Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

LeoVegas Mobile Gaming Group: Kallelse till extra bolagsstämma i LeoVegas AB (publ)

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019
kl. 17.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i
Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.00.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är torsdagen den 22 augusti 2019. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste senast torsdagen den 22 augusti 2019 genom förvaltarens försorg
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt
att delta i stämman;

· dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 22
augusti 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med
adress Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101
23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "LeoVegas EGM 2019"), eller per
e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren
ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig
representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara
ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara
äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre
period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt
Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av
desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm
(vänligen märk kuvertet "LeoVegas EGM 2019"), eller per e-post till
ian.gulam@bakermckenzie.com, och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast
torsdagen den 22 augusti 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

3 Val av en eller två justeringsmän

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordning

6 Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2019/2022

a. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget 2019/2022
b. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
c. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

7 Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Carl
Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid
stämman.

Punkt 6: Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av
teckningsoptioner 2019/2022

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om
emission av teckningsoptioner enligt följande.

Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget, i likhet med tidigare incitamentsprogram, är att
skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent
och engagerad personal. Styrelsen finner att det ligger i
aktieägarnas intresse att koncernledning, ledande befattningshavare
och övriga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god
värdeutveckling av aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang
förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och
resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för
deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan
den deltagande och Bolagets aktieägare.

A. Emission av teckningsoptioner 2019/2022
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad
emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning
av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst EUR 12 000. För
beslutet ska följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det indirekt helägda
dotterbolaget Gears of Leo AB, org.nr 556939- 6459 ("Dotterbolaget"),
med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till
medarbetare inom koncernen enligt nedan.

2. Överteckning kan inte ske.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen
investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av
aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet
omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent
och engagerad personal.

4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter extra
bolagsstämman.

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i
Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske
under perioden från och med den 1 september 2022 till och med den 30
september 2022, eller sådant tidigare eller senare datum som framgår
av optionsvillkoren enligt punkt 11 nedan.

8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq OMX Stockholms officiella
kurslista för aktien under perioden om fem handelsdagar närmast innan
extra bolagsstämman. Dagen för extra bolagsstämma är den 28 augusti
2019, vilket medför att nämnda period om fem handelsdagar närmast
innan extra bolagsstämma blir den 21 augusti 2019 till och med den 27
augusti 2019. Teckningskursen per aktie ska dock lägst uppgå till 50
kronor.

9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra
rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag
för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom
utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

10. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte
överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får
makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget.
Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

11. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.

B: Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner Dotterbolagets
överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma
högst 50 av styrelsen utvalda personer i koncernledning, ledande
befattningshavare och nyckelpersoner ("Deltagarna").

Bolagets styrelseledamöter samt grundare Gustaf Hagman och Robin
Ramm-Ericson ska inte omfattas av programmet.

1. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva så många av det
totala antalet optioner som framgår av nedanstående tabell. För det
fall att någon eller några Deltagare inte förvärvar hela sin andel,
har Dotterbolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) Deltagare att
förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska i första hand
tillkomma Deltagare av Kategori A, i andra hand Deltagare av Kategori
B och i tredje hand Deltagare av Kategori C.

+-----------------+---------+-----------------+-----------------+
|Kategori |Antal |Antal |Totalt antal |
| |Deltagare|teckningsoptioner|teckningsoptioner|
| | |per Deltagare | |
+-----------------+---------+-----------------+-----------------+
|Koncernledning |Högst 10 |40 000-100 000 |400 000-1 000 000|
|("Kategori A") | | | |
+-----------------+---------+-----------------+-----------------+
|Ledande |Högst 30 |10 000-20 000 |250 000-500 000 |
|befattningshavare| | | |
|("Kategori B") | | | |
+-----------------+---------+-----------------+-----------------+
|Övriga |Högst 30 |5 000-10 000 |125 000-250 000 |
|nyckelpersoner | | | |
|("Kategori C") | | | |
+-----------------+---------+-----------------+-----------------+

2. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till
ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde
för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet
har preliminärt beräknats till cirka EUR 0,40 per option baserat på
en aktiekurs om EUR 3,51 och en teckningskurs om EUR 4,65.

3. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga
villkor inklusive en rätt för Bolaget och dotterbolaget till återköp
av teckningsoptionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör.

4. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av
teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens
bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska
insatser.

5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 11
september 2019. Bolagets styrelse ska emellertid äga rätt att
förlänga tiden för anmälan om förvärv.

C: Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

1. Utspädning - Vid full nyteckning med stöd av samtliga
teckningsoptioner kan 1 000 000 nya aktier ges ut motsvarande en
utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och
röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan
komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm. - Bolagets
resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då
teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för
aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per
aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten
av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt
resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet.
Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket
innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga
personalkostnader för Bola...

Författare Cision News