Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Lerøy Seafood Group ASA: Foreløpige finansielle tall 2019

FJERDE KVARTAL OG TOTALT I 2019  

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.239 i fjerde
kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 5.340 i samme periode i 2018. I
kvartalet ble det høstet 43 tusen tonn, sløyd vekt, laks og ørret, mot 49
tusen tonn sett i forhold til samme periode i 2018.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble
MNOK 769 i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 948 i fjerde kvartal
2018. Eksludert inntjening fra Villfangst, tilsvarer dette et
driftsresultat per kilo før biomassejustering på NOK 17,0 i fjerde kvartal
2019, mot NOK 18,1 sett i forhold til i samme periode i fjor.

For året 2019 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 20.427,
sammenlignet med MNOK 19.838 i 2018. Driftsresultatet før verdijusteringer
knyttet til biologiske eiendeler for året 2019 var MNOK 2.734, sammenlignet
med MNOK 3.569 i 2018. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til
biologiske eiendeler for 2019 var MNOK 2.718 sammenlignet med MNOK 3.697 i
2018.

* Fjerde kvartal har vært preget av ekstremt volatile priser for
atlantisk laks, men underliggende utvikling i kvartalet, og
resultatet, har i stor grad vært som forventet, sier konsernleder
Henning Beltestad. For 2019 som helhet har vi hatt noen ufortsette
hendelser i havbruk, som har påvirket høstet volum og derigjennom
kostnadsnivået negativt, i hvitfisk har landindustrien vært
utfordrende, mens vi har hatt en god utvikling i
nedstrømsaktivitetene. Ved inngangen til 2020 mener vi Lerøy er godt
posisjonert for lønnsom vekst i årene som kommer, fortsetter
Beltestad.

Netto rentebærende gjeld den 31.12.2019 var MNOK 2.641 og egenkapitalgraden
var 58,8 prosent.

SEGMENT VILLFANGST

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Lerøy Havfisk
har ti trålere i drif, inludert den nyeste tråleren «Kongsfjord» som ble
levert, og satt i drift, i februar 2020.

Totalt fangstvolum i Lerøy Havfisk var 12 949 tonn i fjerde kvartal 2019,
mot 11 515 tonn i samme periode i 2018. Av hovedarter var fangstvolumet i
fjerde kvartal 2019, 7 215 tonn torsk, 1 907 tonn hyse og 1 595 sei. For
tilsvarende periode i 2018 var fangstvolumet 6 534 tonn torsk, 961 tonn
hyse og 2 568 tonn sei. Samlet gjennomsnittlige priser for alle arter økte
med 11 prosent i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i 2018,
dette kan i det vesentligste forklares med økt fangstandel av fiskeslag med
høyere verdi. Oppnådde priser på torsk økte med 10 prosent, hyse med 14
prosent og sei med 10 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2018.

LNWS? primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk.
Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge,
fem av anleggene er leid av Lerøy Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge
har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter
sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom 2018 og inn i 2019,
noe som kortsiktig alltid er en utfordring i bearbeidingsleddet.

I sum bidro segmentet i kvartalet med en EBIT på MNOK 42, sammenlignet med
MNOK 54 i samme periode i 2018. For året 2019 har segmentet bidratt med en
EBIT på MNOK 293, sammenlignet med MNOK 388 i 2018.

* Det har vært et godt år for fangstleddet, forteller konsernleder
Henning Beltestad. Men, høye råstoffpriser gir utfordringer for
landindustrien i Norge. Konsernet har de senere år iverksatt en lang
rekke tiltak innen produksjon- og på markedssiden for å bedre
inntjeningen i landindustrien og har en forventning om at man utover
i 2020 begynner å se positive effekter av de tiltak som er iverksatt
og gjennomført, sier Beltestad.

SEGMENT HAVBRUK

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til
biologiske eiendeler i på MNOK 597 i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med
MNOK 786 i samme periode i 2018. I perioden har Havbruk slaktet 43 tusen
tonn sammenlignet med 49 tusen tonn i fjerde kvartal 2018. Sammenlignet med
samme kvartal i 2018 er prisoppnåelsen noe høyere, men uttakskostnadene
økte hovedsakelig som følge av lavere uttaksvolum.

I fjerde kvartal 2019 leverer Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 25,4, Lerøy
Midt på NOK 10,7 og Hordaland på NOK 7,0/kg. I sum er EBIT/kg i segmentet
ned fra NOK 15,9 i fjerde kvartal 2018 til NOK 14,0 i fjerde kvartal 2019.

* Segment Havbruk er påvirket av noen uforutsette hendelser i 2019, som
har påvirket høstet volum negativt og derigjennom også kostnadsnivået
per kilo. For 2020 og årene som kommer forventer vi at konsernets
investeringer i smolt gradvis skal gjøre seg gjeldene i høyere volum,
og at dette volumet også skal bidra til en reduksjon i konsernets
kostnader per produsert kilo rødfisk, sier konsernleder Beltestad.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

I segmentet VAPS&D var omsetningen i fjerde kvartal 2019 MNOK 4.962 som er
en reduksjon på 3 % sammenlignet med samme kvartal i 2018. Driftsresultat
før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler økte fra MNOK 134 i
fjerde kvartal 2018 til MNOK 162 i fjerde kvartal 2019. Det er områder som
er utfordrende, men utviklingen i VAPS&D har vært god gjennom kvartalet.

* I segment VAPS&D har utviklingen vært god gjennom fjerde kvartal,
sier konsernleder Henning Beltestad. Selv om det fortsatt er områder
som er utfordrende i segment, er det konsernets ambisjon at
aktivtetsnivået og inntjeningen skal fortsette å vokse gjennom 2020
og i årene som kommer, sier Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil i fjerde kvartal,
betydelig påvirket av relativt store variasjoner i eksport volumet fra
Norge, og med dette fortsetter det svært volatile prisbildet vi har sett i
laksemarkedet senere år. Ser man imidlertid på trendene fra år til år,
opplever konsernet at underliggende etterspørsel etter laks og sjømat
fortsatt er god. Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel
tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer.

Produksjonen i konsernets havbruksoperasjoner har i 2019 hatt flere til
dels uforutsette produksjonsforstyrrelser. Lerøy Aurora sin produksjon har,
som tidligere beskrevet, blitt negativt påvirket av brann i smoltanlegg og
oppblomstring av toksiske alger. I Lerøy Midt hadde produksjonsmessig et
godt første halvår, men tapte betydelig tilvekst sammenlignet med
forventning i andre halvår. Lerøy Sjøtroll sin produksjon preges fortsatt
av at vi ennå ikke oppnår den smolt-yield som har vært forventet.

Styret er ikke fornøyd med prestasjonene innenfor havbruk i 2019, men er
styrket i oppfatningen om at de tiltak som er iverksatt, og de
investeringer som er gjennomført, vil gi en positiv utvikling gjennom økte
volum og bedret konkurransekraft i årene som kommer.

Konsernet har de senere årene fulgt en langsiktig investeringsplan for å
øke produksjonen av større smolt, også såkalt postsmolt. Lerøy Sjøtroll
sitt nye anlegg på Fitjar i Vestland, med en kapasitet på vel 4.000 tonn
biomasseproduksjon, er ferdigstilt og vil bidra med  en større og mer
robust smolt til Lerøy Sjøtroll sin produksjon i 2020. Ved Lerøy Aurora
sitt anlegg, i Laksefjord i Finnmark, pågår nå byggingen av siste del av en
tre-trinns utbygging som gir anlegget en kapasitet på ca 4.500 tonn
biomasseproduksjon. Denne utbyggingen forventes å være ferdigstilt i
desember 2020, men tidligere utbyggingstrinn vil gi en betydelig andel stor
smolt allerede i 2020. Utbyggingen av siste trinn, produksjon av postsmolt,
i Belsvik har startet, og anlegget i Belsvik vil etter ferdigstillelse ha
en kapasitet på ca 5.000 tonn biomasse produksjon. Anleggene representerer
allerede betydelige verdier for konsernet, men det er konsernets
forventning at de siste utbyggingene vil bidra til høyere produksjon og
lavere uttakskost de kommende årene.   

Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i
konsernet, og i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for
utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er administrasjonen og
styrets forventning at de igangsatte og ferdigstilte investeringene i
smoltanleggene vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene
som kommer. Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere
slaktevolum hvert år de kommende fire til fem år.

Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap,
er per i dag 183.000 ? 188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er
at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200.000 ? 210.000 tonn.
Konsernets kontraktsandel for første kvartal 2020 er i området 40 %.

Innen Hvitfisk har konsernet senere år gjort betydelige investeringer. I
flåteleddet ble det levert ett fartøy i 2018, Nordtind, og et nytt fartøy,
Kongsfjord, nå tidlig i 2020.

For landindustrien som baserer sin aktivitet på hvitfisk har 2019 vært
ekstremt vanskelig. Lavere kvoter, sammen med betydelige nyetableringer i
en industri som allerede hadde overkapasitet, har gitt utfordrende
rammevilkår. Industrien er preget av svært sterke sesongmønstre, og Lerøy
tror at lønnsomhet i industrien vil være avhengig av nytenkning og
muligheter for spesialisering. Lerøy har de senere år startet arbeidet med
å legge til rette for dette gjennom betydelige  investeringer. I 2019 ble
ny fiskematfabrikk i Stamsund startet og ved inngangen til 2020
ferdigstilles en betydelig ombygning av filetfabrikken i Melbu. Det er også
investert betydelig i andre anlegg. Det er styret og konsernets forventning
at disse investeringer, sammen med nitidig, strukturert forbedringsarbeid i
hver fabrikk gradvis skal gi resultater. Styret og administrasjonen
forventer en bedret inntjening i segmentet i 2020.

Innen segmentet VAP, salg og distribusjon har Lerøy i lang tid arbeidet med
å utvikle en effektiv og bærekraftig verdikjede for sjømat. En verdikjede
som i tillegg til å være kostnadseffektiv også tilbyr kvalitet,
tilgjengelighet, servicegrad, sporbarhet og bærekraftige løsninger. Ved
inngangen til 2020 opplever styret og administrasjon at Lerøy har en god
posisjon, og et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom videreutvikling av
konsernets nedstrømsaktiviter (VAPS&D).

Per i dag forventer styret en inntjening i første kvartal 2020 som er
vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i første kvartal 2019.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.