Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
4.11.2021 klo 7.30

Liikevaihto ja liiketulos laskivat. Tilauskanta ja rahoitusasema pysyivät vakaina.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja tavanomaisesti julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Yhteenveto tammi-syyskuu 2021

[][]
Konserni 1-9/ 1-9/ 7-9/ 2021 7-9/ 2020 1-12/ 2020
2021 2020
Liikevaihto, Meur 278,1 374,9 80,5 120,4 544,7
Liikevaihdon muutos -% -25,8 -5,8 -33,2 % -20,5 % -18,4 %
% %
Liiketulos, Meur -10,7 -7,8 -8,2 -2,6 -2,9
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,9 -2,1 -10,1 % -2,2 % -0,5 %
% %
Kauden tulos, Meur -12,1 -9,0 -7,8 -3,2 -8,2

Tilauskanta kauden lopussa, 503,2 512,8 503,2 512,8 426,3
Meur
Osakekohtainen tulos, Eur[ -0,14 -0,13 -0,09 -0,05 -0,12
1)]
Rahavarat, Meur 52,3 57,5 52,3 57,5 105,1
Rahoitusvelat, Meur 63,3 106,5 63,3 106,5 80,4
Vuokrasopimusvelat, Meur[2)] 93,4 55,3 93,4 55,3 33,3
Omavaraisuusaste, % 33,0 31,3 33,0 % 31,3 % 38,7 %
% %
Nettovelkaantumisaste, % 93,7 101,3 93,7 % 101,3 % 7,0 %
% %
Omavaraisuusaste ilman IFRS 45,7 37,7 45,7 % 37,7 % 43,2 %
16 vuokrasopimusvelkoja, % % %
Nettovelkaantumisaste ilman 9,9 % 47,5 9,9 % 47,5 % -19,9 %
IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, %
%

1. 1-9/2020 osakekohtainen tulos on oikaistu joulukuussa 2020 toteutetun osakeannin mukaisesti.
2. Vuokrasopimusvelat liittyvät pääosin yhtiön rakennushankkeiden vuokratontteihin, joihin liittyvä vuokravelvoite vuokrakauden loppuun saakka kirjataan IFRS 16 mukaisesti velaksi.

  • Tammi-syyskuun liikevaihto laski 25,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 278,1 (374,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.
  • Liiketulos oli -10,7 (-7,8) miljoonaa euroa. Tappiollisen liiketuloksen taustalla ovat joidenkin toimitilahankkeiden tappiollisuus ja viiveet niiden toteutuksessa, kohonneet materiaalikustannukset ja heikko rakennusmateriaalien saatavuus, viiveet uusien rakennushankkeiden käynnistymisessä sekä yhtiön tämän hetken volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut.
  • Taseasema pysyi hyvänä. Katsauskauden päättyessä rahoitusvelkojen määrä (korolliset velat ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja) oli 63,3 miljoonaa euroa (80,4 miljoonaa euroa 31.12.2020) ja kassavarat 52,3 miljoonaa euroa (105,1 miljoonaa euroa 31.12.2020). Kassavarojen väheneminen johtui nettokäyttöpääoman kasvusta ja rahaa sitoutui erityisesti meneillään oleviin rakennushankkeisiin, joista syntyi kassamenoja enemmän kuin mitä asiakkailta saatiin kassatuloja.
  • Tilauskanta kasvoi 503,2 miljoonaan euroon (426,3 miljoonaa euroa 31.12.2020). Tilauskanta kasvoi molemmilla palvelualueilla.

Liikevaihto 7-9/2 7-9/20 Muutos 1-9/20 1-9/2020 Muutos 1-12/2020
palvelualueittain, 021 20 Q3 21
Meur
Asunnot 39,9 79,4 -49,8 164,2 245,8 -33,2 % 372,9
%
Toimitilat 40,6 41,1 -1,1 % 113,9 129,1 -11,7 % 171,7
Yhteensä 80,5 120,4 -33,2 278,1 374,9 -25,8 % 544,7
%

Toimitusjohtaja Juuso Hietanen:

"Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli tappiollinen ja myös koko vuoden 2021 tulos tulee olemaan tappiollinen. Tämän taustalla ovat erityisesti joidenkin toimitilahankkeiden tappiollisuus ja viiveet niiden toteutuksessa, kohonneet materiaalikustannukset, heikko rakennusmateriaalien saatavuus sekä viiveet uusien rakennushankkeiden käynnistymisessä.  Poikkeuksellinen kustannusnousu vaikuttaa myös useaan juuri alkaneeseen tai alkavaan projektiin, jossa urakkahinta on sidottu aiemmin eikä kustannusnousua saada täysimääräisesti korvattua.

Kolmannella vuosineljänneksellä keskityimme meneillään olevien projektien edistämiseen, mutta panostimme myös toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Olemme selkeyttäneet projektien arviointi-, aloitus- ja hyväksyntäkäytäntöjä sekä toteuttaneet muutoksia organisaatiossa ja edistäneet tehdasvalmisteiseen puukerrostaloon liittyviä suunnitelmia ja toimintatapoja.  Näiden toimenpiteiden taloudellinen vaikutus näkyy kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä.

Lyhyemmällä tähtäimellä tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat katsauskaudella käynnistyneet 17 asunto- ja hoivarakentamishanketta, 8 käynnistettyä putkiremonttihanketta, hyvin onnistunut Kivistön kauppakeskuksen myynti syyskuun lopussa sekä sopimukset 12 uudesta toimitilahankkeesta. Tilauskantamme hieman kasvoi edellisestä neljänneksestä 503 miljoonaan euroon.

Meillä on hyvä ja pitkä kokemus puu- ja betonirakenteisten kerrostalojen toteuttamisesta, hallimaisten rakennusten toteuttamisesta ja putkiremonteista. Nämä ovat meille perustekemistä ja niissä onnistumme pääsääntöisesti hyvin. Myös viimeisimmät kouluhankkeet ja hoivakohteet ovat menneet suunnitelmien mukaisesti.

Tulemme keskittymään pitkien ja monimuotoisten toimitilahankkeiden projektihallinnan parantamiseen.  Näissä vaativimmissa hankkeissa meillä on sekä hyvin menneitä että heikosti kannattavia projekteja. Merkittävimmät erot syntyvät ennen työmaan aloitusta tehtävissä suunnittelu- ja valmistelutöissä. Työmaavaihe on kriittinen vaihe tuloksen toteutumisen kannalta, mutta katepotentiaali luodaan jo suunnitteluvaiheessa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnittelemme vuoden 2022 toimintaa sekä terävöitämme Asunnot-palvelualueen strategiaa. Toimitilat-palvelualueen strategiaa työstämme palvelualueen uuden johtajan tullessa mukaan vuoden 2022 alkupuolella."   

Vuoden 2021 näkymät

Lehto alensi vuotta 2021 koskevaa taloudellista ohjausta 18.10.2021 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti.

Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 20 % (vuoden 2020 liikevaihto 544,7 miljoonaa euroa), ja että liiketulos on negatiivinen.

Heikentyneen näkymän taustalla ovat erityisesti joidenkin toimitilahankkeiden tappiollisuus ja viiveet niiden toteutuksessa, kohonneet materiaalikustannukset ja heikko rakennusmateriaalien saatavuus, sekä viiveet uusien rakennushankkeiden käynnistymisessä.

Keskeisimmät vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymistä koskevat riskit liittyvät raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen ja hintojen nousuun sekä joidenkin meneillään olevien toimitilahankkeiden loppuunsaattamisen aikatauluihin ja kustannuksiin.

Aikaisempi ohjaus oli:

Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 15-20 % (544,7 miljoonaa euroa vuonna 2020), ja että liiketulos on positiivinen. Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan painottuvan vuoden viimeiselle neljännekselle.

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

ASUNNOT

Asunnot-palvelualueen liikevaihto laski 33,2 % vertailukaudesta 164,2 (245,8) miljoonaan euroon. Erityisesti kaudella tuloutuneiden omaperusteisten hankkeiden määrä väheni, mutta myös urakoina myytyjen hankkeiden volyymin oli vertailukautta vähäisempi. Katsauskaudella myytiin 1 265 asuntoa, joista valtaosa liittyi urakkahankkeisiin.

Myydyt asunnot katsauskaudella, kpl 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Urakka 1 050 1 311 1 582
Omaperusteiset 215 366 528
Myydyt asunnot katsauskaudella yhteensä 1 265 1 677 2 110

Kaudella valmistui 641 (928) asuntoa ja aloitettiin 1 185 (1 282) uuden asunnon rakentaminen. Aloitetut kohteet sijaitsivat Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Katsauskauden päättyessä rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä oli 1 988 (1 749) kpl.

Rakenteilla olevat asunnot, kpl 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Rakenteilla kauden alussa 1 444 1 485 1 485
+ kaudella aloitetut 1 185 1 282 1 508
- siirtynyt projekti -90 -90
- kaudella valmistuneet -641 -928 -1 459
Rakenteilla olevat asunnot yhteensä 1 988 1 749 1 444

Myymättömien valmiiden tai rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 266 kpl (361 kpl 30.9.2020). Näistä valmiita ja myymättömiä asuntoja oli 27 kpl (40 kpl). Asuntohankkeiden painopiste on edelleen urakkahankkeissa, mutta omaperusteisten hankkeiden osuutta pyritään maltillisesti kasvattamaan. Urakassa kaikki asunnot katsotaan myydyksi urakkasopimuksen tekohetkellä.

Asuntoja myymättä, kpl 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Rakenteilla olevat 266 321 118
Valmiit 27 40 56
Asuntoja myymättä yhteensä 293 361 174
  johon sisältyvät DWS-kohteet - 80 -

Asunnot-palvelualueen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 276,0 miljoonaa euroa (232,1 miljoonaa euroa 31.12.2020). Katsauskaudella myytiin useita kohteita institutionaalisille sijoittajille sekä aloitettiin omaperusteisia hankkeita erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Asuntotuotannon tilauskantaan huomioidaan käynnistetyistä omaperusteisista hankkeista se osa, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Omaperusteinen rakennushanke sisällytetään tilauskantaan, kun rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu.

Asuntorakentamisen kysyntä pysyi hyvänä koronaepidemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Katsauskaudella allekirjoitettiin useita sopimuksia urakoina myytävistä asuntokohteista sekä hoiva- ja palveluasumisen kohteista osana asuntokokonaisuutta. Rahoituksen saatavuus ja hinta vaikuttavat edelleen omaperusteisten hankkeiden aloituksiin.

Hoivarakentamisen volyymi oli hieman vertailukautta alhaisempi johtuen hankkeiden vähäisestä määrästä. Katsauskaudella valmistui 3 (4) hoivakotia ja kauden päättyessä rakenteilla oli 2 (3) hoivakotia. Hoiva- ja palveluasumisen hankkeita on neuvotteluvaiheessa sekä yksittäisinä kohteina että osana keskustojen ja lähiöiden suurempia kokonaisuuksia. Lehto arvioi hoiva- ja palveluasumisen kysynnän kasvavan pidemmällä aikajänteellä.

Putkiremonttitoiminta jatkui vakaana ja katsauskaudella valmistui 7 (8) hanketta. Kauden päättyessä rakenteilla oli 11 (11) kohdetta. Työmaat ovat jatkuneet koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta hyvin. Kysyntätilanne on pysynyt hyvänä ja yhtiö näkee, että putkiremonttien tarve tulee jatkumaan tasaisena myös tulevaisuudessa.

TOIMITILAT

Palvelualueen liikevaihto laski 11,7 % vertailukaudesta 113,9 (129,1) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski erityisesti koulu- ja päiväkotiliiketoiminnassa Lehdon aiempaa selektiivisemmän hankevalintaprosessin takia.

Katsauskaudella valmistui ja luovutettiin 9 toimitilakohdetta (15 kohdetta 1-9/2020). Kauden päättyessä rakenteilla oli 19 (14) kohdetta, joista merkittävimpiä ovat Vantaan Kivistöön rakennettava lähipalvelukeskus, kolme hotellihanketta pääkaupunkiseudulla, Fennovoiman toimistorakennus Pyhäjoella sekä Kemin satamaan rakennettava selluvarasto. Viidestä rakenteilla olevasta toimitilahankkeesta syntyy tappioita vuodelle 2021.

Katsauskaudella allekirjoitettiin uusia urakkasopi...

Författare Cision