Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Lehto Group Oyj: LEHTO GROUPIN OSAKKEEN LISÄOSAKEOPTION KÄYTTÖ TÄYSIMÄÄRÄISESTI JA VAKAUTTAMISAJAN KESKEYTTÄMINEN

Pörssitiedote 18.5.2016, klo 10.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,
SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN
TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Lehto Group Oyj:n ("Lehto Group" tai "Yhtiö") listautumisannin pääjärjestäjä
OP Yrityspankki Oyj ("OP") on tänään käyttänyt tiettyjen Yhtiön
osakkeenomistajien ("Myyjät") OP:lle antaman lisäosakeoption
kokonaisuudessaan ostamalla Myyjiltä 1.467.268 Lehto Groupin osaketta.
Samassa yhteydessä OP palauttaa listautumisantiin liittyvän
osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa 1.467.268 Lehto Groupin
osaketta Lehto Invest Oy:lle.

Myyjät ovat myyneet listautumisannissa lisäosakeoptio mukaan luettuna yhteensä
3.199.608 Lehto Groupin osaketta. Myyjät ja muut Yhtiön vanhat
osakkeenomistajat omistavat lisäosakeoption käsittämien osakkeiden myynnin ja
osakelainaussopimuksen perusteella lainattujen osakkeiden palauttamisen
jälkeen 42.110.796 Lehto Groupin osaketta, mikä vastaa noin 72,3 prosenttia
Lehto Groupin osakkeista. Lehto Invest Oy omistaa osakkeiden myynnin ja
osakelainaussopimuksen perusteella lainattujen osakkeiden palauttamisen
jälkeen 21.735.216 Lehto Groupin osaketta, mikä vastaa noin 37,3 prosenttia
Lehto Groupin osakkeista.

Vakauttamistoimenpiteitä ei ole suoritettu listautumisen jälkeen ja OP on
Lehto Groupin osakekurssin kehityksen johdosta keskeyttänyt vakauttamisajan.

Lehto Group Oyj

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Lehto, toimitusjohtaja puh. +358 50 028 0448

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja puh. +358 400 944 074

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus-
ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan
uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat,
Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä
hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin,
jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön
pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015
päättyessä 423 henkilöä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai
välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa,
Kanadassa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa
julkaiseminen tai levittäminen olisi lain vastaista. Tämän tiedotteen
levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua
informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista
mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen
saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu
voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat
tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy
riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että
todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa
lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia
koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia,
tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka
ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai
arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien
tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

OP Yrityspankki Oyj ja Pareto Securities Oy (yhdessä "Järjestäjät") toimivat
ainoastaan Yhtiön neuvonantajina listautumisen yhteydessä. Järjestäjät eivät
pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisen yhteydessä eivätkä ole
vastuussa millekään muulle taholle kuin Yhtiölle neuvonannosta listautumisen
tai siihen liittyvien transaktioiden yhteydessä.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lehto Group Oyj via Globenewswire

HUG#2013494

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.