Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-24

LeoVegas AB: Styrelsen i LeoVegas föreslår nytt incitamentsprogram och beslutar om makulering av tidigare utgivna teckning...

Styrelsen i LeoVegas AB (publ), ("LeoVegas" eller "Bolaget") har beslutat att
föreslå ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
anställda genom emission av 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget
Gears of Leo AB och efterföljande överlåtelse till deltagarna. Detta
incitamentsprogram föreslås ersätta det tidigare programmet om 1 000 000
teckningsoptioner som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2017. Styrelsen
har även beslutat att makulera de teckningsoptioner som emitterades enligt
beslutet från årsstämman. Styrelsen offentliggör idag en kallelse till extra
bolagsstämma att hållas den 23 augusti 2017.

Nytt incitamentsprogram och makulering av teckningsoptioner

Enligt ersättningsutskottets rekommendation har styrelsen för Bolaget
föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett nytt
incitamentsprogram genom emission av 1 000 000 teckningsoptioner till Gears
of Leo AB ("Dotterbolaget
") med efterföljande överlåtelse till ledandebefattningshavare, anställda och
övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("Incitamentsprogram II
2017/2020
").

Årsstämman beslutade den 17 maj 2017 om emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner för att införa ett incitamentsprogram för koncernens
anställda ("Incitamentsprogram I 2017/2020
"). Samtliga teckningsoptioner tecknades av Dotterbolaget och registrerades
hos Bolagsverket den 31 maj 2017. Incitamentsprogram II 2017/2020 syftar till
att ersätta Incitamentsprogram I 2017/2020.

Skälet till att styrelsen föreslår ett nytt program är att kursutvecklingen på
Bolagets aktie utvecklats i stark positiv riktning. Kursen steg från 38
kronor den 12 april 2017 då kallelse till årsstämman skedde till 59,25 kronor
den 31 maj 2017 då sista dag för anmälan för deltagande i Incitamentsprogram
I 2017/2020 var, vilket påverkade programmets mekanik negativt och medförde
att det ekonomiska ändamålet med programmet helt sattes ur spel, varför
styrelsen nu föreslår ett nytt incitamentsprogram.

Styrelsen har även den 23 juli 2017 beslutat att makulera samtliga utestående
teckningsoptioner i Incitamentsprogram I 2017/2020, vilket innebär att inga
ytterligare utspädningseffekter på antalet aktier i Bolaget kommer tillkomma
i och med Incitamentsprogram II 2017/2020.

Sammanfattning av Incitamentsprogram II 2017/2020

* Emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets
aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000,000022 euro
* Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Dotterbolaget med rätt
och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta
teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och
nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller koncernen, till
ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black&Scholes
värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
* Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget till optionens
marknadsvärde vid teckningstillfället i enlighet med Black&Scholes
värderingsmodell.
* Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget
under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.
* Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 170 procent av
genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden från och med den 9
augusti 2017 till och med den 22 augusti 2017 framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First
North Premier officiella kurslista för aktie i Bolaget (103,25 kronor
baserat på en preliminär beräkning).
* Överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda ska ske till ett pris
motsvarande optionens marknadsvärde dagen före överlåtelsedagen, vilket
innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i
samband med överlåtelse av teckningsoptioner.
* Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat
på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 60,75 kronor, 3,01
kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 103,25 kronor per
aktie. Black&Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med
antagande om en riskfri ränta om -0,45 procent och en volatilitet om 31
procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga
värdeöverföringar till aktieägare.
* Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en teckningskurs om
103,25 kronor kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om 103 250
000 kronor.
* Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram II 2017/2020
beräknas uppgå till högst cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget
utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner), förutsatt full
teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner och att
optionerna under det tidigare Incitamentsprogram I 2017/2020 makuleras.
Utspädningseffekten av Incitamentsprogram II 2017/2020 med hänsyn tagen
till samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till
cirka 2,92 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget,
förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
sker och att optionerna under det tidigare Incitamentsprogram I 2017/2020
makuleras.

Extra bolagsstämma

Incitamentsprogram II 2017/2020 förutsätter beslut av extra bolagsstämma och
en fullständig beskrivning av programmet kommer finnas tillgänglig i
kallelsen till bolagsstämma. Den extra bolagsstämman är planerad till den 23
augusti 2017 och avses att hållas i Baker&McKenzie advokatbyrås lokaler på
Vasagatan 7 i Stockholm. Kallelsen till stämman offentliggörs idag genom
pressmeddelande och beräknas att publiceras den 26 juli 2017 i Post- och
Inrikes Tidningar och finns tillgänglig från dagens datum på Bolagets
webbplats www.leovegasgroup.com. Att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet den 26 juli 2017.

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 24 juli 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22,
gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20,
philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett
inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark
tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa
verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ)
investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt
företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet
internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser.
Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the
year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR
Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den
senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående
spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt
varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring
attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har
sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på
First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om
LeoVegas på
www.leovegasgroup.comeller
www.leovegas.com.

Styrelsen i LeoVegas fo?resla?r nytt incitamentsprogram
http://hugin.info/171540/R/2122422/809276.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LeoVegas AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.