2016 klo 9.00 ja päättyy
viimeistään 20.4.2016 klo 18.00.
* Instituutioannin ja Osakemyynnin merkintäaika alkaa 13.4.2016 klo 9.00 ja
päättyy viimeistään 26.4.2016 klo 14.00.
* Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla
arviolta 28.4.2016 kaupankäyntitunnuksella "LEHTO".

Hannu Lehto, Lehto Groupin toimitusjohtaja ja perustajaosakas kommentoi:

"Lehto Group on kasvanut voimakkaasti yhdeksi Suomen suurimmista rakennus- ja
kiinteistöalan konserneista. Uskomme, että pörssilistautuminen auttaa meitä
jatkamaan kasvustrategiamme pitkäjänteistä toteuttamista ja parantaa edelleen
Yhtiön tunnettuutta. Toimintaamme ohjaa kehittämämme talousohjatun
rakentamisen toimintamalli, jossa vahvalla suunnittelun ohjauksella ja
moduuleihin perustuvilla innovaatioilla pyrimme uudistamaan rakentamisen
toimintatapoja ja varmistamaan asiakkaillemme kustannus- ja aikahyödyt sekä
rakentamisen korkean laadun. Listautuminen parantaa myös läpinäkyvyyttämme ja
tukee työnantajakuvaamme.
"

Pertti Huuskonen, Lehto Groupin hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

"Lehto Groupilla on talousohjatun rakentamisen toimintamallinsa ja eri
asiakasryhmille konseptoitujen ratkaisujensa ansiosta hyvät
kasvumahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Listautumisen myötä omistuspohjamme
laajenee, ja haluamme tarjota Yhtiön uusille osakkeenomistajille tilaisuuden
olla osana Lehto Groupin tulevaa kehitystä. Listautuminen antaa Yhtiölle
mahdollisuuden jatkaa kasvuaan ja tukee tärkeimpien tulevien strategisten
hankkeiden rahoitusta ja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä.
"

Listautumisen tausta ja hankittavien varojen käyttö

Listautumisen tavoitteena olisi mahdollistaa Yhtiön strategian menestyksekäs
toteuttaminen, jonka tukemiseksi Yhtiö tavoittelee myös uuden pääoman
keräämistä osakeannilla kasvun rahoittamiseksi. Lisäksi listautumisen
odotetaan parantavan Lehto Groupin tunnettuutta ja uskottavuutta sen
nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyötahojen ja
sijoittajien keskuudessa. Yhtiö uskoo, että tunnettuuden ja uskottavuuden
kasvaminen edistää Lehto Groupin liiketoimintaa sekä yksityisen että julkisen
sektorin rakennushankkeissa sekä tukee Yhtiön työnantajakuvaa.
Listautumisannin myötä Yhtiö pyrkii laajentamaan omistuspohjaansa sekä
kotimaisilla että kansainvälisillä sijoittajilla. Yhtiön omistuspohjan
laajentuessa Yhtiöstä riippumattomien osakkeenomistajien lukumäärä kasvaa,
mikä tukee Yhtiön Osakkeen likviditeettiä ja hinnanmuodostusta. Tämän lisäksi
listautuminen tarjoaa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden
käydä kauppaa omistamillaan Osakkeilla markkinaehtoisesti. Listautumisen
odotetaan myös edistävän Yhtiön mahdollisuutta käyttää omia Osakkeita sen
strategiaa tukevien yrityskauppojen rahoittamisessa.

Listautumisannista hankittavilla varoilla pyritään varmistamaan riittävä
omarahoitusosuuden taso Yhtiön tärkeimpien tulevien strategian mukaisten
hankkeiden rahoittamiseksi. Listautumisannilla hankittavia varoja tullaan
käyttämään muun muassa (i) tonttien ja maa-alueiden hankkimiseen; (ii)
moduulituotannon ja konseptirakentamisen kehittämiseen; (iii)
käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviin kohdehankintoihin; (iv)
omaperusteisen toimitilatuotannon kasvattamiseen; ja (v) Yhtiön kasvun myötä
ajankohtaisiksi tuleviin käyttöpääomatarpeisiin, yrityshankintoihin,
kansainvälistymiseen ja strategisiin investointeihin. Listautumisannilla
hankittavat varat mahdollistavat ja edistävät osaltaan myös vieraan pääoman
ehtoisen rahoituksen hankkimista Yhtiön kannalta edullisilla ehdoilla.
Listautumisannilla hankittavien varojen lisäksi Yhtiö tarvitsee
kasvustrategiansa toteuttamiseen myös vieraan pääoman ehtoista rahoitusta,
jota Yhtiö tulee hankkimaan rahoituslaitoksilta pääasiallisesti
projektikohtaisesti.

Tietoa Listautumisannista

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2016 Yhtiön hallituksen
päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta Listautumisannissa
enintään 16.500.000 uudella Osakkeella. Yhtiön hallitus päätti 11.4.2016
varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea
liikkeeseen enintään 11.874.705 Antiosaketta tarjoten Antiosakkeita
Osakeannissa merkittäväksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä Yhtiön
työntekijöille Suomessa.

Listautumisannin yhteydessä Osuuskunta PPO:lla on oman pääoman ehtoisen
vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti oikeus ja velvollisuus konvertoida
vaihtovelkakirjalaina osakkeiksi Listautumisannin yhteydessä ("Konversio").
Konvertoitava lainan määrä on enintään 5.000.000 euroa, kuitenkin siten että
lainaehtojen mukaan Konversiossa tarjotaan enintään 2.918.368 uutta Osaketta.
Osakkeiden merkintähinta Konversiossa on lainaehtojen mukaan 0,92 x
lopullinen merkintähinta Instituutioannissa. Laskettuna Alustavan Hintavälin
alimmalla hinnalla, Konversiossa tarjotaan enintään 1.207.729 uutta Osaketta,
jotka vastaavat enintään noin 2,7 % Osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 2,1 % Listautumisannin jälkeen
edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Antiosakkeet
ja Konversio merkitään täysimääräisesti.

Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 57.185.109
Osakkeeseen ja Konversion jälkeen enintään 58.392.838 Osakkeeseen.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet vastaavat noin 26,2 %
Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin
20,4 % Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa
alustavasti tarjotut Antiosakkeet ja Konversio merkitään täysimääräisesti.

Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi sekä pääomarakenteen vahvistamiseksi.
Omistuspohjan laajentaminen mahdollistaa Osakkeiden hakemisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Hyväksytystä Antiosakkeen
merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse
Osakeannin yhteydessä.

Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 1.732.340 Myyntiosaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.
Myyntiosakkeet vastaavat noin 3,8 % Osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 3,0 % Listautumisannin jälkeen
edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Antiosakkeet
ja Konversio merkitään täysimääräisesti. Myyjät jäävät Listautumisannin
jälkeenkin Yhtiön merkittäviksi osakkeenomistajiksi.

Listautumisannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii OP Yrityspankki Oyj ja järjestäjänä
Pareto Securities Oy (yhdessä "Järjestäjät"). Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. Järjestäjien
oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Listautumisannin ja listautumisen alustava aikataulu (kaikki kellonajat Suomen
aikaa)

* Listalleottoesite hyväksytään: 11.4.2016
* Instituutioannin, Osakemyynnin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika
alkaa: 13.4.2016 klo 9.00
* Instituutioannin, Osakemyynnin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika
voidaan keskeyttää aikaisintaan: 20.4.2016 klo 18.00
* Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta: 20.4.2016 klo 18.00
* Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta: 25.4.2016 klo 18.00
* Instituutioannin ja Osakemyynnin merkintäaika päättyy arviolta: 26.4.2016
klo 14.00
* Listautumisannin tulos ja lopullinen merkintähinta julkistetaan arviolta:
27.4.2016
* Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssin prelistalla arviolta:
28.4.2016
* Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta:
2.5.2016

Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Yhtiön osakkeet eivät ole ennen Listautumisantia olleet kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.
Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla
Helsingin Pörssin prelistalla odotetaan alkavan arviolta 28.4.2016 ja
pörssilistalla arviolta 2.5.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "LEHTO".

Yhtiö on toimittanut listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle.
Finanssivalvonta on hyväksynyt Listautumisannin listalleottoesitteen
11.4.2016. Suomenkielinen listalleottoesite ja markkinointiesite tulevat
olemaan sähköisesti saatavilla Lehto Groupin verkkosi...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.