Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-07

LeoVegas Mobile Gaming Group: Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.  

Information med anledning av Covid-19
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt den 11 maj 2021.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 maj 2021;
2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 10 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 3 maj 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till LeoVegas AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 10 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 10 maj 2021 avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och  koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
1.
1.
1.
1.
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val till styrelsen och av revisorer
10. Val av styrelseordförande
11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
12. Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2021/2024
a. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget 2021/2024
b. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
c. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
16. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av Röstlängd                    
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Val av en justeringsmAn                                                
Styrelsen föreslår jur. kand. Ian Gulam, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersons uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,60 kr per aktie, totalt 160 290 602 kronor. Utdelningen föreslås att utbetalas vid fyra tillfällen med 0,40 kronor per aktie.

Utdelning Sista handelsdag med Avstämningsdag Dag för Belopp (SEK)
nr rätt till utdelning utbetalning
1 11 maj 2021 14 maj 2021 19 maj 2021 0,4
2 5 juli 2021 7 juli 2021 12 juli 0,4
2021
3 5 oktober 2021 7 oktober 2021 12 oktober 0,4
2021
4 4 januari 2022 7 januari 2022 12 januari 0,4
2022

Punkterna 8-10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val till styrelsen och av revisorer samt val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till högst 3 000 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 800 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 325 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Norman, Anna Frick, Fredrik Rüden, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Torsten Söderberg och Hélène Westholm. Det föreslås även att Per Norman omväljas som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com och i årsredovisningen för 2020.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas.

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

  • ordförande vid årsstämman;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
  • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
  • val och arvodering av Bolagets revisor; och
  • principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Valberedningens ledamöter
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de fyra största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst fyra ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.